Emne: Re: debatt: revidert bidrag reservasjonsrett

Fra: Walter Keim <Walter.Keim@gmail.com>

Dato: 16.11.2017 14:03

Til: "Ketil Slagstad, redaktør tidsskriftet.no" <Ketil.Slagstad@tidsskriftet.no>


Kjære Ketil,

min erfaring er at det er enkelere å forklare en blind hva farger er enn en norsk psykiater at det finnes juridisk bindende reservasjonsrett i andre land. Dokumentasjon med rettsavgjørelser synes heller ikke å hjelpe.
Er det slik at leserne anser  «Hos det store flertallet bidrar medisiner til symptomlette, funksjonsbedring og høyere selvrapportert livskvalitet som bløff eller er det en Ibsensk livsløgn som ikke skal røres?

Jeg har i det vedlagte fil "reservasjonsrett.html" erstattet bindende med "virksom, effektiv (som den første referanse kaller det)" og tilføyet en referanse der det skrives om  "protect" og "safeguarding". Da blir det skjult i min tekst at det er juridisk bindende. Leserne kan forstå det slik at "effektiv" betyr (som for symptomlindring) en av 6 og det hele er mindre provoserende og truende for psykiatriens allmakt.

Jeg har lært av mine foreldre at det er pasienten som til syvende og sist bestemmer. Derfor har jeg sans for at FNs torturtilsyn foreslår forbud av tvang i psykiatrien og for Dr. David Schneider sin kamp mot psykiatriens makt. Han er medforfatter av reservasjonen mot tvang (jeg har satt opp han som min advokat), støtter «folter-abschaffen.de» (avskaff tortur), har kjempet fram at tvangsbehandling i psykiatrien ble forbudt av forfatningsdomstolen og politianmeldt ministere som foreslo nye tvangspsykiatrilover og parlamentariere som stemte for disse lovene.

At psykiatrien har makt å tvangsmedisinere (Lund: Fylkeslegen er nærmest et latterlig klageorganPSYKISK HELSE nr. 3 2017) når symptomlindring er ca. en av 6 pasienter og dokumentasjon av positiv langtidseffekt mangler helt demonsterer at andre del er rett i sentrum av problestillingen. Psykiatrenes realitetsfjerne og kunnskapsresistent vrangforestilling av funksjonsbedring for "det store flertallet"  krever at pasientene må ha mulighet å beskytte seg med bindende reservasjon da tilsynet svikter total.

Jeg har mange hatter. Det å fortsette å bidra til Tidsskrift for Den norske legeforening med forskningsfakta og fakta om juridiske rettigheter (i andre land) synes bortkastet tid hvis den reviderte teskst ikke publiseres. Dagens medisin har et åpent kommentarfelt og aldri slettet en av mine kommentarene. Dagens Medisin 24.9.17 har også publisert en hovedartikkel «ANTIPSYKOTISK MEDISIN: Langvarig bruk reduserer tilfriskning for mange pasienter» (dvs. ca. 40% i papirutgaven) av meg. Ellers tar jeg hensyn til de beskrevne kjensgjerninger i innspille til Tvangslovutvalget: "Norges internasjonale forpliktelser å fjerne diskriminerende tvang: Fra flertallsdiktatur til demokrati som respekterer menneskerettighetene?" og Sivilombudsmannen: "Tvangsmedisineringstortur: Sivilombudsmannen kan bidra å forbedre statens ruinerte anseelse angående etterlevelse av nasjonal regelverk i lys av menneskerettsrettslige folkerettslige forpliktelser".

Beste hilsen

--
--
Walter Keim
Netizen: http://walter.keim.googlepages.com
Is it possible to enforce access to information in Bavaria?
http://wkeim.bplaced.net/files/enforce_access_to_information.html
Pasientenes erfaringer med fravær av beskyttelse mot helseskadelig behandling,
menneskerettigheter, demokrati og rettssikkerhet
http://wkeim.bplaced.net/files/pasienterfaringer.html

Svar 16.11.2017: Kjære Walter,
Takk for mail. Det er interessant å se på hvordan man gjør det i andre land, men da må man gå dypere inn i lovverket i andre land for å gi leseren mulighet til å kunne forstå forskjellene. Siste halvdel av innlegget har du allerede omtalt i innlegget ditt her: http://tidsskriftet.no/2017/05/kommentar/effekten-av-vedlikeholdsmedisinering-med-antipsykotika
Jeg takker derfor høflig nei til innlegget ditt, men takker for at du skrev til oss
Beste hilsen,
Ketil

Den 21.09.2017 09:00, skrev Ketil Slagstad:

Kjære Walter.

 

Takk for kommentaren din. Referansene du oppgir 1 og 2 kan jeg imidlertid ikke bruke, og det er vanskelig for en utenforstående å sjekke om det faktisk er sånn at de er juridisk bindene ut fra lenkene.

