Fylkeslegen er nærmest et latterlig klageorgan, PSYKISK HELSE nr. 3 2017: Ketil Lund

Walter Keim
Almbergskleiva 64
6657 Rindal, 8.6.2017

Åpent brev til Sivilombudsmannen (SOM), (ref. 2017/2327)
Postboks 3 Sentrum
0101 Oslo

Nektelse av innsyn i dokumentene 16/34411-19, 16/34411-20 og 16/34411-25 vurdering om pasientjournaler skal omfattes av offentlighetsloven

Det refereres til Helse-og omsorgsdepartementets avslag 4.7.2017 av innsyn i dokumentene 16/34411-19, 16/34411-20 og 16/34411-25 om vurdering om pasientjournaler skal fortsatt omfattes av offentlighetsloven (1). (Herved klages mot denne nektelsen av innsyn).

Dermed førte klagen 9.6.2017 (2) med anførsel om stor samfunnsmessig betydning ikke fram. Denne klagen legges til grunn for anførsler her (med bl. a. Aage Thor Falkanger og Ketil Lund sine bidrag).

I Lov og Rett 05 / 2017 (Volum 56). Psykisk helsevern og tvangsmedisinering av Aage Thor Falkanger. Side: 257-258 DOI: 10.18261/issn.1504-3061-2017-05-01 (3) uttales:

«Vi er her i legalitetsprinsippets kjerneområde: Tvangsmedisinering skal ikke forekomme uten at lovens krav er oppfylt... Tatt i betraktning at tvangsmedisinering ligger i legalitetsprinsippets kjerneområde, bør kravene til begrunnelse (om stor sannsynlighet) være strenge. Overflatiske standardformuleringer – uten forankring i forsknings-belagt kunnskap og den konkrete pasientens tilstand – vil ikke holde... Det er rettssikkerhetsmessig problematisk at domstolsprøving av tvangs-medisineringsvedtak i praksis er avskåret.
Etter å ha gått gjennom eksisterende forskning fremholdt det såkalte Paulsrud-utvalget (NOU 2011: 9) at kravet om «stor sannsynlighet» er urealistisk, særlig der man står overfor nye pasienter, se side 249. Men istedenfor å trekke den konsekvens at tvangsmedisineringer derfor bør opphøre, foreslo utvalget å senke lovens krav – i et forsøk på å bringe regelverket i samsvar med praksis. Forslaget reiser en rekke spørsmål, ikke minst om forholdet til våre menneskerettslige forpliktelser. Under enhver omstendighet er forslaget ikke vedtatt.»

Ketil Lund skriver i PSYKISK HELSE nr. 3 2017: Tvang: – Ny lovendring ikke nok (4): «Det er forstemmende at gjeldende tvangsmedisineringspraksis, som et offentlig utvalg for snart seks år siden fastslo er ulovlig, bare fortsetter, sier Ketil Lund, advokat og tidligere høyesterettsdommer om endringene i psykisk helsevernloven....Fylkeslegen er nærmest et latterlig klageorgan»

Det er en skam for enhver sivilisert samfunn å nekte syke pasienter legalitetsprinsippets lovbeskyttelse mot uhjemlet tvang som enhver forbryter har.

Ulovlig tvangsmedisineringspraksis er en parodi på Helsedepartementets målsetning om «pasientenes helsetjeneste».

Riksrevisjonen avdekket store mangler i statens etterlevelse av offentlighetsloven. I Aftenposten skrev Harald Stanghelle 30. mai 2017: «Byråkrater som serielovbrytere». Ifølge en undersøkelse av pressens faglige utvalg svekker sen journalføring av postlister demokratiet. "Mye tyder også på at sen journalføring og påfølgende sen publisering av journalpostene i OEP i dette departementet (justisdepartement) skjer helt bevisst for å kunne «jobbe i fred». Men legeforeningen topper dette: Med boikott av innsyn forsøkes å presse fram en lovendring.

Norge har det høyeste bruk av tvang i Europa og krenker sine folkerettslige forpliktelser. Psykiatrien har sabotert pålegg om reduksjon av tvang i mer enn 15 år. Korrekt registrering av tvang er blitt sabotert i 10 år. Olavs hospital er verstingen med 9 av 10 beltelegginger ikke rapportert (VG 24.4.16). VGs innsyn i beltelegging viste at psykiatrien er et «rettssikkerhetsmessig katastrofeområde» (VG 24.11.2016). Flere Stortingsrepresentanter var enig at det var VGs avsløringer som framtvang Stortingets behandling som er den alvorligste saken i denne stortingsperioden som dokumenterer total svikt av det statlige tilsyn. FNs torturtilsyn anbefaler forbud av tvang.

Resultatet av VGs innsyn ble så langt bare Venstres «Representantforslag om utredning av tvangsbruk i helse- og omsorgssektoren» pga. «dramatisk høy tvangsbruk», at et 5 år gammelt utilstrekkelig lovforslag som er helt utilstrekkelig ble vedtatt og et tvangsutvalg nedsatt med utilstrekkelig mandat og sammensetning.

