Leserbrev, debatt, kronikk:

Regjeringen: Vil skape pasientenes helsetjeneste

Walter Keim, E-Mail: wake@online.no
Almbergskleiva 64
NO-6657 Rindal, 3.12.2015

Statsminister Erna Solberg (ref. 2015/815)
Statsministerens kontor (SMK)
Postboks 8001 Dep
0030 Oslo

Klinisk etikkomité (KEK) St. Olavs hospital
Postboks 3250 Sluppen
7006 TrondheimKopi: Thorbjørn Jagland, Sivilombudsmannens forebyggingenhet mot tortur (Sak/dok nr: 2015/2457-2), LDO (14/2016), Helsedirektoratet (ref. 2012/9562-55), Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

BBC: partigrupper Stortinget

Bekymringsmelding: Legitimerer den velmenende formynderstat tortur og annen umenneskelig eller nedverdigende behandling?

Utenriksminister Jagland hadde i år 2000 den for regjeringen visjonære ideen (1) å utvide tanken om menneskerettigheter til psykiatriske pasienter i Norge, dvs. frihet fra tvang.

5 FN komiteer, Europarådet sin kommissær, diskrimineringsombudet, helsedirektoratet, FFOs skyggerapport og Erfaringkompetanse (Tiltak 2: toppmøte 2015) støtter redusering og fjerning av tvang og krever handling. Men HOD stritter imot med hjelpeløse pinligheter som er en parodi av hensiktsmessig saksbehandling. Dette gir grunn til bekymring.

Handlingene til SMK, den øvrige regjeringen, torturkomiteen og FN komiteen for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal gjennomgås.

SMKs befatning

I 2013 ratifiserte Norge som 130. stat CRPD. Mental Disability Advocacy Center (MDAC) sendte 2013 (2) en juridisk betenkning om Norges folkerettslige forpliktelser til Statsminister Solberg som ble registrert under sak 2013/1135 men ikke besvart.

2014 refset Europarådet sin kommissær for menneskerettigheter Norge for for mye tvang i psykiatrien og krevde en drastisk redusering. The Mental Disability Advocacy Center skriver: «This situation is unacceptable for a country such as Norway, which has a global reputation promoting and protecting human rights.»

14.6.2014 ble Statsministeren gjort oppmerksom på denne utviklingen (3). Men jeg kan ikke se at henvendelsen er besvart.

Både Utenriksdepartement, Justisdepartement, BLD, Likestillings- og diskrimineringsombud (LDO) henviser til Helsedepartementet (HOD) som ansvarlig for lovgivningen på område.

HODs befatning

Helsedepartementet har i 9 år kjempet imot menneskerettighetene til folk med nedsatt psykososial funksjonsevne. Norge holder seg derfor på Europatoppen når det gjelder tvang i psykiatrien. En oppfordring å lytte til FN ble ignorert. Samlet sett skjedde følgende:


LDO fører tilsyn med FN konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). LDOs rapport følger opp en tradisjon med treffende analyser og fremtidsrettete konstruktive forslag som viser hva skal gjøres.

«Myndighetene våre ser fremdeles ut til å tro at det er folks funksjonsevne som er problemet. Det er det ikke. Feilen sitter i samfunnet, og de barrierene som diskriminerer og stenger folk ute, sier Ørstavik. Hun etterlyser en politikk som tar dette på alvor.

Det er videre svært positiv at 2 bruker/borgerrettsorganisasjoner var invitert for å si ifra hvor skoen trykker, også tilgjengelig på video publisert på Internett: http://bambuser.com/node/4714080 .

Helsedepartementet anbefales å følge Helsedirektoratets råd å sette ned et lovutvalg for etablering og gjennomføring av tvungent vern, og spesielt se nærmere på adgangen til tvungen medikamentell vedlikeholdsbehandling.». HOD prøvde å unnta denne anbefalingen offentligheten.

Men framfor å innse at det er på tide å realisere menneskerettighetene, unntar HOD helsedirektoratets anbefaling offentligheten. Det fører til spørsmål: «Er staten umenneskelig, grusom og legitimerer nedverdigende behandling?» (6).

Dette er pinlige, hjelpeløse og forkvaklede tiltak som viser fornektelse av problemet og at HOD trenger hjelp.

FN komiteenes tilbakemeldinger til Norge, og skadevirkningene og dokumenterte nyere forskningsresultater om skadevirkningene av langtidsmedisinering med antipsykotika skal gjennomgås.

Tilbakemeldingene fra FN inkludert torturkomiteen

Ifølge Grunnloven § 92 skal «Statens myndigheter (...) respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.»

Både CRPD komiteen, ØSK komiteen, Universal Periodic Review (UPR), sivile og politiske rettigheter (SP) og torturkomiteen har kritisert tvang i psykiatrien.

