[English] [Innspill FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter]

Norges forpliktelse ovenfor FN å redusere og fjerne tvang i psykiatrien


Til: Helse- og omsorgsdepartementet (saksnr. 2014/4257), Helsedirektoratet (saksnr. 2012/9562), Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (saksnr. 2015/2134, saksnr. 2013/4343), SMK (saksnr. 2015/815), Utenriksdepartement (saksnr. 2014/6998, saksnr. 11/05400), Justisdepartementet, Stortingspresident, SOM, Tvangsutvalg, NIM


Norsk rett og praksis må være innenfor rammene av rettslig bindende konvensjoner for Norge. Dersom Norge ikke gjennomfører rettighetene, foreligger det et folkerettsbrudd. (NOU 2016: 17. På lik linje. Kapitel 12-7)

Pressen har i mange år informert om at Norge er på Europatoppen i bruk av tvang. Compared with other European countries, Norway ranks the highest when it comes to the use of compulsory” treatment according to Mental Health Act. «The truth is that Norway has a long tradition of extensive use of compulsory admissions and has been a world leader in use of this kind of force in ‘psychiatry’

Norge har undertegnet folkerettslig forpliktende konvensjoner for å sikre borgernes menneskerettigheter. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) som forbyr diskriminerende unødvendig tvang mot personer med nedsatt psykososialt funksjonsevne ble ratifisert av Norge 2013 som 130. stat.

Norge rapporterer til FN om hvordan myndighetene jobber for å sikre innbyggernes menneskerettigheter. FN gir tilbakemelding om forpliktelsene er innfridd som de statlige myndigheter skal respektere (§92 Grunnloven).

At tvang i psykiatrien er i et spenningsforhold til menneskerettighetene er kjent i mer enn 15 år. Årsrapport om norsk innsats for menneskerettighetene (2000) ordlegger seg slik: «Målet er å redusere bruken av tvang (i psykiatrien i Norge)». Norge bør trekke reservasjoner som strider mot FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), som Norge undertegnet som 130. stat.

5 FN komiteer er nå involvert: FNs menneskerettighetskomité , FNs komité mot tortur , FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og FNs komité for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne og Universal Periodic Review.


Konvensjon

Årstall

Krav

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP)

18.11.2011 CCPR/C/NOR/CO/6

Norge må stanse unødvendig bruk av tvang i psykiatrien (1).

FNs Torturkonvensjon (TK)

13.12.2012 CAT/C/NOR/CO/6-7

Norge bør sikre at tvang i psykiatrien kun blir brukt i ekstraordinære tilfeller. FN mener Norge burde publisere statistikk om bruk av tvang, inkludert elektrosjokkbehandling. Norge bør sørge for at politiet og relevant helsepersonell får opplæring i Torturkonvensjonen.

Norge bør endre sin definisjon av tortur, slik at den stemmer overens med definisjonen i Torturkonvensjonen. (1).

FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK)

13.12.2013 E/C.12/NOR/CO/5

FN mener nivået av tvang i det psykiske helsevesenet er for høyt, og anbefaler at Norge reviderer Lov om psykisk helsevern slik at mennesker med psykiske lidelser har bedre juridisk beskyttelse mot bruk av tvang (1). Komiteen «anbefaler også at bruk av tvangsmidler og tvungen bruk av inngripende og irreversible former for behandling, som nevroleptika og elektrosjokkbehandling (ECT), forbys ved lov (3)».

Universal Periodic Review

07.07.2014

27. New Zealand encouraged Norway to move to full implementation of CRPD, particularly regarding the use of coercion in mental health care

131.167 Ensure that criteria for compulsory treatment and detention in legislation and in practice are non-discriminatory and focused on safety, and remove any criteria referring to disability or “serious mental disorder”

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP), follow-up fra 2011 (3)

01.12.2014 og 6.8.2015

The Committee requires (“information not yet provided”): «(a) the impact of the national strategy to end the unjustified use of coercive force and restrain of psychiatric patients»

Oppfølging 6.8.2015:The Committee regrets that the State party has not implemented the Committee's recommendation to end the unjustified use of coercive force and restraint of psychiatric patients.” (3)

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), CRPD/C/NOR/1

02.07.2015

Norges rapport til FN er ikke behandlet ennå men den var på høring. «Helsedepartementets 9-årige kamp mot menneskerettigheter for personer med nedsatt psykososial funksjonsevne: Menneskerettsbrudd tvangsmedisinering, tvungen elektrosjokk og beltelegging må forbys med lov»

FNs konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (TK), List of issues CAT/C/NOR/QPR/8

Due 2016

Please indicate:

(a) “Whether the use of restraints and the enforced administration of intrusive and irreversible treatments such as neuroleptic drugs and electroconvulsive therapy has been abolished in law...

