auf Deutsch

in English

and mail this URL to your friends!

Pasientrettigheter er menneskerettigheter

Først blir teorien og rettsreglene forklart, så kommer noen case hvordan det fungerer i praksis.

Patient rights are a reflection of human rights:

Det menneskerettslige rammeverk ble etablert etter annen verdenskrig, først og fremst som en direkte følge av de umenneskelige handlinger som ble begått i tyske konsentrasjonsleire. Verden fikk blant annet innblikk i grove overgrep mot fanger som ble utsatt for tvungne medisinske eksperimenter. Å fremme universell respekt for og overholdelse av menneskerettighetene er et av hovedformålene med De forente nasjoner (FN), jf. FN pakten artiklene 1, 55 og 56.

FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter av 1948 slår fast prinsippet om at alle mennesker uavhengig av rase, kjønn, religion og politisk tilhørighet er født frie og like med den samme verdighet og rettigheter, og angir en katalog over fundamentale menneskerettigheter. Verdenserklæringen er ikke i seg selv juridisk bindende, men de prinsipper den gir uttrykk for har senere fått folkerettslig status gjennom internasjonale konvensjoner, jf. særlig FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP) og FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, begge fra 1966.

Menneskerettighetene omfatter blant annet retten til liv, politisk frihet og personlig sikkerhet, rettferdig rettergang, fravær av tortur og umenneskelig behandling, vern om ytringsfrihet og privatliv, samt individets rett til sosial trygghet, en tilfredsstillende levestandard, utdanning og til den høyest oppnåelige fysiske og psykiske helse. Av særlig interesse i forskningssammenheng er artikkel 7 i konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, som oppstiller et krav om informert samtykke ved medisinske og vitenskapelige eksperimenter.

Selv om menneskerettighetene formelt ble introdusert ved opprettelsen av FN i 1945, er det først i løpet av de siste ti årene at de har oppnådd en slik anerkjennelse at de fremstår som sentrale og anerkjente rettsprinsipper med stor utbredelse. Av spesiell interesse for medisinsk og helsefaglig forskning er Europarådets Konvensjon om menneskerettigheter og biomedisin (1997), som i fortalen henviser til Verdenserklæringen om menneskerettigheter, de to FN-konvensjonene fra 1966 og andre internasjonale konvensjoner. Konvensjonen etablerer grunnleggende menneskerettigheter på det biomedisinske område, herunder kravet om individets frie og informerte samtykke, retten til privatliv og regler for beskyttelse av personer med redusert eller manglende samtykkekompetanse.

Menneskerettighetene er en del av folkeretten, og er juridisk bindende for statene i den grad disse har ratifisert (frivillig sluttet seg til) menneskerettighetskonvensjonene. Statene er folkerettslig forpliktet til å respektere og beskytte borgernes menneskerettigheter i overensstemmelse med konvensjonene. En viktig del av statenes forpliktelse ligger i å vedta og implementere nasjonal lovgivning i overensstemmelse med de internasjonale forpliktelser. Statene er forpliktet til, gjennom lovgivning eller andre tiltak, å sikre respekten for menneskerettighetene.

I 1994 fikk den norske Grunnlov en ny bestemmelse – Grl. § 110 c - (nå § 92) som slår fast at det påligger statens myndigheter å respektere og sikre menneskerettighetene (1. ledd), og at nærmere bestemmelser om gjennomføring av traktater skal fastsettes ved lov (2. ledd). For norsk retts vedkommende preges forholdet til folkeretten av dualisme, det vil si at folkerettslige forpliktelser som Norge påtar seg ikke automatisk blir en del av norsk rett. Det må en særlig gjennomføringsakt til for at traktater skal bli en del av norsk rett, for eksempel inkorporasjon av traktater ved lovgivning. Norge har inkorporert fire viktige menneskerettighetskonvensjoner med tilleggsprotokoller ved vedtakelse av Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett av 21. mai 1999 (Menneskerettsloven). Men selv om en konvensjon ikke er innlemmet i norsk rett, følger det likevel av det såkalte presumsjonsprinsipp at norsk rett må antas å være i overensstemmelse med Norges folkerettslige forpliktelser, og at de norske regler så langt det er mulig skal tolkes slik at det ikke oppstår konflikt med Norges folkerettslige forpliktelser, herunder menneskerettighetene.

