Subject: Takk for Dokument nr. 8:29 S (2009-2010) å redusere tvang i det psykiske helsevernet. Nå er saken på overtid og det er flertall for det :-)

From: Walter Keim <wake@online.no>

Date: 29.06.2015 18:27

To: Leder :Helse- og omsorgskomiteen <kari-kjonaas.kjos@stortinget.no>

CC: "Ap.postmottak@stortinget.no", "krf.postmottak@stortinget.no", "frp.postmottak@stortinget.no", "hoyre.postmottak@stortinget.no", "sp.postmottak@stortinget.no", "sv.postmottak@stortinget.no", "venstre.postmottak@stortinget.no", raudt@raudt.no, MDG.Postmottak@stortinget.no, Den norske Helsingforskomité <nhc@nhc.no>, Stopp diskrimineringen, Norsk senter for menneskerettigheter <info@nchr.uio.no>, Norsk Pasientforening ombud <post@pasient.no>, rettighetssenteret@ffo.no, We Shall Overcome <post@wso.no>

På tide at Stortinget reduserer tvang i psykiatrien

Hei,

Takk for forslaget om å redusere tvang i det psykiske helsevernet Dokument nr. 8:29 S (2009-2010) og Inst. 175 Stortinget (2009-2010) «om å redusere tvang i det psykiske helsevernet»:

«Stortinget ber Regjeringen legge frem en stortingsmelding om bruk av tvang i det psykiske helsevernet, som skal bidra til å redusere tvangsbehandling og tvangsmedisinering og som vurderer å fjerne bedringskriteriet (kalt behandlingskriteriet).»

FrP, Høyre og KrF fikk nesten et flertall for forslaget (48 for 50 imot) for en Stortingetsmelding om reduksjon av tvang i psykiatrien. Som saksordfører sa Dåvøy følgende:

"Jeg er glad for at det er en samlet komite som står bak merknadene om at bruken av tvang er for stor, og jeg er glad for at en samlet komite ønsker en endring."

Om nytten av tvangsbehandling sier et vedlegg datert 1.2.2010 fra helsedirektoratet til innstillingen Inst. 175 Stortinget (2009-2010) «om å redusere tvang i det psykiske helsevernet» at «det ikke finnes vitenskapelige holdepunkter for at tvang kan begrunnes med at behandlingsresultatet blir bedre». Videre «Bruken av tvang i psykiatrien er omstridt. Det er ikke dokumentert at tvang har en positiv virkning.» En litteraturgjennomgang avslører at «Ut fra den forskningen vi har funnet, er det vanskelig å si at det foreligger evidens som støtter at det behandlingsmessige utbyttet er bedre for pasientene som tvangsmedisineres.» (Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 54, nummer 2, 2017). Senter for medisinsk etikk i høringen etter Pausrudutvalget: «Vi har ikke forskningsmessig belegg for å si at tvangsbehandling har positiv effekt, og vi vet at skadevirkningene ved bruk av tvang i psykisk helsevern er påtagelige»

Helsestatsråden ga seg optimistisk: "Tvangsbruken skal ned, og min vurdering av det er at det er et klart potensial for å kunne lykkes med det" men tok feil.

Pressen har i mange år skrevet at Norge har den høyeste bruk av tvang i Europa.

Hva har skjedd i mellomtiden?

Pga. opposisjonens nederlag har Norge i tiden 2011 til 2015 klart å erte på seg 5 FN menneskerettskomiteer, Menneskerettskommissæren av Europarådet og torturkomiteen spør: Er menneskerettsbrudd tvangsmedisinering avskaffet? LDO ordlegger seg slik: Norge bryter menneskerettigheter men får ingen respons fra HOD.

I det vesentlige har myndighetene henvist til et prosjekt om økt frivillighet i psykiatrien (2012-2015). Ser man resultatet i et lengre perspektiv var 15 år snakk og planer om reduksjon av tvang en fiasko: En tredjedels økning fra 2000 til 2015 (vedlegg 3: http://wkeim.bplaced.net/files/reduksjon_av_tvang.html ).

Nå er det på overtid å rydde opp i de rød-grønnes tabbe å trenere saken.

Hjelper det åskrive til Statsministeren Erna Solberg som Mental Disability Advocacy Center (som betegner det som uakseptabel) foreslår? Eller trengs det en internasjonal underskriftskampanje?

Er det ikke på overtid å ta opp menneskerettsperspektivet på tvang i psykiatrien igjen for å leve opp til Norges internasjonale reputasjon som forkjemper for menneskerettigheter?

Mvh
Walter Keim

Vedlegg/referanse:
  1. LDO 19. des 2013: Norge bryter menneskerettighetene: http://www.ldo.no/no/ombudet/Aktuelt/Nyheter/Arkiv/Featured-news/Norge-bryter-menneskerettighetene/
  2. Norges forpliktelse ovenfor FN å redusere og fjerne tvang i psykiatrien: http://wkeim.bplaced.net/files/FN_tvang.html
  3. Reduksjon av tvang feilet i 15 ?: http://wkeim.bplaced.net/files/reduksjon_av_tvang.html


PS: Helsedirektoratet juli 2015: Vurdering av videreføring av «Bedre kvalitet – økt frivillighet. Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015)»: «Ulike internasjonale og nasjonale menneskerettslige aktører, herunder CRPD komitéen, Europarådets menneskerettighetskommissær, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Norsk senter for menneskerettigheter, (har) gitt uttalelser i retning av at de norske tvangsreglene bør gjennomgås og innskjerpes i lys av denne konvensjonen. På denne bakgrunn, og i lys av at man så langt ikke ser en nedgang i bruk av tvang, anbefaler direktoratet at det parallelt iverksettes en revisjon av psykisk helsevernloven. Revisjonen bør omfatte både regler knyttet til etablering og gjennomføring av tvungent vern, og spesielt se nærmere på adgangen til tvungen medikamentell vedlikeholdsbehandling."
--
--
Walter Keim
Netizen: http://walter.keim.googlepages.com
Global Right to Information Rating Map: http://wkeim.bplaced.net/RTI-Rating.htm
http://www.betterplace.org/en/projects/17693-enforcement-of-the-human-right-of-access-to-information-in-bavaria-germany
Is it possible to enforce access to information in Bavaria?
http://wkeim.bplaced.net/files/enforce_access_to_information.html
NORWAY MUST FULLY RESPECT RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES:
https://www.causes.com/campaigns/93254-make-norway-respect-rights-of-persons-with-disabilities