Subject: Det begjæres innsyn i dokumente 16/34411-15, 16/34411-18, 16/34411-21, 16/34411-22 og 16/34411-23

From: "walter.keim Gmail" <walter.keim@gmail.com>

Date: 09.06.2017 15:43

To: Helsedirektoratet <postmottak@helsedir.no>Til
Helsedirektoratet
Postboks 7000, St. Olavs plass,
0130 Oslo

Innsyn i dokumentene 16/34411-15, 16/34411-18, 16/34411-21, 16/34411-22 og 16/34411-23

Det begjæres innsyn i dokumentene 16/34411-15, 16/34411-18, 16/34411-21, 16/34411-22 og 16/34411-23 på saken '2016/34411 - Tilleggsoppdrag nr 24 - Nedsettelse av arbeidsgruppe for vurdering av innhold i pasientjournaler knyttet til offentlighetslovens virkeområde' i medhold av offentlighetsloven. 

Jeg kan ikke se at disse dokumentene er publisert i OEP.no .

Det henvises til arkivforskriftens bestemmelser om fortløpende og kronologisk journalføring. Registrering skal skje straks og fortløpende jf. § 2-6 og § 3.5 i arkivforskriften ("Slik hindrer departementer innsyn". Pressens Offentlighetsutvalg. Januar 2017). Arkivverket regner med journalføring samme dag som dokumenter mottas, eller i løpet av to-tre dager som hovedregel.

(Riksrevisjonen avdekket store mangler i statens etterlevelse av offentlighetsloven. I Aftenposten skrev Harald Stanghelle 30. mai 2017: «Byråkrater som serielovbrytere». Men legeforeningen topper dette: Med boikott av innsyn forsøkes å presse fram en lovendring.)

Dokument 16/34411-15 burde vært journalført før 15.3.2017.

Mvh 

--
--
Walter Keim
Netizen: http://walter.keim.googlepages.com
Begjæring om innsyn i Norges svar: 'Discontinue forced treatment/hospitalization'
http://wkeim.bplaced.net/files/170603ude.html
Is it possible to enforce access to information in Bavaria?
http://wkeim.bplaced.net/files/enforce_access_to_information.html

PS: Aftenposten, 30.MAI.2017:Harald Stanghelle: Byråkrater som serielovbrytere (Riksrevisjonens rapport)

Svar fra HD arkiv 12.6.17, kl. 09:50: «Sakens dokument 15 er ennå ikke ferdigstilt, og det kan derfor ikke begjæres innsyn i dette, jfr offl. § 4 annet ledd. Videre er sakens dokument 22 feilopprettet og ikke tilknyttet noen fil.»

Svar HD seniorrådgiver 12.6.17, kl. 11:02: «Din begjæring om innsyn i dokument 15/34411-15 (16/34411-18, 16/34411-21 og 16/34411-23) er avslått i henhold til offl. § 14, 1. ledd. Merinnsyn etter offentleglova § 11 er vurdert for disse opplysningene, men direktoratet kan ikke se at offentlige hensyn tilsier at det skal gis innsyn.»

14.6.17: Klage mot nektelsen av innsyn. Klarer Legeforeningen å ta fra pasientene håpet om realisering av en human psykiatri?