Leserbrev, debatt, kronikk: Hvor lenge skal den velmenende formynderstat fortsette å legitimere tortur i psykiatrien?

Walter Keim, pensjonert høgskolelektor, tlf. 45435004
Almbergskleiva 64
6657 Rindal, 9.6.2017

Norge bør sørge for at politiet og relevant helsepersonell får opplæring i Torturkonvensjonen. FNs komité mot tortur 2012 CAT/C/NOR/CO/6-7: http://www.fn.no/Tema/Menneskerettigheter/Norge-og-menneskerettighetene/Tortur.


FNs konvensjoner for menneskerettighetene av psykiatriske pasienter

Det refereres til bidraget «Menneskerettigheter også for psykiatriske pasienter i Norge?» i Tidsskrift Norske Legeforening No. 12, 8. juni 2006.

Det er prisverdig at forfattere inntar et menneskerettsperspektiv når grunnleggende rettigheter av psykiatriske pasienter tas opp.

Fokus er på et europeisk mennekerettsperspektiv, dvs. Den europeiske mennekerettsdomstolen i Strasbourg og Den europeiske torturkomitéen (CPT).

Hva har skjedd siden 2006? Hvilken beskyttelse gir FN konvensjonene for menneskerettighetene?

2008 tråtte FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i kraft. Norge ratifiserte 2013 CRPD som 130. stat.

CRPD gir ikke nye rettigheter men sikrer personer med nedsatt (inkludert psykososial) funksjonsevne de samme sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene som funksjonsfriske.

For å se på konsekvensene skal «Urgent Appeal to Norway to discontinue forced treatment and hospitalization» av UN Working Group on Arbitrary Detention, the UN Special Rapporteur on the Rights of Persons with Disabilities and the UN Special Rapporteur on the right to Health datert 30. januar 2017 (ref. UA Norway 1/2017) kort refereres:

En mann klaget "tvungen psykisk helsevern" inn til kontrollkommisjonen, Oslo tingrett, Borgating lagmannsrett og Høyesterett (2. januar 2015) men fikk ikke medhold. Fylkesmannen avviste en klage mot medisinsk tvangsbehandling.

FNs appell i saken er basert på den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (CCPR), konvensjonen mot tortur (CAT), den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (CESCR) og konvensjonen om rettigheter til funksjonshemmede CRPD). Disse bestemmelsene pålegger en øyeblikkelig forpliktelse til statene om straks å avslutte denne praksis og reformere lover som tillater frihetsberøvelse og tvungen behandling på grunnlag av funksjonshemminger, ved å erstatte disse rutinene med tjenester som møter behovet og som er uttrykt av funksjonshemmedes ønsker og respektere selvstendigheten, valg, verdighet og privatliv.

Mens vi venter på et svar, oppfordrer vi at alle nødvendige foreløpige tiltak treffes for å stoppe de påståtte bruddene og forhindre gjentakelse...

Så det menneskerettslige vern har på FN nivå blitt vesentlig styrket. Det gjennstår at staten respekterer sine folkerettslige forpliktelser.

Referanser:

  1. UN Working Group on Arbitrary Detention, Special Rapporteur on Rights of Persons with Disabilities, Special Rapporteur on Health. «Urgent Appeal to Norway on forced treatment/hospitalization. 30.1.17. (ref. UA Norway 1/201)» https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=22955