(b) Ensuring that every competent patient, whether voluntary or involuntary, is fully informed about the treatment to be prescribed and given the opportunity to refuse treatment or any other medical intervention...

(c) Whether the Mental Health Act has been amended to introduce stricter procedural requirements to ensure adequate legal protection against the use of coercion for persons with psycho-social disabilities and whether there has been a decrease in the use of restraints and other coercive methods in psychiatric institutions during the period under consideration.”

FNs konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff

5 June 2018

CAT/C/NOR/CO/8

8. While taking note of the State party’s explanation, the Committee invites the State party to reconsider amending its current definition of torture in domestic legislation, in order to align it fully with the definition contained in article 1 of the Convention
22. The Committee reiterates its recommendation (see CAT/C/NOR/CO/6-7, para.14) that the State party:
(a) Ensure that every competent patient, whether admitted voluntarily or involuntarily,
is fully informed about the treatment to be prescribed, including shielding,
and given the opportunity to refuse shielding, treatment or any other medical
interventions, such as the administration of neuroleptic drugs and electroconvulsive treatment;
(i) Consider incorporating into law the abolition of the enforced administration
of intrusive and irreversible treatments, such as electroconvulsive therapy;

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP)

2018

CCPR/C/NOR/CO/7

23. The State party should guarantee in law that non-consensual psychiatric treatment may only be applied, if at all, in exceptional cases as a measure of last resort and when absolutely necessary to protect the health or the life of the person concerned, provided that he or she is unable to give consent, and for the shortest possible time under independent review.

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)

5. April 2019 CRPD/C/NOR/CO/1

24. The Committee recommends that the State party:

(a) In line with Guidelines on article 14, repeal all legal provisions allowing for involuntary deprivation of liberty on the basis of perceived or actual impairment, and forced treatment of persons with psychosocial or intellectual disability, and provide effective remedies to persons with disabilities deprived of their liberty on the basis of actual or perceived impairment;

(b) End the use of coercion, such as restraints, isolation, segregation, involuntary treatment, and other intrusive methods, for persons with psychosocial or intellectual disabilities, including through training of staff, human rights-based and peer-led support initiatives, as well as strengthening procedural guarantees and control;

Committee on Economic, Social and Cultural Rights

2 April 2020
E/C.12/NOR/CO/6

41. (c) Incorporate into the law the prohibition of the enforced administration of intrusive and irreversible treatments such as neuroleptic drugs and electroconvulsive therapy;

I General Comment 1 premiss 42 har FNs komité for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne uttalt:

As has been stated by the Committee in several concluding observations, forced treatment by psychiatric and other health and medical professionals is a violation of the right to equal recognition before the law and an infringement of the rights to personal integrity (art. 17); freedom from torture (art. 15); and freedom from violence, exploitation and abuse (art. 16).”

FN rapporteurer og Europarådets rapporteur har uttalt seg

Flere akrører

Ikke bare FNs rapporteur mot tortur men også vitenskapsmenn selv krever at tvang forbys: Politikken.dk: PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet: KRONIKEN 5. AUG. 2015 KL. 00.01. Tvang i psykiatrien bør forbydes): «(S)amlet set er psykofarmaka den tredjehyppigste dødsårsag i vestlige lande, efter hjerte-kar-sygdomme og kræft».

2013 oppfordret Mental Disability Advocacy Center Norge å trekke konvensjonsstridige reservasjoner og LDO slo fast at Norge bryter menneskerettigheter, «Stopp diskriminering Høie (2014)» og «Rydd opp nå Høie (2015)».
«Det foregår omfattende brudd på menneskerettighetene i tvangspsykiatrien, for øvrig også gjennom psykisk helsevernloven. For eksempel er gjeldende praksis ved tvangsmedisinering ulovlig og menneskerettsstridig, sier Ketil Lund».
Norge har altså med sin ignoranse klart å bli beryktet i hele 5 FN menneskerettskomiteer og torturkomiteen spør: Er menneskerettsbrudd tvangsmedisinering avskaffet? I tillegg refset Europarådet sin kommissær for menneskerettigheter Norge for for mye tvang i psykiatrien og krevde en drastisk redusering (4). Diskrimineringsombudet, helsedirektoratet, skyggerapport i regi av FFO og Erfaringkompetanse (Tiltak 2: toppmøte 2015) støtter redusering og fjerning av tvang og krever handling.