Menneskerettighetskomiteen som overvåker økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) uttaler 2013 bl. a. "at bruk av tvangsmidler og tvungen bruk av inngripende og irreversible former for behandling, som nevroleptika og elektrosjokkbehandling (ECT), forbys ved lov."

Hva skjer etter at FN sine tilbakemeldinger blir arkivert i Utenriksdepartementet? Da jeg ikke kunne se at det ble tatt hensyn til tilbakemeldingene har jeg etter fattig evne forsøkt å gjøre dem kjent og sendt til flere departement. Det var delvis vanskelig å få brevet journalført. Helsedepartementet unntar det offentlighet som taushetsbelagte personlige data.

Ønsker å gjøre oppmerksom på torturkomiteens spørsmål CAT/C/NOR/QPR/8 til Norge om tvangsmedisinering er forbudt og hvordan informasjon til pasientene sikres:

(a) “Whether the use of restraints and the enforced administration of intrusive and irreversible treatments such as neuroleptic drugs and electroconvulsive therapy has been abolished in law...

(b) Ensuring that every competent patient, whether voluntary or involuntary, is fully informed about the treatment to be prescribed and given the opportunity to refuse treatment or any other medical intervention... ”

Tvangsmedisinering med psykofarmaka i lys av torturkomiteens spørsmål

Hva ligger i Helsedirektoratets anbefaling å «se nærmere på adgangen til tvungen medikamentell vedlikeholdsbehandling»?

Council of Evidence-based Psychiatry (4.1) ble opprettet 2014 og publiserer forskningsbaserte resultater om psykiatri angående "antipsykotisk" psykofarmaka og konsekvensene for å tette hullet med manglende forskning på langtidsbehandling med bl. a. deltagere Robert Whitaker (4.2,4.7) og Peter C. Gøtzsche (4.3,4.4).

Martin Harrow, M. & Jobe, T.H. (2012) langtidsstudie (4.2, 4.5) viser at pasienter med diagnose schizofreni underlagt medikamentfrie behandling klarer seg bedre i det lange løp dvs. 50% ble vesentlig bedre (høyere «recovery rate») etter 15 år sammenlignet med 5% som er langtidsmedisinert (se intervju med Robert Whitaker i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 52, nummer 2, 2015, side 126-131). «(T)ilbakevending av symptomer etter seponering er en effekt av seponeringen, ikke en effekt av lidelsen.» Wunderinks randomiserte studie replikerte resultatene. Etter 7 år oppnår 40.4% recovery uten og 17.6% med antipsykotika. «Open dialogue» terapi metode bruker minimal medisinering og har ca 80% «revovery» (bedring som tillater å komme tilbake til familie og jobb).(4.7).

PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet gir en oversikt av problemene og hvordan de kan løses:

I KRONIKEN 5. AUG. 2015 oppsummerer i Politikken: Tvang i psykiatrien bør forbydes (4.3): «(S)amlet set er psykofarmaka den tredjehyppigste dødsårsag i vestlige lande, efter hjerte-kar-sygdomme og kræft».

I 'Dødelig psykiatri og organiseret benægtelse' (2015) (4.4) skriver P. Gøtzsche: "Jeg mener, vi kan reducere vort nuværende forbrug af psykofarmaka med 98 % og samtidig forbedre folks mentale sundhed og overlevelse."

Statens Legemiddelverk, Felleskatalogen, Pasientsikkerhetsprogrammet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og NPE ble informert om at nyere forskning viser at langtidsmedisinering med antipsykotika er skadelig. Svaret påstår at legemiddelverket er klar over det og henviser til retningslinjer for psykosebehandling. Derfor ble legemiddelverket oppfordret å slutte å legitimere helseskadelig langtidsmedisinering med antipsykotika (7).

Videre ble Helsedirektoratet oppfordret «å slutte å legitimere umenneskelig, grusom og nedverdigende behandling, som skader pasientene» (8).

Utenriksminister Jaglands visjonære idee å utvide tanken om menneskerettigheter til psykiatriske pasienter i Norge er nå moden for realisering. Siden den gang har det vært mange taler om det i Stortinget og en tverrpolitisk enighet å redusere tvang. Men resultatet ble en økning med en tredjedel i de siste 15 år. Dette viser total mangel på handlingskraft.

Psykiatrien er tradisjons-, makt- og autoritetsbasert og bryr seg ikke om pasientenes menneskerettigheter og helse, selv om det finnes alternativer (4.6, 4.7). Derfor kan pasientene ikke overlates helsepersonells holdninger. Stortingets viser her sin avmakt med bare å prate om reduksjon av tvang.

Jeg håper å bidra å gi muligheter at staten kommer med bedre svar til FN komiteen mot tortur enn de siste 5 år.

I General Comment 1 premiss 42 har CRPD-komiteen uttalt:

As has been stated by the Committee in several concluding observations, forced treatment by psychiatric and other health and medical professionals is a violation of the right to equal recognition before the law and an infringement of the rights to personal integrity (art. 17); freedom from torture (art. 15); and freedom from violence, exploitation and abuse (art. 16).”