Andre del av innlegget ditt blir litt på siden. Dette har du jo skrevet om før hos oss. Jeg må derfor takke nei til denne kommentaren.

 

Beste hilsen.

 

 

Ketil Slagstad

Medisinsk redaktør / Editor, M.D.

Tlf: (+47) 23 10 90 00

 

Tidsskrift for Den norske legeforening

Journal of the Norwegian Medical Association

tidsskriftet.no

 

Her er forandringene fra filen "reservasjonsrett.html" illustrert:

 

Forfatterne krever reservasjonsrett mot tvangsmedisinering nå.

De som har være utsett for tvang har snakket om dette i årtier, uten å få gehør. 

 

I lov om psykisk helsevernloven er forhåndserklæringer nevnt men (ikke bindende) bare veiledende. 

(Men disse forhåndserklæringene er ikke bindende).

Svarene som kom tar alle utgangspunkt i pasientenes selvbestemmelse men hvor virksomme er de ansett (bindende forekommer ikke) i den kompliserte teksten som følger forblir uklar. Hvor er motet til nytenkning?

 

Hvordan gjør andre land det?

 

I Australia, Østerike, Tyskland, Sveits og USA finnes det effektive (bindende) forhåndserklæringer (1,2)

Avgjørelsern kan tas av retten som sjekker nasjonale registre med forhåndserklæringene.

Mulighetene er reservasjon mot både undersøkelse, diagnostisering og behandling (3).

Rettspraksis viser at pasientens reservasjon er et juridisk rett og underkastes ikke nødvendigvis psykiatrisk skjønn.

 

Det er fristende å oppsummere hva pasienter tar stilling til her angående evidens for antipsykotika.

Antipsykotisk medisin (nevroleptika) er ansett som hjørnestein for både korttids behandling og vedlikeholdsbehandling av psykoser og schizofreni. Reduksjon av psykotiske symptomer oppnåes bare for et lite mindretall (Leucht et al. 2009: 1 av 6) (4)

Tilbakefall hindres for et mindretall (Leucht et al. 2012: reinnleggelse 1 av 5). Leucht nevner uttrykkelig at framtidig forskning skal det "fokusere(s) på utfall av sosial deltakelse og klargjøre langsiktig sykelighet og dødelighet".

Det finnes ingen evidens for vedlikeholdsbehandling ut over 3 år se FHI ISBN 978-82-8121-958-8 (5). Bjornestad, Jone et al. 2017 innrømmer at evidens for vedlikeholdsmedisinering mangler: «Due to the lacking long-term evidence base (Sohler et al., 2016)...» Dermed er de effekter for et mindre antall pasienter ikke lengre gyldig etter 3 år og sannsynlighet for positive effekter er streng tatt null når evidens mangler helt.

Behandlere har ingen mulighet å plukke ut på forhånd pasienter som har symptomlette og forbygging av reinnleggelse.

I Ot. Prp. Nr. 11 (1998-1999) Om lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykiatriloven) kapittel 8.4.6. er et krav om «stor sannsynlighet» for at tvangsbehandlingen ville ha en positiv effekt nødvendig for å sikre mot overtredelse av menneskerettskonvensjon EMK Artikkel 3 (Forbud mot tortur).

Derfor må pasienter få effektiv (bindende) reservasjonsrett og tvangsmedisinering må (åpenbart opphøre) underkastes pasientenes selvbestemmelse gjennom forhåndserklæring.

 

PS: Jaakko Seikkula et al 2010 (Journal Psychosis Volume 3, 2011 - Issue 3) fant 80% recovery langtids effekt for første episode psykotiske pasienter behandlet med «Open Dialogue Therapy» i Western Lapland. Forekomsten av psykoser ble redusert fra 33 til 2 per 100 000 innbyggere per år.1.
Advance Directives in Various Countries, Law Project For Psychiatric Rights: http://psychrights.org/countries/advancedirectives.htm

2. Peter Lehmann September 7, 2013. Forced Psychiatric Treatment (and Protection against it) in Germany in 2013: https://www.madinamerica.com/2013/09/forced-psychiatric-treatment-protection-germany-2013/

3.
Advance Medical Directive (pursuant to § 1901 a German Civil Code): http://www.patverfue.de/media/patverfue-en_neu.pdf

4.
Leucht S, Arbter D, Engel RR et al. How effective are second-generation antipsychotic drugs?A meta-analysis of placebo-controlled trials. Mol Psychiatry 2009; 14: 429–447
http://www.nature.com/mp/journal/v14/n4/full/4002136a.html

5.
Kunnskapssenteret: Hva er effekten av vedlikeholdsbehandling med antipsykotika for personer med schizofreni?
http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/Hva+er+effekten+av+vedlikeholdsbehandling+med+antipsykotika+for+personer+med+schizofreni%3F
Dialogical_practice_is_effektive.png

bilder1


Open-Svedberg.gif

bilder2