Walter Keim
Almbergskleiva 64
6657 Rindal, 3.9.2015

Sagatun Brukerstyrt senter
Sagatunvegen 47b
2317 Hamar

Kopi: erfaringskompetanse.no

Evidensbasert psykiatri viser at medisinfrie alternativer er veldig helsefremmende og nødvendig

Jeg refererer til publikasjonen «Medisinfritt behandlingstilbud planlegges» på nettsiden http://www.erfaringskompetanse.no/ : "det store problemet er at fagfolk tenker at god behandling er å gi et tilbud som er evidensbasert - det forskning sier virker."

Dette gjelder den somatiske medisin, som har hatt stor suksess med anvendelse av denne forskningsbaserte metoden f. eks. når det gjelder framskritt i kreftbehandlingen.

Psykiatrien liker å framstille seg som del av legevitenskapen, men har manglet forskningsbaserte anbefalinger inntil nylig når det gjelder langtidsbehandling med antipsykotika. Hva sier de nyeste evidens- og forskningsbaserte rådene innen psykiatrien?

Da Stortinget diskuterte tvang siste gang 2010 (Inst. 175 Stortinget (2009-2010) ) kom det om nytten av tvangsbehandling et vedlegg til innstillingen med følgende innspill fra helsedirektoratet at «det ikke finnes vitenskapelige holdepunkter for at tvang kan begrunnes med at behandlingsresultatet blir bedre». Tvang medfører som regel tvangsmedisinering, da det mangler medisinfrie alternativer.

For mer enn 20 år siden satt jeg i bussen ved siden av en høgskolelærer som ønsket å ta doktorgrad om anvendelse av evidensbaserte metoder i yrkesutøvelsen for sosialtjenesten.

Council of Evidence-based Psychiatry (1) ble opprettet 2014 og publiserer forskningsbaserte resultater om psykiatri angående "antipsykotisk" psykofarmaka og konsekvensene for å tette hullet helsedirektoratet gjorde oppmerksom på 2010, med bl. a. deltagere Peter C. Gøtzsche og Robert Whitaker.

Martin Harrows langtidsstudie (2, 5) viser at pasienter med diagnose schizofreni underlagt medikamentfrie behandling klarer seg bedre i det lange løp dvs. 50% ble vesentlig bedre (høyere «recovery rate») etter 15 år sammenlignet med 5% som er langtidsmedisinert (se intervju med Robert Whitaker i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 52, nummer 2, 2015, side 126-131). Wunderink randomiserte studie replikerte resultatene. Her ble en gruppe medikamentfri etter 6 måneder som førte etter 7 år til en «recovery rate» av 40,4% sammenliknet med 17,6% for pasienter som ble medisinert hele tiden. Finland Open Dialogue (Jaakko Seikkula) er svært tilbakeholdende når det gjelder medisinbruk (6). Resultatene viser , ca. 80% «recovery» dvs. bedring å komme tilbake til familie og jobb.. (Five-year experience of first-episode nonaffective psychosis in open-dialogue approach: Treatment principles, follow-up outcomes, and two case studies, by Jaakko Seikkula, Jukka Aaltonen, Birgittu Alakare, Kauko Haarakangas, Jyrki Kera¨Nen, & Klaus Lehtinen, Psychotherapy Research, March 2006; 16(2): 214/228.)

PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet: KRONIKEN 5. AUG. 2015 oppsummerer i Politikken: Tvang i psykiatrien bør forbydes (3): « (S)amlet set er psykofarmaka den tredjehyppigste dødsårsag i vestlige lande, efter hjerte-kar-sygdomme og kræft».

I 'Dødelig psykiatri og organiseret benægtelse' (4) skriver P. Gøtzsche: "Jeg mener, vi kan reducere vort nuværende forbrug af psykofarmaka med 98 % og samtidig forbedre folks mentale sundhed og overlevelse."

