Leserbrev, debatt, kronikk: Hvor lenge skal den velmenende formynderstat fortsette å legitimere tortur i psykiatrien?

Walter Keim, pensjonert høgskolelektor, tlf. 45435004
Almbergskleiva 64
6657 Rindal, 28.5.2017

Norge bør sørge for at politiet og relevant helsepersonell får opplæring i Torturkonvensjonen. FNs komité mot tortur 2012 CAT/C/NOR/CO/6-7: http://www.fn.no/Tema/Menneskerettigheter/Norge-og-menneskerettighetene/Tortur.Dette bidraget ble ikke publisert da det var også å lese på facebook.

Reservasjonsrett i psykiatrien nå støttes av menneskerettighetene

Det refereres til bidraget av Merete Nesset, Anne Grethe Teien Reservasjonsrett i psykiatrien nå i Tidsskrift Norske Legeforening 23. juni 2017.

Jeg er helt enig og som aktivist og praktiker har jeg reservert meg mot psykiatrisk undersøkelse, diagnostisering og behandling (1).

Jeg har lært av mine foreldre at det er til syvende og sist jeg som bestemmer. Derfor er jeg 100% enig i «Urgent Appeal to Norway to discontinue forced treatment and hospitalization» datert 30. januar 2017 som er sendt til Norge fra FNs spesialrapportør for funksjonshemmedes rettigheter, FNs arbeidsgruppe om vilkårlig fengsling og FNs spesialrapportør for retten til fysisk og psykisk helse, 30. januar 2017 (ref. UA Norway 1/2017) og kan kort refereres slik:

En mann klaget "tvungen psykisk helsevern" inn til kontrollkommisjonen, Oslo tingrett, Borgating lagmannsrett og Høyesterett (2. januar 2015) men fikk ikke medhold. Fylkesmannen avviste en klage mot medisinsk tvangsbehandling.

FNs appell i saken er basert på den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (CCPR), konvensjonen mot tortur (CAT), den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (CESCR) og konvensjonen om rettigheter til funksjonshemmede CRPD). "

Disse bestemmelsene pålegger en øyeblikkelig forpliktelse til statene om straks å avslutte denne praksis og reformere lover som tillater frihetsberøvelse og tvungen behandling på grunnlag av funksjonshemminger, ved å erstatte disse rutinene med tjenester som møter behovet og som er uttrykt av funksjonshemmedes ønsker og respektere selvstendigheten, valg, verdighet og privatliv.

Mens vi venter på et svar, oppfordrer vi at alle nødvendige foreløpige tiltak treffes for å stoppe de påståtte bruddene og forhindre gjentakelse..." (2)1.

Walter Keim, Rindal, Norway, 8. December 2014, Advance Medical Directive (pursuant to § 1901 a German Civil Code), http://wkeim.bplaced.net/files/patverfue-en_anonym.html2.

UN Working Group on Arbitrary Detention, Special Rapporteur on Rights of Persons with Disabilities, Special Rapporteur on Health. «Urgent Appeal to Norway on forced treatment/hospitalization. 30.1.17. (ref. UA Norway 1/201)» https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=22955