Subject: Re: Høstseminaret 2015 av Rettspolitisk forening: Siste nytt forskningen: Council of Evidence-based Psychiatry

From: "walter.keim Gmail" <walter.keim@gmail.com>

Date: 01.09.2015 16:34

To: "Rettspolitisk forening"

CC: "deltagere"

Resultat: Helsedirektoratet oppfordres å slutte å legitimere umenneskelig, grusom og nedverdigende behandling, som skader pasientene?

Jeg har ikke uten tilfredshet og forventninger lagt merke til at det ved siden av dagens praksis også er planlagt å snakke om framtidige utfordringer.

Da Stortinget diskuterte tvang siste gang 2010 kom det om nytten av tvangsbehandling et vedlegg til innstillingen med følgende innspill fra helsedirektoratet at «det ikke finnes vitenskapelige holdepunkter for at tvang kan begrunnes med at behandlingsresultatet blir bedre». Tvang medfører som regel tvangsmedisinering, da det mangler medisinfrie alterntiver.

For mer enn 20 år siden satt jeg i bussen ved siden av en høgskolelærer som ønsket å ta doktorgrad om anvendelse av evidensbaserte metoder i yrkesutøvelsen.

Council of Evidence-based Psychiatry opprettet 2014 publiserer forskningsbaserte resultater om psykiatri og konsekvensene for å tette hullet helsedirektoratet gjorde oppmerksom på 2010, med bl. a. Peter C. Gøtzsche, Robert Whitaker angående antipsykotisk medisin.

Martin Harrows langtidsstudie viser at pasienter med diagnose schizofreni underlagt medikamentfrie behandling klarer seg bedre i det lange løp dvs. 50% ble vesentlig bedre sammenlignet etter 15 år med 5% som er langtidsmedisinert (se intervju med Robert Whitaker i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 52, nummer 2, 2015, side 126-131). Wunderink randomiserte studie replikerte resultatene. Her ble en gruppe medikamentfri etter 6 måneder som førte etter 7 år til en «recovery rate» av 40,4% sammenliknet med 17,6% for pasienter som ble medisinert hele tiden. Finland Open Dialogue (Jaakko Seikkula) anvender disse funnene bruker minimal medisinering og har ca 80% bedring.

PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet: KRONIKEN 5. AUG. 2015 oppsummerer i Politikken: Tvang i psykiatrien bør forbydes: « (S)amlet set er psykofarmaka den tredjehyppigste dødsårsag i vestlige lande, efter hjerte-kar-sygdomme og kræft».

I 'Dødelig psykiatri og organiseret benægtelse' (2015) skriver P. Gøtzsche: "Jeg mener, vi kan reducere vort nuværende forbrug af psykofarmaka med 98 % og samtidig forbedre folks mentale sundhed og overlevelse."

Helsedirektoratet skriver i juli 2015 i vurdering av videreføring av «Bedre kvalitet – økt frivillighet. Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015)» på side 22: «Ulike internasjonale og nasjonale menneskerettslige aktører, herunder CRPD komitéen, Europarådets menneskerettighetskommissær, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Norsk senter for menneskerettigheter, (har) gitt uttalelser i retning av at de norske tvangsreglene bør gjennomgås og innskjerpes i lys av denne konvensjonen. På denne bakgrunn, og i lys av at man så langt ikke ser en nedgang i bruk av tvang, anbefaler direktoratet at det parallelt iverksettes en revisjon av psykisk helsevernloven. Revisjonen bør omfatte både regler knyttet til etablering og gjennomføring av tvungent vern, og spesielt se nærmere på adgangen til tvungen medikamentell vedlikeholdsbehandling."

Jeg håper at det i lys av helsedirektoratets siste anbefaling er så høyt under taket at de utfordringene denne forskning presenterer kan snakkes om selv om psykiatrien benekter problemstillingen og det ved første blikk ikke synes dagsaktuell.

Mvh

--
Walter Keim
Netizen: http://walter.keim.googlepages.com
http://www.betterplace.org/en/projects/17693-enforcement-of-the-human-right-of-access-to-information-in-bavaria-germany
Is it possible to enforce access to information in Bavaria?
http://wkeim.bplaced.net/files/enforce_access_to_information.html
NORWAY MUST FULLY RESPECT RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES:
https://www.causes.com/campaigns/93254-make-norway-respect-rights-of-persons-with-disabilities

Men jeg sender en kopi til adv. Helge Hjort og LDO: Kanskje det blir anledning i del "Del 4 - Utfordringer og framtidige prioriteringer ved tvangsbruk" og diskusjon del 5?
Siste spørsmål oppfatter jeg som skikkelig fremtidsrettet og visjonær :-)

Men gleden av å spørre er ikke (helt) over:

Mvh
--
Walter Keim
Netizen: http://walter.keim.googlepages.com


Hei, Jeg refererer til Høstseminaret 2015 av Rettspolitisk forening der du innleder:  Del 1 – Overordnet perspektiv på bruk av tvang i institusjoner. Jeg har meldt meg på. På basis av publikasjonen Tvang etter psykisk helsevernloven. MA Helserett. November 2013 ønsker jeg å stille noen spørsmål. Om ikke annet kan du muligens signalisere hvilke spørsmål du ikke svarer på, slik at jeg kan unnlate å stille dem.
Takk på forhånd for et svar.
-- -- Walter Keim Netizen: http://walter.keim.googlepages.com Global Right to Information Rating Map: http://wkeim.bplaced.net/RTI-Rating.htm http://www.betterplace.org/en/projects/17693-enforcement-of-the-human-right-of-access-to-information-in-bavaria-germany Is it possible to enforce access to information in Bavaria? http://wkeim.bplaced.net/files/enforce_access_to_information.html NORWAY MUST FULLY RESPECT RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES: https://www.causes.com/campaigns/93254-make-norway-respect-rights-of-persons-with-disabilities


Harrow-recovery.jpg

Harrow-recovery