Dette er bufferen til Google for http://www.ldo.no/gammel-side1/rotnode/Menneskerettigheter/. Det er et øyeblikksbilde over siden slik den var 13. feb 2015 20:48:13 GMT. Den gjeldende siden kan ha endret seg siden da. Les mer
Tips: For å finne søkeordet ditt raskt på denne siden, trykker du
Ctrl+F eller ⌘ (Mac) og bruker søkeraden.

Full versjon

FN-konvensjonene

FNs menneskerettighetssystem setter en rekke standarder for arbeidet med å bekjempe diskriminering og fremme likestilling. Norge har forpliktet seg til å følge flere konvensjoner. LDO fører tilsyn med at myndighetene gjennomfører FN-konvensjonenes bestemmelser.

Enkeltpersoner, organisasjoner og andre aktører i sivilt samfunn kan holde sine myndigheter ansvarlig for å nå mål om likestilling og diskriminering. Blant annet skal norske myndigheter respektere, beskytte og fremme rettigheter gitt av FNs rasediskrimineringskonvensjon (CERD) og FNs kvinnediskrimineringskonvensjon (CEDAW).

FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD ble ratifisert 3. juni 2013.

Likestillings- og diskrimineringsombudet skal, gjennom sin rolle som uavhengig overvåkningsorgan, bidra til å gjøre konvensjonene tilgjengelige, og føre tilsyn med at myndighetene effektivt gjennomfører konvensjonenes bestemmelser.

Dette innebærer blant annet at LDO skal:

Lenker til LDOs rapporter og anbefalinger til Norge fra de internasjonale overvåkningsorganene:

Kvinnediskrimineringskonvensjon (CEDAW)

Rasediskrimineringskonvensjonen (CERD)

 

Innspill til FNs menneskerettighetskomité i forbindelse med Norges periodiske rapport

 

Kontakt oss