Walter Keim, walter.keim@gmail.com

Almbergskleiva 64

6657 Rindal, 13.11.2014Til

Sivilombudsmannen
Postboks 3, Sentrum
0101 OSLO


Kopi: Pasient- og brukerombud, Pasientforening


Sak 2014/3013: Avslutning innsyn i NPEs retningslinjer som angivelig avviser menneskerettigheter og pasientrettigheterNPE informerte Sivilombudsmannen om at det ble gitt svar 7.11.14 og telefnisk kontakt før.


Den 7.11.14 sendte NPE pasientskadeloven (psskl.) som svar på innsyn i NPEs retningslinjer.


Pasientskadeloven hjemler i § 2. a) under “svikt i helsehjelp” mangel på informert samtykke.


I telefonsamtalene 1.10.14 forsøkte jeg forgjeves å forklare til NPE at mennekerett informasjon (prl. § 3-2 ) og pasienterettighet behandling bare etter samtykke (prl. § 4-1) påberopes i søknaden til NPE.


Jeg kontaktet en advokat som opplyste at dette kan forklares i sluttinnlegget selv om NPE har ikke gitt innsyn i løpet av den 3 ukers klagefrist. Han hadde i retten vunnet en sak pga. ansvarsgrunnlag manglende informert samtykke, noe juridisk literatur bekrefter: ”Derimot vil det kunne ligge an til erstatning der det ikke er gitt informasjon om reelle skaderisikoer( Lødrup Peter: Lærebok i erstatningsrett. 6. utg. Oslo 2009 s.275), eller mulige risikoelementer er nedtonet på en måte som gjør at samtykket til helsehjelpen ikke anerkjennes som rettmessig.(72)” (UiO: Pasientskadelovens rettslige og rettspolitiske virkninger. Kapitel 4.2.4 Ansvarsgrunnlagene).


Da NPE allikevel opprettholder sitt standpunkt at informert samtykke «faller utenfor mandatet» ha jeg 10.11.14 søkt NPE om dekning av advokatutgifter. Advokaten har sagt seg villig til å skrive et sluttinnlegg der dette forklares med teskjeer.


Jeg takker Sivilombudsmannen for å minne NPE om “at innsynssøknader skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. Offentleglova § 29, og at dette normalt er innen en til tre dager” og anser saken om innsyn som avsluttet.


Mvh

Walter Keim


Vedlegg:

02.10.14: Telefonsamtalen: Tilleggsspørsmålet til sakkyndig.

10.11.14: Søknad om dekning av advokatutgifter for sluttinnlegg i Pasientskadenemnda


PS: At NPE sendte pasientskadeloven (psskl.) 7.11.14 betyr at det ikke finnes retningslinjer. Psskl. 2a hjemler informert samtykke.[Pasientrettigheter er menneskerettigheter]