I Norge spiller menneskerettighetene og tanken om individets grunnleggende rettigheter en helt sentral plass i rettsutviklingen, også på det helserettslige område. I 1999 ble det vedtatt fire nye helselover i Norge: lov om pasientrettigheter, lov om helsepersonell, en ny lov om psykisk helsevern og lov om spesialisthelsetjenesten. Alle disse lovene er viktige fra et menneske- og pasientrettslig perspektiv. Pasientrettighetsloven står likevel i en særstilling. Denne loven setter pasienten i fokus og gir individuelle rettigheter i forbindelse med helsehjelp i langt større grad enn det som var tilfelle tidligere. Lovens formål er å sikre befolkningen lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet. Den gir pasienter rettigheter overfor helsetjenesten, fremmer tillitsforholdet mellom pasient og helsetjeneste og skal ivareta respekten for den enkelte pasients liv, integritet og menneskeverd. Pasientrettighetsloven, i lys av menneskerettighetene, innebærer at rettighetstenkningen er gitt forrang fremfor den tradisjonelle paternalisme som har preget helsepersonells holdning til pasientene i helsevesenet. Nå handler det i langt større grad om individenes rett til å bestemme over seg selv i møtet med helsevesenet.

Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett av 21. mai 1999 (menneskerettsloven) inkorporerer fire av de mest sentrale menneskerettighetskonvensjonene i norsk rett. I følge lovens § 2 skal Den europeiske menneskerettskonvensjon med tilleggsprotokoller, FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter med protokoller og FNs barnekonvensjon gjelde som norsk lov så langt de er bindende for Norge. Loven skal bidra til å redusere den usikkerhet som i noen grad har hersket om menneskerettskonvensjoners rettslige stilling, øke kunnskapen om konvensjonene og signalisere menneskerettighetenes viktige plass i norsk retts- og samfunnsliv, jf. også Grunnloven § 93 (før § 110c). Formuleringen ”styrke menneskerettighetenes stilling” (§ 110c) var blant annet valgt for å understreke at menneskerettskonvensjoner som ikke blir inkorporert, likevel er å anse som tungtveiende rettskilder (NOU 2005: 1. God forskning – bedre helse. Kapitel 11 Menneskerettighetene). Nå er dette tydeliggjort med ordlyden ”sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.”

FN konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal bidra til å motvirke og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Den skal sikre respekt for de gjeldende sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) er nasjonal kontakt for konvensjonen og har overordna ansvar for at konvensjonens føresegner vert gjennomført nasjonalt. LDO har fått i oppgave å overvake nasjonal gjennomføring av konvensjonen. BLD har i samarbeid med øvrige departement utarbeida og publisert 2. juli 2015 Norges første rapport om implementeringa av konvensjonen i Norge som omhandler også tvang i psykiatrien.

Ifølge Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne artikkel 15 skal det være «Frihet fra tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff»

Kritisk juss 02 / 2018 (Volum 56) skriver i «Pasientautonomi – en rettighet med moralske implikasjoner» om spenningsforholdet mellom pasienters selvbestemmelsesrett og helsepersonnelets plikt å hjelpe.

Retten til frivillig behandling basert på gyldig informert samtykke kan leses ut av ordlyden i EMK artikkel 8 (f.eks. EMDs dom Pretty mot Storbritannia av 29. april 2002). SP artikkel 1 manifesterer selvbestemmelse som en grunnleggende menneskerettighet, og pålegger staten en plikt til å respektere denne retten til frivillig behandling. Slik samtykkekravet er nedfelt i pasient- og brukerrettighetsloven §§ 4-1 og 4-2 samsvarer det med denne retten til selvbestemmelse.

Innsyn i pasientjournalen er et menneskerett ifølge "Article 18 of the Comment 34 to Article 19 (2) International Covenant on Civil and Political Rights" og "Article 12 (b) (iv) General Comment 14
'Information accessibility: accessibility includes the right to seek, receive and impart information and ideas concerning health issues'
International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights", som Norge har ratifisert.

Patients rights and their foundation in several European countries are described here:

Pasientrettigheter inklusive torturfrihet i helsetjenesten i praksis:

Så langt teorien at "Pasientrettighetsloven, i lys av menneskerettighetene, innebærer at rettighetstenkningen er gitt forrang fremfor den tradisjonelle paternalisme som har preget helsepersonells holdning til pasientene i helsevesenet." Men har det skjedd et paradigmeskifte, hvordan ser det ut i praksis? (nevroleptika, recovery og tvangsmedisinering)

Contents

WHO Activities, Council of Europe and EU

Organization

Name with Link

Translation

EU, 1979

Charter of the Hospital patient: http://www.hope.be/07publi/publoth/Hospchart.htm. Continuation?

