Pasientrettighetsloven, i lys av menneskerettighetene, innebærer at rettighetstenkningen er gitt forrang fremfor den tradisjonelle paternalisme som har preget helsepersonells holdning til pasientene i helsevesenet.

NOU 2005: 1. God forskning – bedre helse. Kapitel 11 Menneskerettighetene


Rekommandert, også send med e-post

Walter Keim, walter.keim@gmail.com

Almbergskleiva 64

6657 Rindal, 4.5.2014


St. Olavs Hospital (StOH)
Direktør
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim


Deres referanse 13/7155


Kopi: To ”whom it may consern”, Pasientombud, KEK, Statens helsetilsyn ref. 2014/556 3 LAB


Reservasjon mot behandlere, St. Olavs Hospital og behandling sedering (Postliste: Saksnr: 14/3649-1).Jeg reserverer meg under alle omstendigheter mot enhver behandling av Dr. Trond Nordseth, Spes. Spl. Vera Pedersen og legene som arbeider under Avdelingssjef Dr. med Sigurd Fasting.


Videre reserverer jeg meg mot behandling i St. Olavs Hospital og foretrekker behandling i mitt hjemfylke Møre og Romsdal, grunnet manglende tilsyn av StOH av Fylkeslegen i Sør-Trøndelag jfr. vedtak 5.3.14 i sak ref. 2013/9107-736.2.


Da sedering uten tilstrekkelig indikasjon og i strid med pasientrettighetene (f. eks. ”Den norske lægeforening. Rådet for legeetikk, 2001: Retningslinjer for lindrende sedering til døende” ) bl. a. utilstrekkelig samtykke ble godtatt av Fylkeslegen i Sør-Trøndelag i sak 5.3.14 ref. 2013/9107-736.2 ble Helsetilsynet informert for å sørge for at norske pasientrettigheter også skal gjelde Sør-Trøndelag.


Jeg reserverer meg mot behandlingsformen sedering, da vedtak 5.3.14 ref. 2013/9107 viser ”at rettighetstenkningen er forrang fremfor den tradisjonelle paternalisme” ikke er gjennomført på dette område og rettssikkerheten mangler i praksis. Det blir ignorert og er helt ukjent at ”i slike tilfeller (som reiser viktige etiske spørsmål) er det god grunn til å stille ytterligere krav til samtykkets kvalitet for å sikre at pasienten faktisk har fått tilstrekkelig informasjon og har overveid følgene av tiltaket. Et krav om skriftlighet vil da være mest vanlig.” (NOU 2011: 9, 4.1.3.2 Samtykkets rekkevidde og kvalitet)


Mvh


Walter Keim


Kopi: Pasientombud, Adv. Leif Strøm, Einfrid Halvorsen, Dr. Anders Askelund, NPE


PS: Pasienten sa til meg over mobiltelefonen (før sykehuset klarte å bringe henne til taushet): ”Det må stå et stort stykke i avisene om saken”. Da jeg leste at Helsedirektøren sa opp pga. pressedekning i Bærum saken, forstod jeg at det viser en strategisk tenkning. At Sivilombudsmannen i saken ref. 2006/147 ikke behandlet samtykke kan også ha vært medvirkende og tyder jo på det samme.


Svar 28.8.14: Brevet ble forsøkt skjult og sperret i min journal (Postliste: Saksnr: 14/3649-2)

2.10.14: Replikk mot forsøket å skjule «Reservasjon mot behandlere, St. Olavs Hospital og behandling sedering.»

PS2: (VG 24.4.16: Verst i klassen er St. Olavs hospital i Trondheim. Der ble ni av ti beltelegginger aldri rapportert til helsemyndighetene. Tvangspsykiatrien er et «rettssikkerhetsmessig katastrofeområde» (VG 24.11.16) derfor er det tid for gransking (VG, 24.11.2016) og «Tvangsmedisinering må forbys».)

Oppfølging: I tillegg rapporteres Norge og St. Olavs hospital inn til FN komiteene CRPD, CCPR og Tortur. Pasientenes erfaringer med fravær av beskyttelse mot helseskadelig behandling, menneskerettigheter, demokrati og rettssikkerhet


[Pasientrettigheter]