Helsedirektoratet skriver i juli 2015 i vurdering av videreføring av «Bedre kvalitet – økt frivillighet. Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015)» på side 22: «Ulike internasjonale og nasjonale menneskerettslige aktører, herunder CRPD komitéen, Europarådets menneskerettighetskommissær, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Norsk senter for menneskerettigheter, (har) gitt uttalelser i retning av at de norske tvangsreglene bør gjennomgås og innskjerpes i lys av denne konvensjonen. På denne bakgrunn, og i lys av at man så langt ikke ser en nedgang i bruk av tvang, anbefaler direktoratet at det parallelt iverksettes en revisjon av psykisk helsevernloven. Revisjonen bør omfatte både regler knyttet til etablering og gjennomføring av tvungent vern, og spesielt se nærmere på adgangen til tvungen medikamentell vedlikeholdsbehandling

Er den psykiatriske kliniske praksis ikke kjent med disse forskningsresultatene? Hvorfor er psykiatrien – i motsetning til somatikken – så avvisende til evidensbaserte råd?

I praksis har pasienter i dag 3 valg:

Dessverre kan det psykiatriske helsetilbud ikke handle annerledes da alternativer mangler.

2010 har helsedepartement oppfordret helseforetakene å bygge opp medisinfrie behandlingstilbud. 14. oktober 2014 var situasjonen følgende: «Oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet har ikke vært fulgt opp om legemiddelfrie behandlingstilbud. Det er nedslående, sier helseminister Bent Høie til Erfaringskompetanse.»

Det finnes forskning som viser evidens for medisinfrie alternativer. Morrison et al. 2012 konkluderer «A response rate analysis found that 35% and 50% of participants achieved at least a 50% reduction in PANSS (syptomer) total scores by end of therapy and follow-up respectively» dette tilsvarer NNT=2 for «follow-up» med hjelp av kognitive terapi, dvs. at bare 2 pasienter som må behandles for at en ekstra pasient skal oppnå bedring. Med nevroleptika er det 6 ifølge Leucht et al. 2009. Morrison et al 2014 viser i “Cognitive therapy for people with schizophrenia spectrum disorders not taking antipsychotic drugs: a single-blind randomised controlled trial.” at kognitiv terapi har reduserer symptomene betydelig og anbefales. Både Rathod S et al 2010 og Swati et al 2011 viser evidens av kognitiv terapi for schizofreni. Dette illustrerer Klingbergs poeng at kognitiv terapi har ingen evidensproblem men et implementeringsproblem. Professor, dr.med. Peter C. Gøtzsche støtter medisinfri behandling.

Forskningsbasert kunnskap viser at medisinfrie tilbud (7) fremmer folkehelsen med å gjøre pasientskadelig overmedisinering med antipsykotika unødvendig.

Dermed kan Norge oppfylle sine folkerettslige forpliktelse og redusere tvang og fjerne tvangsmedisinering.

Mvh

--
--
Walter Keim
Netizen: http://walter.keim.googlepages.com
http://www.betterplace.org/en/projects/17693-enforcement-of-the-human-right-of-access-to-information-in-bavaria-germany
Is it possible to enforce access to information in Bavaria?
http://wkeim.bplaced.net/files/enforce_access_to_information.html
NORWAY MUST FULLY RESPECT RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES:
https://www.causes.com/campaigns/93254-make-norway-respect-rights-of-persons-with-disabilities

PS: Dagens Medisin, 2015-12-08: Nedlagt etter behandlingssuksess (Dette gjelder et medisinfri Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy ISTDP): https://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/12/08/nedlagt-etter-behandlingssuksess

Vedlegg:

  1. Council of Evidence-based Psychiatry:http://cepuk.org/

  2. Psykofarmaka på kort og lang sikt: Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 52, nummer 2, 2015, side 126-131: https://psykologtidsskriftet.no/intervju/2015/02/psykofarmaka-pa-kort-og-lang-sikt

  3. PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet: KRONIKEN 5. AUG. 2015 oppsummerer i Politikken: Tvang i psykiatrien bør forbydes: http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2781368/tvang-i-psykiatrien-boer-forbydes/

  4. PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet i Politikken: 'Dødelig psykiatri og organiseret benægtelse' (2015): http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/sygdom/ECE2814922/uddrag-af-doedelig-psykiatri-og-organiseret-benaegtelse/

  5. The public mental health system is creating a huge class of chronic mental patients through forcing them to take ineffective, yet extremely harmful drugs. http://psychrights.org/Research/Digest/NLPs/neuroleptics.htm

  6. Effective Non-Neuroleptic Treatment http://psychrights.org/research/Digest/Effective/effective.htm

  7. Peter C. Gøtzsche. Professor, dr.med. Medicinfri psykiatri. Tidsskrift for Den norske legeforening. http://tidsskriftet.no/comment/11179


Harrow-recovery.jpg

Harrow-recovery