Subject: Offentligheten burde informeres at nyere forskning viser at langtidsmedisinering med antipsykotika er skadelig

From: Walter Keim <wake@online.no>

Date: 05.11.2015 15:49

To: torhild.torjussen.hovdal@helsedir.no

CC: "steinar.madsen@legemiddelverket.no", "Ole Andreas Underland, styreleder og konstituert adm.dir. Incita" <underland@incita.no>, "Lars.Tanum(at)ahus.no, tvang" <Lars.Tanum@ahus.no>, Einar Plyhn Abstrakt forlag, "We Shall Overcome (WSO), menneskerettigheter" <post@wso.no>, Peter_C. Gøtzsche_Director_Professor, "andreas.wahl(at)gmail.com, legemiddel" <andreas.wahl@gmail.com>, "Lars.Slordal(at)ntnu.no, legemiddel", "Rune.Johansen(at)fhi.no, Folkehelseinstituttet, legemiddel" <Rune.Johansen@fhi.no>, "Sigurd Hortemo, legemiddelverket" <sigurd.hortemo@legemiddelverket.no>

Regjeringen: Vil skape pasientenes helsetjeneste

Til

Helsedirektoratet
Postboks 7000, St. Olavs plass,
0130 Oslo

Kopi: Deltagere av seminaret, deltagere i anmeldelsen av boken «Deadly medicines and organised crime»


Hei,
takk at du stilte opp i seminaret 19.10.15 i Litteraturhuset «Medisinering av psyken – mer skade enn gagn? http://www.stiftelsenhumania.no/2014/11/25/medisinering-av-psyken-mer-skade-enn-gagn/ der boken «Dødelig psykiatri og organisert fornektelse» ble presentert.
Dessverre kunne jeg ikke stille spørsmålet om de 5 millioner medborgere som ikke var der vil få vite det og om dem har en rett å få denne meget solid vitenskapelig funderte informasjon.
På bakgrunn av torturkomiteens spørsmål til Norge om tvangsmedisinering er forbudt og hvordan informasjon til pasientene sikres

(a) “Whether the use of restraints and the enforced administration of intrusive and irreversible treatments such as neuroleptic drugs and electroconvulsive therapy has been abolished in law...
(b) Ensuring that every competent patient, whether voluntary or involuntary, is fully informed about the treatment to be prescribed and given the opportunity to refuse treatment or any other medical intervention... ”

har jeg informert Statens Legemiddelverk, Felleskatalogen, Pasientsikkerhetsprogrammet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet om at nyere forskning viser at langtidsmedisinering med antipsykotika er skadelig.
Jeg håper det vil bidra å gi muligheter at staten kommer med bedre svar til FN komiteene enn de siste 5 år.
Med vennlig hilsen

--
Walter Keim
Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/no
Pasientrettigheter er menneskerettigheter: http://wkeim.bplaced.net/pasienter.htm

Oppfølging: Dagens Medisin 24.9.17. ANTIPSYKOTISK MEDISIN: Langvarig bruk reduserer tilfriskning for mange pasienter (dvs. ca. 40%) https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/09/24/langvarig-bruk-reduserer-tilfriskning-for-mange/

-------- Original Message --------

Subject:

Nyere forskning viser at langtidsmedisinering med antipsykotika er skadelig

Date:

Tue, 13 Oct 2015 08:58:55 +0200

From:

Walter Keim <wake@online.no>

To:

bivirkninger@legemiddelverket.no, post@felleskatalogen.no

CC:

post@pasientsikkerhetsprogrammet.no, Helsedirektoratet <postmottak@helsedir.no>, folkehelseinstituttet@fhi.noWalter Keim
Almbergskleiva 64
6657 Rindal, 13.10.2015

Statens Legemiddelverk
Postboks 63, Kalbakken,
0901 Oslo

Kopi: Felleskatalogen, Pasientsikkerhetsprogrammet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, NPE

Nyere forskning viser at langtidsmedisinering med antipsykotika er skadelig

Psykiatrien liker å framstille seg som del av legevitenskapen, men har
manglet forskningsbaserte anbefalinger inntil nylig når det gjelder
langtidsbehandling med antipsykotika. Hva sier de nyeste evidens- og
forskningsbaserte rådene innen psykiatrien? Finnes denne informasjon i
Felleskatalogen?

