[English] [Innspill FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter]

Norges forpliktelse ovenfor FN å redusere og fjerne tvang i psykiatrien


Til: Helse- og omsorgsdepartementet (saksnr. 2014/4257), Helsedirektoratet (saksnr. 2012/9562), Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (saksnr. 2015/2134, saksnr. 2013/4343), SMK (saksnr. 2015/815), Utenriksdepartement (saksnr. 2014/6998, saksnr. 11/05400), Justisdepartementet, Stortingspresident, SOM, Tvangsutvalg


Norsk rett og praksis må være innenfor rammene av rettslig bindende konvensjoner for Norge. Dersom Norge ikke gjennomfører rettighetene, foreligger det et folkerettsbrudd. (NOU 2016: 17. På lik linje. Kapitel 12-7)

Pressen har i mange år informert om at Norge er på Europatoppen i bruk av tvang. Compared with other European countries, Norway ranks the highest when it comes to the use of compulsory” treatment according to Mental Health Act. «The truth is that Norway has a long tradition of extensive use of compulsory admissions and has been a world leader in use of this kind of force in ‘psychiatry’

Norge har undertegnet folkerettslig forpliktende konvensjoner for å sikre borgernes menneskerettigheter. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) som forbyr diskriminerende unødvendig tvang mot personer med nedsatt psykososialt funksjonsevne ble ratifisert av Norge 2013 som 130. stat.

Norge rapporterer til FN om hvordan myndighetene jobber for å sikre innbyggernes menneskerettigheter. FN gir tilbakemelding om forpliktelsene er innfridd som de statlige myndigheter skal respektere (§92 Grunnloven).

At tvang i psykiatrien er i et spenningsforhold til menneskerettighetene er kjent i mer enn 15 år. Årsrapport om norsk innsats for menneskerettighetene (2000) ordlegger seg slik: «Målet er å redusere bruken av tvang (i psykiatrien i Norge)». Norge bør trekke reservasjoner som strider mot FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), som Norge undertegnet som 130. stat.

5 FN komiteer er nå involvert: FNs menneskerettighetskomité , FNs komité mot tortur , FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og FNs komité for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne og Universal Periodic Review.


Konvensjon

Årstall

Krav

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP)

2011

Norge må stanse unødvendig bruk av tvang i psykiatrien (1).

FNs Torturkonvensjon (TK)

2012

Norge bør sikre at tvang i psykiatrien kun blir brukt i ekstraordinære tilfeller. FN mener Norge burde publisere statistikk om bruk av tvang, inkludert elektrosjokkbehandling. Norge bør sørge for at politiet og relevant helsepersonell får opplæring i Torturkonvensjonen. (1).

FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK)

2013

FN mener nivået av tvang i det psykiske helsevesenet er for høyt, og anbefaler at Norge reviderer Lov om psykisk helsevern slik at mennesker med psykiske lidelser har bedre juridisk beskyttelse mot bruk av tvang (1). Komiteen «anbefaler også at bruk av tvangsmidler og tvungen bruk av inngripende og irreversible former for behandling, som nevroleptika og elektrosjokkbehandling (ECT), forbys ved lov» (2).

Universal Periodic Review

07.07.2014

27. New Zealand encouraged Norway to move to full implementation of CRPD, particularly regarding the use of coercion in mental health care

131.167 Ensure that criteria for compulsory treatment and detention in legislation and in practice are non-discriminatory and focused on safety, and remove any criteria referring to disability or “serious mental disorder”

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP), follow-up fra 2011 (3)

01.12.2014 og 6.8.2015

The Committee requires (“information not yet provided”): «(a) the impact of the national strategy to end the unjustified use of coercive force and restrain of psychiatric patients»

Oppfølging 6.8.2015:The Committee regrets that the State party has not implemented the Committee's recommendation to end the unjustified use of coercive force and restraint of psychiatric patients.”

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), CRPD/C/NOR/1

02.07.2015

Norges rapport til FN er ikke behandlet ennå men den var på høring. «Helsedepartementets 9-årige kamp mot menneskerettigheter for personer med nedsatt psykososial funksjonsevne: Menneskerettsbrudd tvangsmedisinering, tvungen elektrosjokk og beltelegging må forbys med lov»

FNs konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (TK), List of issues CAT/C/NOR/QPR/8

Due 2016

Please indicate:

(a) “Whether the use of restraints and the enforced administration of intrusive and irreversible treatments such as neuroleptic drugs and electroconvulsive therapy has been abolished in law...

(b) Ensuring that every competent patient, whether voluntary or involuntary, is fully informed about the treatment to be prescribed and given the opportunity to refuse treatment or any other medical intervention...

(c) Whether the Mental Health Act has been amended to introduce stricter procedural requirements to ensure adequate legal protection against the use of coercion for persons with psycho-social disabilities and whether there has been a decrease in the use of restraints and other coercive methods in psychiatric institutions during the period under consideration.”

Ikke bare FNs komité mot tortur men også vitenskapsmenn selv krever at tvang forbys (Politikken: PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet: KRONIKEN 5. AUG. 2015 KL. 00.01. Tvang i psykiatrien bør forbydes): « (S)amlet set er psykofarmaka den tredjehyppigste dødsårsag i vestlige lande, efter hjerte-kar-sygdomme og kræft».