 

WHO, 1986

Ottawa Charter for Health Promotion: http://www.euro.who.int/AboutWHO/Policy/20010827_2

Deutsch

WHO Europe, 1994

Declaration on the promotion of patients' rights in Europe- Amsterdam March 1994: http://www1.umn.edu/humanrts/instree/patientrights.html

 

WHO Europe, 1996

Ljubljana Charter on Reforming Health Care: http://www.who.dk/AboutWHO/Policy/20010927_5

 

Council of Europe, 1996

The 5th Conference of Health Ministers: "Social challenge to health : equity and patients rights in the context of health reforms":  http://www.social.coe.int/en/qoflife/publi/warsaw.htm

 

Council of Europe - ETS no. 164, 1997

Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine. Convention on Human Rights and Biomedicine

Deutsch

WHO, 1997

Gothenburg Workshop: Patients’ Rights in Europe as at June 1997: http://www.euro.who.int/document/e58605.pdf. (Map of patterns)

 

WHO Europe, 22-23 April 1999

Patients’ rights and citizens’ empowerment, Copenhagen, Denmark 22-23 April 1999. European network for patients' rights: http://lists.essential.org/med-privacy/msg00294.html: "Patients consistently report that their opinions are not adequately considered and that their rights are often violated," said Dr Mikko Vienonen, regional adviser at the WHO's regional office for Europe.

 

Council of Europe, 2000

Recommendation Rec (2000) 5 on the development of structures for citizen and patient participation in the decision-making process affecting health care: http://www.social.coe.int/en/qoflife/recomm/R(00)5.htm

 

EU, 2001

European Health Forum: http://europa.eu.int/comm/health/ph_overview/health_forum/open_forum_en.htm

 

EU, 2006

Health-EU Portal: http://health.europa.eu/

 

 

Patients' Rights Laws

Country

Name with Link

Translation

Finland, 1992

Lag om patientens ställning och rättigheter (785/1992): http://www.mhbibl.aland.fi/patient/patientlag.html

Svensk

Netherlands, 1994

Dutch Medical Treatment Act 1994: http://home.planet.nl/~privacy1/wgbo.htm

 

Israel, 1996

Patient´s Rights Act: http://waml.haifa.ac.il/index/reference/legislation/israel/israel1.htm

 

Lithuania, 1996

Law on the Rights of Patients and Damage Done to Patients: http://www3.lrs.lt/c-bin/eng/preps2?Condition1=111935&Condition2=

 

Iceland, 1997

Lög um réttindi sjúklinga: http://www.althingi.is/lagas/123a/1997074.html

English

Latvia, 1997

Law of Medicine (=The law on medical treatment): http://wkeim.bplaced.net/files/Latvia_The_law_of_Medicine.htm

 

Hungary, 1997

Rights and Obligations of Patients (According to Act CLIV of 1997 on Health): http://www.eum.hu/english/CLIV/CLIV-main.html. The Szószóló Foundation supports patients rights.

Hungarian

Greece, 1997

Law 2519/21-8-97

 

Denmark, 1998

Lov om patienters retsstilling, LOV nr 482 af 01/07/1998

English

Norway, 1999

Pasientrettighetsloven: http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-063.html. Other Norwegian Health laws.

Deutsch, English

Georgia, 2000

The Law of Georgia on the Rights of patients

 

France, 2002

LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (1): http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=mesx0100092l#

 

Belgium, 2002

Act on Patients’ Rights, http://www.lachambre.be/documents/1642/15.pdf (in Dutch or French).

 

Switzerland, 2003

Patientenrechtverordnung 1991, Patientenrechtsgesetz ist in Vorbereitung: Hearing: http://www.zh.ch/gd/aktuell/news/presseberichte/news_21_12_00_1a.htm

 

Russia

Principles of The Russian Federation Legislation No. 5487-I: On protection of citizens' health of 22 July 1993 and amendments. (Patients rights in several different laws)

English and Russian

Estonia, 2002

Draft of the Act on Patients' Rights PATSIENDISEADUS: http://www.riigikogu.ee/

Estonian

Romania, 2003

Law of Patients’ Rights (law 46). Prof. Dr. Dan Tudor Vuza: The Patient’s Family, between the Right to Know the Truth and the Medical Secret

 

Cyprus, 2005

Law 1/2005: PATIENT RIGHTS LAW

Greek

Germany, 2013

Patient Rights Law

German

 

