Walter Keim

Almbergskleiva 64

6657 Rindal, 3.1.2014

 

Fylkesmann Sør-Trøndelag
Postboks 4710, Sluppen
7468 Trondheim
Deres ref: 2013/8191-326.1: vurdering av pliktbrudd
Kopi: Pasient- og brukerombud

Klage over manglende svar og ubegrunnet nektelsen å tilføye tekst til pasientjournalen

Det refereres til saken 2013/8191.

Jeg kan ikke se at Fylkesmannen har ytet bistand angående innsynsaken, selv om Sivilombudsmannens 3 dagers fristen gjelder også klagen 21.10.13.
Jeg kan ikke se at Fylkesmannens brev datert 12.12.13 ref: 2013/8191-326.1 er journalført i OEP.no. Jeg kan heller ikke se at brevet datert 27.11.13 ref 2013/9107-736.2 er journalført i OEP.no.
Videre er klagen over nektelsen av svar på å tilføye tekst til pasientjournalen 16.11.13 (se nedenfor) ignorert.

Det refereres til utkast av referat til møte 9.12.13: "Man ble enige om at Walter Keim skriver et notat (om tilføyelser til pasientjournalen) på eget ark ... og sender (det) Fylkesmannen og St. Olavs Hospital." Jeg var og er uenig og har fremmet en annen formulering uten Fylkesmann, da tilsynet synes her å bli instrumentalisert av St. Olavs Hospital slipper å svare: Er Fylkesmannens tilsyn så svak at St. Olavs Hospital har muligheter å slippe unna så lett?

Det forventes at Fylkesmannen utfører sine tilsynsoppgaver bedre.

Helse Midt Norge smykker seg med å ta hensyn til "den enkelte brukers behov" og å benytte "brukernes erfaring og kompetanse" men følgende melding til uønskete hendelse fra 4.11.13 er ubesvart:

  1. Sedering uten dokumentert indikasjon og samtykket. Pårørende, som har et slags vetorett i tilfelle samtykketkompetanse bestrides, var ikke informert på forhånd.

  2. Sederingen ble startet opp 18.9.13 men først journalført 20.9.13 etter at jeg spurte anestesilegen om grunnen og hva dem holder på med.

  3. Anestesilegen som startet opp sederingen hadde ingen kontakt med avdelingen (som har ingen kompetanse på sedering) om gjennomføringen

  4. Pasient ble nektet vaktlege 16.9., da "vaktlegen sover". Måtte ringe 113 for å vekke vaktlegen. En meget diplomatisk formulert tilførsel til legejournalen ble nektet tilføyet journalen.

  5. Innsyn i hele pasientjournal ble nektet i mer enn en måned, selv om det 30.9.2013 ble gjort oppmerksom at Svilombudsmann sier 1 til 3 dager.

  6. Samlet pasientjournal ble opprettet 2001. Det spørs om St. Olavs Hospital har oppfyller unntaksbestemmelsene om å videreføre "Legejournalen" og "Sykepleienotatene" separat.

Her er ikke engang mottaket bekreftet. Er det fordi Fylkesmannens tilsyn ikke er tilstrekkelig?

Mvh

Walter Keim


Svar: Fylkeslegens brev 19.2.2014 (ref. 2013/8191) inneholder bare bortforklaringer og slutter med ordene "denne saken er avsluttet" uten at spørsmål om pliktbrudd pga. innsynsnekt er tatt opp.

[Pasientrettigheter]