Subject: Innsyn: Brukerrådets anbefalinger til Helsedirektoratet

From: "walter.keim Gmail" <walter.keim@gmail.com>

Date: 23.06.2017 09:58

To: truls.groteig(at)helsedir.no Brukerrådet HD <truls.groteig@helsedir.no>, hedda.bie(at)helsedir.no Brukerrådet HD <hedda.bie@helsedir.no>

CC: Helsedirektoratet <postmottak@helsedir.no>

Til
Helsedirektoratet

Begjæring av innsyn i brukerrådets anbefalinger til Helsedirektoratet: Bør pasientjournaler også i fremtiden være omfattet av offentlighetslovens virkeområde?

Det begjæres innsyn i brukerrådets anbefalinger til Helsedirektoratet angående pasientjournaler, se innstillingen.

Åpenhet har stor samfunnsessig betydning:

Norge har det høyeste bruk av tvang i Europa og krenker sine folkerettslige forpliktelser. Psykiatrien har sabotert pålegg om reduksjon av tvang i mer enn 15 år. Korrekt registrering av tvang er blitt sabotert i 10 år. Olavs hospital er verstingen med 9 av 10 beltelegginger ikke rapportert (VG 24.4.16). VGs innsyn i beltelegging viste at psykiatrien (se SKUP METODERAPPORT «PSYKIATRIAVSLØRINGEN» 2016) er et rettssikkerhetsmessig katastrofeområde» (VG 24.11.16), dvs. totalt svikt av tilsynet. Flere Stortingsrepresentanter var enig at det var VGs avsløringer som framtvang Stortingets behandling som er den alvorligste saken i denne stortingsperioden som dokumenterer total svikt av det statlige tilsyn. FNs torturtilsyn anbefaler forbud av tvang.

Resultatet av VGs innsyn ble så langt bare Venstres «Representantforslag om utredning av tvangsbruk i helse- og omsorgssektoren» pga. «dramatisk høy tvangsbruk», at et 5 år gammelt utilstrekkelig lovforslag ble vedtatt og et tvangsutvalg nedsatt med utilstrekkelig mandat og sammensetning.

Hittil var det hovedsaklig enkeltpersoner som torte å beskrive de traumer påført gjennom psykiatrien som tortur. Nå er det landslederen av den største organisasjonen for Mental helse som tar bladet fra munnen: "I dagens Norge utføres rutinemessig tortur under påskudd av å være behandling. De moderne konsentrasjonsleirene i den norske psykiatrien" (Kronikk Aftenbladet 08.JUN.2017).

Selv om departementet har 30.11.2017 redegjørt for rettsreglene påstår legeforeningen at det "er så åpenbart at offentlighetsloven ikke kan legges til grunn at lovendring ikke burde være nødvendig" og presser departement til å nedsette en arbeidsgruppe med "juridisk streik": "Inntil slik foreligger vil Legeforeningen fraråde utlevering basert på departementets tolkning av offentlighetsloven". Lykkes denne arrogante maktbruk kan psykiatrien fortsette sine overgrep i det skjulte og pasientenes største håp om en human psykiatri ødelegges. Legeforening seiler under falsk flagg med påstand om å handle i interesse av pasientene. Anonymiteten er sikret ved lov.

Riksrevisjonen avdekket store mangler i statens etterlevelse av offentlighetsloven. I Aftenposten skrev Harald Stanghelle 30. mai 2017: «Byråkrater som serielovbrytere». Men legeforeningen topper dette: Med boikott av innsyn forsøkes å presse fram en lovendring for å beskytte seg selv og så skjule seg bak at det er for pasientene.

Mvh

--
--
Walter Keim
Netizen: http://walter.keim.googlepages.com
Vil legeforeningen klare å knuse pasientenes håp om en human psykiatri?
http://wkeim.bplaced.net/files/betenkning-pasientjournaler.html
Urgent Appeal to Norway by UN Working Group on Arbitrary Detention: «˜Discontinue forced treatment/hospitalization»
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=22955
Call to Abolish Forced Psychiatry in Europe:
http://wkeim.bplaced.net/files/stop-torture-europe.html

Oppfølging 14.7.17:

Hei,

takk for svaret 27.06.2017. Jeg sjekket lenken: https://helsedirektoratet.no/om-oss/organisasjon/rad-og-utvalg/helsedirektoratets-brukerrad men kan ikke se at referatet fra siste møte som drøftet «Pasientjournaler og offentlighetslovens virkeområde» er lagt ut.

Jeg setter pris på planene å legge det ut på Internett men ønsker å henvise til Sivilombudsmannens uttalelser f. eks. SOM 2007-01-23 at både begjæring om innsyn og klager over avslag behandles som hovedregel innen 1 – 3 virkedager når det gjelder offentlighetsloven.

Jeg ser fra OEP "Vedtak , 27062017, Sak 24/17, Pasientjournaler og offentlighetsloven, saksfremlegg til ledermøtet" datert 2.7.17 og antar at ledermøte får referatdelen med resultatet av drøftingen «Pasientjournaler og offentlighetslovens virkeområde».

Jeg ser fram til innsynet.

Mvh
Walter Keim
Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/no

Svar 23.7.17: Referat fra brukerrådets møte 13. juni 2017