Fisher, Langford og Schaffer undersøker hvordan FNs tortur komitee vurderer de Nordiske staters etterlevelse av torturforbudet (Compliance with the Convention Against Torture: University of Oslo Faculty of Law Research Paper No. 2015-13). Disse funn tyder på at komiteen i økende grad kritiserer nordiske stater og finner grunner til bekymring og noen ganger ytrer frustrasjon ved å nekte å ivareta tilbakevendende krav til reform.

I noen land kan man reservere seg mot tvang.

I 15 år har Norge forsøkt å redusere tvang, men resultatet var en økning med en tredjedel. Etter 20 år var økningen 50%
Hjelper det å skrive til Statsminister Erna Solberg? Eller trengs det en internasjonal underskriftskampanje?

Menneskerettskommissæren, Europarådet og Mental Disability Advocacy Center ble informert om at det er nytteløst og bortkastet tid å minne norske myndigheter om sine folkerettslige forpliktelser.

Pressen synes å ikke informere om temaet menneskerettsbrudd i psykiatrien og bare menneskerettsloggen har publisert en av mine leserbrev.

Helsedirektoratet har i juli 2015 pga. CRPD foreslått en revisjon av lovgivningen som «bør omfatte både regler knyttet til etablering og gjennomføring av tvungent vern, og spesielt se nærmere på adgangen til tvungen medikamentell vedlikeholdsbehandling».Allikevel synes Helsedepartementet 4.9.15 ikke å indikere å foreta seg noe, men henviser til brevet 20.4.15.

Da det er et svikt i alle ledd dvs. fagfolk, helsevesenet, regjeringlytt til FN og slutt med menneskerettsbruddene tvangsmedisinering, beltelegging og tvungen elektrosjokk»), Storting og domstolene når det gjelder respekt av pasientrettighetene/menneskerettigheten skriver jeg et utkast av skisse til en rapport til FN om saken.Europarådets parlamentariske forsamling (PACE) har vedtatt Recommendation 2158 (2019) og Resolution 2291 (2019): «Ending coercion in mental health: the need for a human rightsbased approach» med krav om å avskaffe tvang.

Norges folkerettslige forpliktelser har blitt satt til side i flere år. Det kan derfor spørres om den vel menende formynderstat er umenneskelig, grusom og legitimerer nedverdigende behandling mot mennesker med nedsatt psykososial funksjonsevne som gir grunn til bekymring.

Compliance with the Convention Against Torture: Testing Nordic Exceptionalism” analyses COs on four Nordic and four comparator states over two decades, looking specifically at two issues: the definition of torture in law and detention conditions. Our findings suggest that the Committee increasingly subjects Nordic states to scrutiny, revealing differences between these states, particular causes for concern and, sometimes, frustration at refusal to heed recurring calls for reform.

Er det et selvbedrag når Norge feirer seg selv som foregangsland, når det gjelder menneskerettigheter?

Walter Keim,
Rindal, 10. Juni 2015

Kopi: Stortingsgruppene, LDO, Den norske Helsingforskomitee, Norsk senter for menneskerettigheter (Årbok 2012), FFO, Norsk Pasientforening ombud, We Shall Overcome, Stopp diskrimineringen, Amnesty Norge, Menneskerettsalliansen

Referanser:
  1. FN-sambandet. NORGE OG MENNESKERETTIGHETENE: http://www.fn.no/print/topic/27070
  2. LDO 19. des 2013: Norge bryter menneskerettighetene:  http://www.ldo.no/no/ombudet/Aktuelt/Nyheter/Arkiv/Featured-news/Norge-bryter-menneskerettighetene/
  3. Reporting status for Norway for all Conventions: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=NOR&Lang=EN
  4. NORWAY MUST FULLY RESPECT RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES, SAYS the Council of Europe Commissioner for Human Rights, Nils Muižnieks: http://www.mdac.info/en/news/norway-must-fully-respect-rights-people-disabilities-says-muiznieks
  5. 30.1.17: UN Working Group on Arbitrary Detention, Special Rapporteur on Rights of Persons with Disabilities, Special Rapporteur on Health issue Urgent Appeal to Norway on forced treatment/hospitalization (ref. UA Norway 1/2017): https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=22955[Pasientrettigheter er menneskerettigheter] [CRPD]