Hittil var det hovedsaklig enkeltpersoner som torte å beskrive de traumer påført gjennom psykiatrien som tortur. Nå er det landslederen av den største organisasjonen for Mental helse som tar bladet fra munnen: "I dagens Norge utføres rutinemessig tortur under påskudd av å være behandling. De moderne konsentrasjonsleirene i den norske psykiatrien" (Kronikk Aftenbladet 08.JUN.2017).

Dokumentasjon av pasientenes lidelser pga. av rettløse tilstander er meddelt i «Undersøkelser av eget tiltak av Fylkeslegenes praksis når det gjelder tvangsmedisinering på basis av Sivilombudsmannens folkerettslige forpliktelser (ref. 2015/2457)».

Selv om departementet har 30.11.2017 redegjort for rettsreglene påstår legeforeningen at det "er så åpenbart at offentlighetsloven ikke kan legges til grunn at lovendring ikke burde være nødvendig" og presser departement til å nedsette en arbeidsgruppe med "juridisk streik": "Inntil slik foreligger vil Legeforeningen fraråde utlevering basert på departementets tolkning av offentlighetsloven". Lykkes denne arrogante maktbruk kan psykiatrien fortsette sine overgrep i det skjulte og pasientenes største håp om en human psykiatri ødelegges. Legeforening seiler under falsk flagg med påstand om å handle i interesse av pasientene. Anonymiteten er sikret ved lov.

Helsedirektoratets håndtering

Helsedirektoratet er hjelpeløs ovenfor legeforeningens maktbaserte framgangsmåte uten hensyn til pasientene og respekt for lovene (5).

Pasientene og offentligheten har en rett å vite hvordan legeforeningens egoistiske makthavere med hjelp av helsedirektoratets byråkratiske lovbrytere jobber for å knuse pasientenes største håp for en human psykiatri.

Denne store samfunnsmessig betydning fremmes av offentlighetslovas formål å "styrkje informasjons-og ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta".


Mvh

--
Walter Keim
Netizen: http://walter.keim.googlepages.com
http://www.betterplace.org/en/projects/17693-enforcement-of-the-human-right-of-access-to-information-in-bavaria-germany
Is it possible to enforce access to information in Bavaria?
http://wkeim.bplaced.net/files/enforce_access_to_information.html

Sivilombudsmannen skrev 9.8.17 (ref. 2017/2327) til HOD:

"Etter en gjennomgang av de mottatte dokumentene, har vi sett det nødvendig å be om at departementet oversender dokumentene på nytt der det klart fremgår hva som er dokument 19 i sak 16/34411 og hvilke vedlegg dette dokumentet har, og tilsvarende for dokumentene 20 og 25 i samme sak. Dokumentene bes merket tydelig.
I tillegg ber vi om å få oversendt innsynskravene 2. juni 2017, Helsedirektoratets avslag 7. juni 2017 og klagene 9. juni 2017.
Dokumentene bes oversendt som enkeltsidige kopier lagt i rett rekkefølge snarest, og senest innen 16. august 2017."

HOD svarer 28.8.17: «Helse- og omsorgsdepartementet viser til deres brev av 9. august 2017, hvor dere ber om at dokumenter i sak 17/2205 (deres saksreferanse) oversendes på nytt. Vi beklager at vi ikke har fått besvart brevet tidligere. Vedlagt brevet følger dokumentene dere etterspør i brevet»

Sivilombudsmannens avgjørelse 25.9.17:
Etter en gjennomgang av dokumentene, er det ikke funnet grunn til å stille spørsmål ved departementets konklusjon til at det i utgangspunkt er hjemmel til å unnta dokumentene fra innsyn etter offl. § 14 første ledd. Departementets merinnsynsvurdering ... er avhengig av en skjønnsmessig vurdering som ombudsmannen bare i begrenset utstrekning kan prøve...

Vedlegg:

  1. Helse-og omsorgsdepartementets avslag 4.7.2017 i dokumentene 16/34411-19, 16/34411-20 og 16/34411-25 http://wkeim.bplaced.net/files/HOD-nektelse-innsyn-betenkning.pdf

  2. Klagen 9.6.2017 til Helse- og omsorgsdepartementet: http://wkeim.bplaced.net/files/170609hd-interno.html

  3. Lov og Rett 05 / 2017 (Volum 56). Psykisk helsevern og tvangsmedisinering av Aage Thor Falkanger. Side: 257-258 DOI: 10.18261/issn.1504-3061-2017-05-01

  4. Ketil Lund. PSYKISK HELSE nr. 3 2017: Tvang: – Ny lovendring ikke nok: https://www.psykiskhelse.no/bladet/2017/tvang-ny-lovendring-ikke-nok

  5. Helsedirektoratets håndtering av pasientjournaler: Vil legeforeningen klare å ta fra pasientene håpet om en human psykiatri? http://wkeim.bplaced.net/files/betenkning-pasientjournaler.html

  6. Undersøkelser av eget tiltak av Fylkeslegenes praksis når det gjelder tvangsmedisinering på basis av Sivilombudsmannens folkerettslige forpliktelser (ref. 2015/2457) http://wkeim.bplaced.net/files/SOM-undersoekelser.html