Da Stortinget diskuterte tvang siste gang 2010 (Inst. 175 Stortinget
(2009-2010) ) kom det om nytten av tvangsbehandling et vedlegg til
innstillingen med følgende innspill fra helsedirektoratet at «det ikke
finnes vitenskapelige holdepunkter for at tvang kan begrunnes med at
behandlingsresultatet blir bedre». Tvang medfører som regel
tvangsmedisinering, da det mangler medisinfrie alternativer.

For mer enn 20 år siden satt jeg i bussen ved siden av en høgskolelærer
som ønsket å ta doktorgrad om anvendelse av evidensbaserte metoder i
yrkesutøvelsen for sosialtjenesten.

Council of Evidence-based Psychiatry (1) ble opprettet 2014 og
publiserer forskningsbaserte resultater om psykiatri angående
bruk av "antipsykotisk" psykofarmaka og konsekvensene for å tette hullet
helsedirektoratet gjorde oppmerksom på 2010, med bl. a. deltagere Peter
C. Gøtzsche og Robert Whitaker.

Martin Harrows langtidsstudie (2, 5) viser at pasienter med diagnose schizofreni underlagt
medikamentfrie behandling klarer seg bedre i det lange løp dvs. 50% ble
vesentlig bedre (høyere «recovery rate») etter 15 år sammenlignet med 5%
som er langtidsmedisinert (se intervju med Robert Whitaker i Tidsskrift
for Norsk Psykologforening, Vol 52, nummer 2, 2015, side 126-131).
Wunderinks randomiserte studie replikerte resultatene. Her ble en gruppe
medikamentfri etter 6 måneder som førte etter 7 år til en «recovery
rate» av 40,4% sammenliknet med 17,6% for pasienter som ble medisinert
hele tiden. Finland Open Dialogue er (Jaakko Seikkula) svært tilbakeholdende når det gjelder medisinbruk (6). (Five-year experience of first-episode
nonaffective psychosis in open-dialogue approach: Treatment principles,
follow-up outcomes, and two case studies, by Jaakko Seikkula, Jukka
Aaltonen, Birgittu Alakare, Kauko Haarakangas, Jyrki Kera¨Nen, & Klaus
Lehtinen, Psychotherapy Research, March 2006; 16(2): 214/228.)
Open dialogue» terapi metode (Jaakko Seikkula) bruker minimal medisinering og har ca 80% bedring.

PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet: KRONIKEN 5. AUG.
2015 oppsummerer i Politikken: Tvang i psykiatrien bør forbydes (3): «
(S)amlet set er psykofarmaka den tredjehyppigste dødsårsag i vestlige
lande, efter hjerte-kar-sygdomme og kræft».

I 'Dødelig psykiatri og organiseret benægtelse' (4) skriver P. Gøtzsche:
"Jeg mener, vi kan reducere vort nuværende forbrug af psykofarmaka med
98 % og samtidig forbedre folks mentale sundhed og overlevelse."

Helsedirektoratet skriver i juli 2015 i vurdering av videreføring av
«Bedre kvalitet – økt frivillighet. Nasjonal strategi for økt
frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015)» på side 22: «Ulike
internasjonale og nasjonale menneskerettslige aktører, herunder CRPD
komitéen, Europarådets menneskerettighetskommissær, Likestillings- og
diskrimineringsombudet og Norsk senter for menneskerettigheter, (har)
gitt uttalelser i retning av at de norske tvangsreglene bør gjennomgås
og innskjerpes i lys av denne konvensjonen. På denne bakgrunn, og i lys
av at man så langt ikke ser en nedgang i bruk av tvang, anbefaler
direktoratet at det parallelt iverksettes en revisjon av psykisk
helsevernloven. Revisjonen bør omfatte både regler knyttet til
etablering og gjennomføring av tvungent vern, og spesielt se nærmere på
adgangen til tvungen medikamentell vedlikeholdsbehandling.»

Er den psykiatriske kliniske praksis ikke kjent med disse
forskningsresultatene? Hvorfor er psykiatrien – i motsetning til
somatikken – så avvisende til evidensbaserte råd?

I praksis har pasienter i dag ofte 3 valg:

- ta medisinene frivillig

- bli tvangsmedisinert om man nekter

- ingen behandling

Dessverre kan det psykiatriske helsetilbud ikke handle annerledes da
alternativer mangler.

2010 har helsedepartement oppfordret helseforetakene å bygge opp
medisinfrie behandlingstilbud. 14. oktober 2014 var situasjonen
følgende: «Oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet har
ikke vært fulgt opp om legemiddelfrie behandlingstilbud. Det er
nedslående, sier helseminister Bent Høie til Erfaringskompetanse.»