Charters of the Rights of Patients

Country

Name with Link

Translation

France 1974 and  1995

Charte du Patient Hospitalisé: http://www.ch-erstein.fr/charte/chartepatient.html

 

San Marino, 1989

 

 

UK, (1991), 1997

The Patient's Charter for England: http://www.pfc.org.uk/medical/pchrt-e1.htm

 

Czech Republic, 1992

 

 

Spain, 1994

Charter of Rights and Duties of Patients

 

Ireland, 1995

Charter of Rights for Hospital Patients

 

Malaysia, 1995

Patient's Charter: http://prn.usm.my/edl/patient.html

 

South Africa, 1996

PATIENTS RIGHTS CHARTER: http://www.hst.org.za/doh/rights_chart.htm

 

Portugal, 1997

Patients' Rights Charter: http://www.dgsaude.pt/carta.htm

 

Honk Kong, 1999

Patients' Charter: http://www.ha.org.hk/charter/pceng.htm

 

Germany, 1999

Charta der Patientenrechte vom 9./10. Juni 1999: http://patientenstellen.de/patientencharta.html

 

Poland, 1999

Information on patients rights by the Ministry of Health (Karta Praw Pacjenta). Polish Patients Association: Letter to Commissioner for Human Rights.

 

Slovakia, 2000

Charter on the Patients Rights in the Slovak Republic (draft): http://www.mdac.info/region/slovakia/index.html

 

Austria, 2001

Vereinbarung zur Sicherstellung der Patientenrechte (Patientencharta): http://www.parlinkom.gv.at/pd/pm/XXI/I/texte/004/I00421_.html

 

Germany, 2001

Experts support patients' rights law: Sachverständigenrat tritt für Patientenrechte-Gesetz ein. The German health system is most expensive in EU, but only under average (World Health Report 2000: Rank 25) in quality of services.  Petition der Bundesarbeitsgemeinschaft der Notgemeinschaften Medizingeschädigter e.V.  (PDF-format.)

 

Cyprus, 2001

Cyprus Patients Rights' Charter: http://www.activecitizenship.net/documenti/Cyprus Charter Patients' Rights.doc

 

Germany, 2002

Patientenrechtscharta: http://www.krankenkassen.de/gesundheit/arzt-patient/TODO-29/

 

Europe, 2002

Active Citizenship Network: European Charter of Patients Rights http://www.activecitizenship.net/projects/europ_chart.htm

 

Italy

Active Citizenship Network: Italian Charter of Patients Rights http://www.activecitizenship.net/health/italian_charter.pdf

 

Six years after the WHO Declaration on the Promotion of Patients’ Rights in Europe (Amsterdam, 1994), more than eight countries (Denmark, Finland, Georgia, Greece, Iceland, Israel, Lithuania, the Netherlands and Norway) have enacted laws on the rights of patients; and four countries (France, Ireland, Portugal and the United Kingdom) have used Patients’ Charters as a tool to promote patients’ rights. (German version). European Journal of Health Law 7: 1-3, 2000: Lars Fallberg: Patients’ Rights in Europe: Where do we stand and where do we go?

Patientennavigation.org  

PatientNavigation is intended to improve transparency in health care by providing support to patients and their counsellors in finding their way through the tangled web of the health care system. It is not designed as a pilot, guiding and deciding, but as a compass that provides information but leaves the decision with the person concerned.

Support the Rights of Patients by E-Mail to the European Commission with a copy to the European Parliament.

Many countries in the EU have laws or charters securing the Rights of Patients. But minimum standards are lacking.  In order to give all citizens in Europe a minimum of patients rights and to keep up with the international development patients rights should be strengthened in EU member states.

Support Patients Rights, by the following E-Mail to the European Commission (click here):
I support the call to the European Commission for securing the rights of patients.
I a guideline I suggest to use European Charter of Patients Rights http://wkeim.bplaced.net/files/european_charter.htm and the "Recommendation Rec (2000) 5 of the Council of Europe on the development of structures for citizen and patient participation in the decision-making process affecting health care": http://www.social.coe.int/en/qoflife/recomm/R(00)5.htm .
(You may change the text according to your needs).Warning: I do not accept any liability that the information on these pages is correct, accurate or up to date!

Please feel free to link this site!

PS: Thanks to all, who gave me this information. Please do not hesitate to mail me if you have one of the "missing links".

Visitor No. since 14. Oktober 2014

[Leserbrev] [Patient laws in Norway]    [Violations of Human Rights]     [Freedom of Information]      [Back to Homepage]