Emne: Innsyn i medhold av offl. i Helsedirektoratets bestillingene

Fra: Torhild Torjussen Hovdal <Torhild.Torjussen.Hovdal@helsedir.no>

Dato: 21.12.2017 08:28

Til: Walter Keim <walter.keim@gmail.com>

CC: <Karin.Irene.Gravbrot@helsedir.no>, Anne Solberg <Anne.Solberg@helsedir.no>

Hei,

vedlagt er bestillingen som vi sendte FHI februar 2017.

Vennlig hilsen

Torhild T. Hovdal

Seniorrådgiver/psykiater
avdeling psykisk helsevern og rus
tlf. 810 20 050

Helsedirektoratet
Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Universitetsgata 2
www.helsedirektoratet.no

Vedleggr: FHI sitt anbud datert 15.2.2017

Fra: Walter Keim [mailto:walter.keim@gmail.com]
Sendt: 20. desember 2017 20:52
Til: Torhild Torjussen Hovdal
Kopi: Karin Irene Gravbrøt; Anne Solberg
Emne: Re: Innsyn i medhold av offl. i Helsedirektoratets bestillingene

Hei,

prinsipalt påklages nektelsen av innsyn i bestillingen "27. februar 2017 (en bestilling) fra Helsedirektoratet v/Torhild Torjussen Hovdal, subisidiært (hvis bestillingen ikke foreligger skriftlig) begjæres innsyn i medhod av offentlighetsloven i møtereferatet.

Jeg er kjent med bestillingen av Vestre Viken 27.09.2016  «Effekt og bivirkninger ved langtidsbehandling med antipsykotika» og kan ikke se at fysisk aktivitet elller psykososial behandling er tatt opp der; under ingen omstendigheter i spørsmålsstillingen "Effekt av psykososial behandling uten bruk av antipsykotika sammenlignet med psykososial behandling der pasienten med aktiv psykose samtidig får antipsykotika", se http://wkeim.bplaced.net/files/FHI-recovery.html

Mvh

-- 
--
Walter Keim Netizen: http://walter.keim.googlepages.com
Is it possible to enforce access to information in Bavaria?http://wkeim.bplaced.net/files/enforce_access_to_information.html
Paradigmeskifte for å realisere recovery: schizofrene per år reduseres til en tiendedel
og mer enn 80% recovery fram for 8,1 til 20% recoveryhttp://wkeim.bplaced.net/files/recovery.html

Den 20.12.2017 10:34, skrev NN, Helsedirektoratet:

Hei

Denne bestillingen ble til gjennom møter med Folkehelseinsitituttet, og det var FHI som utformet prosjektplanene. De ble også vurdert av eksterne fagpesoner.

Her er lenker til prosjektplanene:

https://www.fhi.no/contentassets/98173e8f05b44d6b84f448958bd804ce/prosjektplan-antipsykotika-psykologi-til-publisering.pdf

https://www.fhi.no/contentassets/1931e7203ba1467b93a33096cca8465f/fysisk-aktivitet-antipsykotika-prosjektplan-til-publisering.pdf

Denne er bestilt av Vestre Viken HF, men resultatet inkluderes i vårt arbeid framover ift behov for revisjon av legemiddelkapittelet i psykoseretningslinjen.

http://docplayer.me/48578749-Effekt-av-langtidsbehandling-med-antipsykotika.html

Vennlig hilsen

NN

seniorrådgiver
avdeling psykisk helsevern og rus, divisjon spesialisthelsetjenester
tlf. 810 20 050

Helsedirektoratet
Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Universitetsgata 2
www.helsedirektoratet.no

Fra: Walter Keim [mailto:walter.keim@gmail.com]
Sendt: 18. desember 2017 15:29
Til: Karin Irene Gravbrøt
Kopi: Torhild Torjussen Hovdal; Anne Solberg
Emne: Innsyn i Helsedirektoratets bestillingene av de 2 rapportene nedenfor.

Hei,
det begjæres innsyn i Helsedirektoratets bestillingene av de 2 rapportene nedenfor.
Det refereres til FHI som skriver "Området for Helsetjenester i Folkehelseinstituttet, fikk 27. februar 2017 en bestilling fra Helsedirektoratet v/Torhild Torjussen Hovdal, om oppsummering av kontrollerte studier som har evaluert psykososial behandling uten bruk av antipsykotika sammen‐ lignet med psykososial behandling der pasienter med aktiv psykose samtidig får anti‐ psykotika."
Mvh
--
--
Walter Keim
Netizen: http://walter.keim.googlepages.com
Is it possible to enforce access to information in Bavaria?http://wkeim.bplaced.net/files/enforce_access_to_information.htmlDen 14.09.2017 11:43, skrev NN Helsedirektoratat:

Hei

Avdeling psykisk helsevern og rus har fått oversendt ditt brev som har gått til ulike instanser.

Vi leser dine innspill som et ledd i vårt ansvar med å følge med på utviklingen i tjenestene.

Når det gjelder behandling uten antipsykotiske legemidler er de nasjonale anbefalingene i Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser (IS-1957), kapittel 8.13 Behandling med legemidler ikke til hinder for det.

Før vi kan vurdere behovet for revisjon av retningslinjen, trenger vi oppdaterte kunnskapsoppsummeringer. Folkehelseinstituttet har flere oppdrag knyttet til dette nå, og nylig publiserte de to av rapportene vi har bestilt.

Disse er:

https://www.fhi.no/publ/2017/effekt-av-fysisk-aktivitet-uten-bruk-av-antipsykotika-sammenlignet-med-fysi/

og

https://www.fhi.no/publ/2017/psykososial-behandling-med-eller-uten-bruk-av-antipsykotika-for-pasienter-m/

Eksempel på en systematisk oversikt som er under arbeid er https://www.fhi.no/prosjekter/effekt-av-langtidsbehandling-med-antipsykotika-prosjektbeskrivelse/

Når vi har mottatt resultatene på alle bestillinger, vil vi ha et større grunnlag for videre beslutninger. Vi følger også med på utviklingen av alle tiltakene i landet som nå tilbyr behandling uten antipsykotiske legemidler.

Vennlig hilsen

NN

seniorrådgiver
avdeling psykisk helsevern og rus, divisjon spesialisthelsetjenester
tlf. 810 20 050

Helsedirektoratet
Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Universitetsgata 2

www.helsedirektoratet.no