I General Comment 1 premiss 42 har FNs komité for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne uttalt:

As has been stated by the Committee in several concluding observations, forced treatment by psychiatric and other health and medical professionals is a violation of the right to equal recognition before the law and an infringement of the rights to personal integrity (art. 17); freedom from torture (art. 15); and freedom from violence, exploitation and abuse (art. 16).”

2013 oppfordret Mental Disability Advocacy Center Norge å trekke konvensjonsstridige reservasjoner og LDO slo fast at Norge bryter menneskerettigheter.
«Det foregår omfattende brudd på menneskerettighetene i tvangspsykiatrien, for øvrig også gjennom psykisk helsevernloven. For eksempel er gjeldende praksis ved tvangsmedisinering ulovlig og menneskerettsstridig, sier Ketil Lund».
Norge har altså med sin ignoranse klart å bli beryktet i hele 5 FN menneskerettskomiteer og torturkomiteen spør: Er menneskerettsbrudd tvangsmedisinering avskaffet? I tillegg refset Europarådet sin kommissær for menneskerettigheter Norge for for mye tvang i psykiatrien og krevde en drastisk redusering (4). Diskrimineringsombudet, helsedirektoratet, skyggerapporti regi av FFO og Erfaringkompetanse (Tiltak 2: toppmøte 2015) støtter redusering og fjerning av tvang og krever handling.
I noen land kan man reservere seg mot tvang.
I 15 år har Norge forsøkt å redusere tvang, men resultatet var en økning med en tredjedel.
Hjelper det å skrive til Statsminister Erna Solberg? Eller trengs det en internasjonal underskriftskampanje?

Menneskerettskommissæren, Europarådet og Mental Disability Advocacy Center ble informert om at det er nytteløst og bortkastet tid å minne norske myndigheter om sine folkerettslige forpliktelser.

Pressen synes å ikke informere om temaet menneskerettsbrudd i psykiatrien og bare menneskerettsloggen har publisert en av mine leserbrev.

Helsedirektoratet har i juli 2015 pga. CRPD foreslått en revisjon av lovgivningen som «bør omfatte både regler knyttet til etablering og gjennomføring av tvungent vern, og spesielt se nærmere på adgangen til tvungen medikamentell vedlikeholdsbehandling».Allikevel synes Helsedepartementet 4.9.15 ikke å indikere å foreta seg noe, men henviser til brevet 20.4.15.

Da det er et svikt i alle ledd dvs. fagfolk, helsevesenet, regjeringlytt til FN og slutt med menneskerettsbruddene tvangsmedisinering, beltelegging og tvungen elektrosjokk»), Storting og domstolene når det gjelder respekt av pasientrettighetene/menneskerettigheten skriver jeg et utkast av skisse til en rapport til FN om saken.

The UN Working Group on Arbitrary Detention, the UN Special Rapporteur on the Rights of Persons with Disabilities and the UN Special Rapporteur on the right to Health have made 30. January 2017 public an Urgent Appeal to Norway to discontinue forced treatment and hospitalization (5).
Brevet er veldig sterkt på den øyeblikkelige plikten til å "avbryte disse praksisene" pga. konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), og er basert på den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP), konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) og konvensjonen mot tortur (TK), i tillegg til CRPD selv. Det er viktig som en utvikling mot effektive rettsmidler, samt at det styrker tolkningen av SP, ØSK og TK i tråd med CRPD.

Norges folkerettslige forpliktelser har blitt satt til side i flere år. Det kan derfor spørres om den vel menende formynderstat er umenneskelig, grusom og legitimerer nedverdigende behandling mot mennesker med nedsatt psykososial funksjonsevne som gir grunn til bekymring.

Compliance with the Convention Against Torture: Testing Nordic Exceptionalism” analyses COs on four Nordic and four comparator states over two decades, looking specifically at two issues: the definition of torture in law and detention conditions. Our findings suggest that the Committee increasingly subjects Nordic states to scrutiny, revealing differences between these states, particular causes for concern and, sometimes, frustration at refusal to heed recurring calls for reform.

Er det et selvbedrag når Norge feirer seg selv som foregangsland, når det gjelder menneskerettigheter?

Walter Keim,
Rindal, 10. Juni 2015

Kopi: Stortingsgruppene, LDO, Den norske Helsingforskomitee, Norsk senter for menneskerettigheter (Årbok 2012), FFO, Norsk Pasientforening ombud, We Shall Overcome, Stopp diskrimineringen, Amnesty Norge, Menneskerettsalliansen

Referanser:
  1. FN-sambandet. NORGE OG MENNESKERETTIGHETENE: http://www.fn.no/print/topic/27070
  2. LDO 19. des 2013: Norge bryter menneskerettighetene:  http://www.ldo.no/no/ombudet/Aktuelt/Nyheter/Arkiv/Featured-news/Norge-bryter-menneskerettighetene/
  3. Reporting status for Norway for all Conventions: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=NOR&Lang=EN
  4. NORWAY MUST FULLY RESPECT RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES, SAYS the Council of Europe Commissioner for Human Rights, Nils Muižnieks: http://www.mdac.info/en/news/norway-must-fully-respect-rights-people-disabilities-says-muiznieks
  5. 30.1.17: UN Working Group on Arbitrary Detention, Special Rapporteur on Rights of Persons with Disabilities, Special Rapporteur on Health issue Urgent Appeal to Norway on forced treatment/hospitalization (ref. UA Norway 1/2017): https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=22955[Pasientrettigheter er menneskerettigheter] [CRPD]