I Tyskland står selvbestemmelse og rettsikkerhet sterkere og det gjelder følgende:

Allikevel kom FN sin CRPD komite med følgende anbefalinger:

UN CRPD Committee gave concluding observations CRPD/C/DEU/CO/1 about the Federal Republic of Germany. Quotes from the States Report of the UN CRPD Committee on 17/04/2015:

«30. The Committee recommends that the State party take all the immediate necessary legislative, administrative and judicial measures to:

(a) Amend legislation to prohibit involuntary placement and promote alternative measures that are in keeping with articles 14, 19 and 22 of the Convention;»

Freedom from torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (art. 15)

33. The Committee is deeply concerned that the State party does not recognize the use
of physical and chemical restraints, solitary confinement and other harmful practices
as acts
of torture
.”

HODs hjelpeløse pinligheter er en parodi av hensiktsmessig saksbehandling og bekymringsfullt. Helseskadelig tvangsmedisinering er i et spenningsforhold til tortur. Behovet for handling og alvorligheten tas ikke på alvor.

At ingen departement tar ansvar å gjenopprette Norges internasjonale anseelse er til syvende og sist Statsministerens ansvar.


Med hilsen

--
Walter Keim
Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/no
Pasientrettigheter er menneskerettigheter: http://wkeim.bplaced.net/pasienter.htm

[Pasientrettigheter er menneskerettigheter] [Alle leserbrev]

Resultat:

Oppfølging:

Vedlegg:

  1. 10.07.2015: Brev til Jagland «What is the solution that NORWAY ranks highest in Europe in use of coercion in psychiatry»: http://wkeim.bplaced.net/files/150710sg.html

  2. 28.11.2013: Mental Disability Advocacy Center (MDAC) sitt brev til Statsminister Solberg: http://wkeim.bplaced.net/files/2013007600_122249.pdf

  3. 14.06.2014 brev til Statsministeren «NORWAY MUST FULLY RESPECT RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES»: http://wkeim.bplaced.net/files/150614pm.html

  4. Dokumentasjon av skadene av antipsykotisk langtidsmedisinering:

4.1. Council of Evidence-based Psychiatry:http://cepuk.org/, http://cepuk.org/unrecognised-facts/long-lasting-negative-effects/

4.2. Psykofarmaka på kort og lang sikt: Tidsskrift for Norsk

Psykologforening, Vol 52, nummer 2, 2015, side 126-131:

https://psykologtidsskriftet.no/intervju/2015/02/psykofarmaka-pa-kort-og-lang-sikt

4.3. PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet: KRONIKEN

5. AUG. 2015 oppsummerer i Politikken: Tvang i psykiatrien bør forbydes:

http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2781368/tvang-i-psykiatrien-boer-forbydes/

4.4. PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet i Politikken:

'Dødelig psykiatri og organiseret benægtelse' (2015):

http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/sygdom/ECE2814922/uddrag-af-doedelig-psykiatri-og-organiseret-benaegtelse/

4.5. The public mental health system is creating a huge class of chronic

mental patients through forcing them to take ineffective, yet extremely

harmful drugs. http://psychrights.org/Research/Digest/NLPs/neuroleptics.htm

4.6. Effective Non-Neuroleptic Treatment

http://psychrights.org/research/Digest/Effective/effective.htm

4.7 Harrow + Wunderink + Open Dialogue = An Evidence-based Mandate for A New Standard of Care: http://www.madinamerica.com/2013/07/harrow-wunkerlink-open-dialogue-an-evidence-based-mandate-for-a-new-standard-of-care/

4.8. Psych-Drugs Harm - One: Robert Whitaker - A History - September 16, 2015 – CPH
https://www.youtube.com/watch?v=Wd3_Iq8P3Fo

  1. Norges folkerettslige forpliktelser: http://wkeim.bplaced.net/files/FN_tvang.html

  2. Er staten umenneskelig, grusom og legitimerer nedverdigende behandling?: http://wkeim.bplaced.net/files/Aapent_brev_staten.html

  3. Legemiddelverket oppfordres å slutte å legitimere helseskadelig langtidsmedisinering med antipsykotika: http://wkeim.bplaced.net/files/150916helsedir.html

  4. Helsedirektoratet oppfordres «å slutte å legitimere umenneskelig, grusom og nedverdigende behandling, som skader pasientene» http://wkeim.bplaced.net/files/150916helsedir.html

--
--
Walter Keim
Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/no
Pasientrettigheter er menneskerettigheter: http://wkeim.bplaced.net/pasienter.htm
Skyggerapport til FN: http://wkeim.bplaced.net/files/FN_rapport.html
NORWAY MUST FULLY RESPECT RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES:
https://www.causes.com/campaigns/93254-make-norway-respect-rights-of-persons-with-disabilitiesHarrow-recovery.jpg