Norge er beryktet hos 5 FN menneskerettskomiteer som kritiserte Norge
pga. for mye tvang i psykiatrien. I tillegg refset Europarådet sin
kommissær for menneskerettigheter Norge for for mye tvang i psykiatrien
og krevde en drastisk redusering.(3,4).
Menneskerettighetskomiteen som overvåker økonomiske, sosiale og
politiske rettigheter (ØSK) uttaler 2013 bl. a. "at bruk av tvangsmidler
og tvungen bruk av inngripende og irreversible former for behandling,
som nevroleptika og elektrosjokkbehandling (ECT), forbys ved lov."

Torturkomiteens stiller 2015 følgende spørsmål om tvangsmedisinering og
informert samtykke (7):

(a) “Whether the use of restraints and the enforced administration of
intrusive and irreversible treatments such as neuroleptic drugs and
electroconvulsive therapy has been abolished in law...

(b) Ensuring that every competent patient, whether voluntary or
involuntary, is fully informed about the treatment to be prescribed and
given the opportunity to refuse treatment or any other medical
intervention... ”

Da helseskadene av langtidsmedisinering med antipsykotika strider mot
statens formål å hjelper ble helsedirektoratet oppfordret «å slutte å
legitimere umenneskelig, grusom og nedverdigende behandling, som skader
pasientene»(8).

Med å ta opp informasjon om langtidseffektene av antipsykotika i
felleskatalogen kan det sikres at kravet blir oppfylt.

Forskningsbasert kunnskap viser at medisinfrie tilbud fremmer
folkehelsen med å minske pasientskadelig overmedisinering med antipsykotika.

Dermed kan Norge bedre oppfylle sine folkerettslige forpliktelse (7) å
sikre full informasjon og fjerne skade ved tvangsmedisinering.

Mvh

--
--
Walter Keim
Netizen: http://walter.keim.googlepages.com
http://www.betterplace.org/en/projects/17693-enforcement-of-the-human-right-of-access-to-information-in-bavaria-germany
Is it possible to enforce access to information in Bavaria?
http://wkeim.bplaced.net/files/enforce_access_to_information.html
NORWAY MUST FULLY RESPECT RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES:
https://www.causes.com/campaigns/93254-make-norway-respect-rights-of-persons-with-disabilities

Vedlegg:

1. Council of Evidence-based Psychiatry: http://cepuk.org/

2. Psykofarmaka på kort og lang sikt: Tidsskrift for Norsk
Psykologforening, Vol 52, nummer 2, 2015, side 126-131:
http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=436454&a=3

3. PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet: KRONIKEN 5.
AUG. 2015 oppsummerer i Politikken: Tvang i psykiatrien bør forbydes:
http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2781368/tvang-i-psykiatrien-boer-forbydes/

4. PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet i Politikken:
'Dødelig psykiatri og organiseret benægtelse' (2015):
http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/sygdom/ECE2814922/uddrag-af-doedelig-psykiatri-og-organiseret-benaegtelse/

5. The public mental health system is creating a huge class of chronic
mental patients through forcing them to take ineffective, yet extremely
harmful drugs. http://psychrights.org/Research/Digest/NLPs/neuroleptics.htm

6. Effective Non-Neuroleptic Treatment
http://psychrights.org/research/Digest/Effective/effective.htm

7. Norges folkerettslige forpliktelser:
http://wkeim.bplaced.net/files/FN_tvang.html

8. 26.9.2015: Helsedirektoratet oppfordres å slutte å legitimere
umenneskelig, grusom og nedverdigende behandling, som skader pasientene:
http://wkeim.bplaced.net/files/150916helsedir.html

9. Psych-Drugs Harm - One: Robert Whitaker - A History - September 16, 2015 – CPH https://www.youtube.com/watch?v=Wd3_Iq8P3Fo

--
--
Walter Keim
Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/no
Pasientrettigheter er menneskerettigheter: http://wkeim.bplaced.net/pasienter.htm
Skyggerapport til FN: http://wkeim.bplaced.net/files/FN_rapport.html
NORWAY MUST FULLY RESPECT RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES:
https://www.causes.com/campaigns/93254-make-norway-respect-rights-of-persons-with-disabilities

Bilder2Harrow-recovery.jpg

Harrow-recovery