Walter Keim

Almbergskleiva 64

6657 Rindal, 10.11.2014


Norsk Pasientskadeerstatning

Postboks 3, St. Olavs plass

0130 OsloSøknad om dekning av advokatutgifter for sluttinnlegg i Pasientskadenemnda"Pasientens utgifter til advokathjelp dekkes dersom Norsk Pasientskadeerstatning har truffet vedtak om det, eller utgiftene må regnes som tap som følge av skaden. Pasienten kan kreve forhåndsavgjørelse fra Norsk Pasientskadeerstatning om hvilke advokatutgifter som vil bli dekket." (§ 11 i pasientskadeloven)


Vedtaket 14.10.14 argumenterer med at "hvorvidt etablert praksis strider mot pasientrettighetene/menneskerettighetene må nesten vurderes og behandles på et høyere nivå enn det NPE har retningslinjer for." Det er naturlig å tolke pasientrettigheter som bl. a. pasientrettighetsloven (prl.) og pasientskadeloven (psskl.). Slik er det også på Helsetilsynets sider om "Pasient- og brukerrettigheter" på Internett: Klikk på Regelverk og lover fører til prl. og psskl.


NPE besvarer innsyn i disse retningslinjer 7.11.14 med å sende pasientskadeloven. Dermed blir indirekte bekreftet at praksis å bare utrede «medisinsk grunnlag» og «god medisinsk praksis» kan ikke støtte seg på retningslinjer.

Denne praksis er i strid med ansvarsgrunnlag «svikt i helsehjelp» i pasientskadeloven § 2. a) som omfatter informert samtykke (prl. § 4-1): ”Derimot vil det kunne ligge an til erstatning der det ikke er gitt informasjon om reelle skaderisikoer( Lødrup Peter: Lærebok i erstatningsrett. 6. utg. Oslo 2009 s.275), eller mulige risikoelementer er nedtonet på en måte som gjør at samtykket til helsehjelpen ikke anerkjennes som rettmessig.(72)” (UiO: Pasientskadelovens rettslige og rettspolitiske virkninger. Kapitel 4.2.4 Ansvarsgrunnlagene). Det finnes også rettspraksis.


NPE begrunner nekting av advokatutgiftene i utredningsfasen med: «Hovedregelen vil fortsatt være at dekning at utgifter til advokat ikke tilkjennes under utredningen av ansvarsgrunnlaget. Bakgrunnen for dette er at NPE er et uavhengig, nøytralt og objektivt organ som ikke har egeninteresse i sakenes utfall. NPE innehar betydelig spesialkompetanse og ressurser, både medisinsk og juridisk, og har som nevnt plikt til å veilede og bistå i forbindelse med behandlingen av sakene.»


Åpenbart er forutsetning «nøytralt, objektivt organ» med juridisk spesialkompetanse ikke dekkende i denne saken, der pasientrettighet informert samtykke påberopt i søknad om erstatning, mangler i oppdraget 14.8.2014 til sakkyndig vurdering, tilsidesettelse av informert samtykke igjen tatt opp i kommentarene 21.9.2014 til sakkyndig vurdering og brudd på lovnad 2.10.14 å stille dette spørsmålet til sakkyndig og ta hensyn til det i vedtaket. Selv om NPE 7.11.14 selv oppdager at tilsidesettelse av pasientrettighet informert samtykke ikke er hjemlet i retningslinjer fortsettes å krenke pasientskadeloven med å skrive: «Når det gjelder anførsler om brudd på pasientrettigheter og menneskerettigheter faller dette utenfor Norsk pasientskadeerstatnings mandat å besvare.»


Derfor søkes om støtte til dekning av advokatutgifter til sluttinnlegg. Advokaten som kjenner disse pappenheimere godt har sagt seg villig til å forklare det med teskjeer, bedre enn jeg klarer det, sik at selv lav juristkompetanse kan forstå det og en rettsbehandling dermed muligens ikke trengs. Det kreves forhåndsavgjørelse.


Mvh

Walter Keim


Vedlegg:

UiO, Det juridiske fakultet, 23. 04. 2013: Pasientskadelovens rettslige og rettspolitiske virkninger. Kapitel 4.2.4 Ansvarsgrunnlagene: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/36355/178580.pdf?sequence=4


Kopi: Pasientombud, Pasientforeningen


Svar fra NPE 10.11.14: «Din e-post er videresendt til Pasientskadenemnda der din klage blir behandlet.»

Svar fra Pasientskadenemnda 12.12.14: «Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er for tiden 13 måneder.»


[Pasientrettigheter]    [NPE klage]


.