Leserbrev, debatt, kronikk: Hvor lenge skal den velmenende formynderstat fortsette å legitimere tortur i psykiatrien?

Fylkeslegen er nærmest et latterlig klageorgan, PSYKISK HELSE nr. 3 2017: Ketil Lund
Tvangsmedisineringsparaksis krenker legalitetsprinsippet: Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger

Walter Keim
Almbergskleiva 64
6657 Rindal, 14.7.2017 (Storming of the Bastille som fører til: Declaration of the Rights of Man and of the Citizen)


Åpent brev til Sivilombudsmannen (SOM), Utredningsavdelingen, (ref. 2015/2457)
Postboks 3 Sentrum
0101 Oslo

Kopi: Deltagere i konferansen «Rettssikkerhetsgarantier i psykisk helsevern», pasient/brukerorganisasjoner og borgerrettsorganisasjoner

Tvangsmedisineringstortur: Sivilombudsmannen kan bidra å forbedre statens ruinerte anseelse angående etterlevelse av nasjonal regelverk i lys av menneskerettsrettslige folkerettslige forpliktelser

Det refereres til «Undersøkelser av eget tiltak av Fylkeslegenes praksis når det gjelder tvangsmedisinering på basis av Sivilombudsmannens (menneskerettsrettslige) forpliktelser (ref. 2015/2457)» datert 26.5.17 og Sivilombudsmannens svar 6.7.17. Henvendelsen er pga. VGs reportasjer om beltelegging se SKUP METODERAPPORT «PSYKIATRIAVSLØRINGEN» 2016.

Sivilombudsmannen henviser til «en klagesak som bl. a. gjelder en Fykesleges begrunnelsesplikt» og at utfallet «har betydning for å avgjøre om det er grunn til andre og generelle undersøkelser på området». Henvendelsen «vil også bli tatt med i denne vurderingen». Videre henvises til regelverket.

I mellomtiden er jeg blitt kjent med: Lov og Rett 05 / 2017 (Volum 56). Psykisk helsevern og tvangsmedisinering av Aage Thor Falkanger. Side: 257-258 DOI: 10.18261/issn.1504-3061-2017-05-01 (1)
«Vi er her i legalitetsprinsippets kjerneområde: Tvangsmedisinering skal ikke forekomme uten at lovens krav er oppfylt... Tatt i betraktning at tvangsmedisinering ligger i legalitetsprinsippets kjerneområde, bør kravene til begrunnelse (om stor sannsynlighet) være strenge. Overflatiske standardformuleringer – uten forankring i forsknings-belagt kunnskap og den konkrete pasientens tilstand – vil ikke holde... Det er rettssikkerhetsmessig problematisk at domstolsprøving av tvangs-medisineringsvedtak i praksis er avskåret.»

Ketil Lund skriver i PSYKISK HELSE nr. 3 2017: Tvang: – Ny lovendring ikke nok (2): «Det er forstemmende at gjeldende tvangsmedisineringspraksis, som et offentlig utvalg for snart seks år siden fastslo er ulovlig, bare fortsetter, sier Ketil Lund, advokat og tidligere høyesterettsdommer om endringene i psykisk helsevernloven....Fylkeslegen er nærmest et latterlig klageorgan».

Begge forfattere benytter allmenn aksepterte tolkningsprinsipper og følger plikten til å tolke norsk rett i tråd med konvensjonene

Regelverket om Sivilombudsmannens oppgaver

21. juni 2013 vedtok Stortinget at Norge skulle slutte seg til «Tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon (OPCAT)». Ombudsmannen har et mandat og særskilt ansvar er å undersøke om menneskerettighetene til frihetsberøvede mennesker ivaretas og forebygge tortur og umenneskelig behandling.
Sivilombudsmannen skal også «bidra til at offentlig forvaltning respekterer
og sikrer menneskerettighetene» jf. Sivilombudsmannsloven § 3 noe som tilsier her å iverksette undersøkelser av eget tiltak av forvaltningens praksis ved klager mot tvangsmedisinering, jf. Sivilombudsmannsloven § 5, jf. Instruksen § 8 da ingen annen nasjonal myndighet ivaretar menneskerettighetene til folk med nedsatt psykososial funksjonsnedsettelse folkerettskonform.

Er tvang omsorg eller tortur?

Staten forsvarer tvang er «med å sikre at samfunnet yter nødvendig omsorg i situasjoner hvor den enkelte ikke er i stand til å ta vare på seg selv». Hverken «gode» intensjoner eller påstander om medisinsk nødvendighet kan sette til side kravet at praksis og lover som legitimerer psykiatrisk tvangsbehandling (f. eks. lov om psykisk helsevern) avskaffes på basis av (5):

Tvangsbehandling bør altså forbys ifølge FNs torturtilsyn. Den for tortur nødvendige intensjonen dokumenteres i tvangsvedtakene med den diskriminerende begrunnelse «alvorlig sinnslidelse». Tvangsmedisinering er den mest inngripende «behandling» som gis.

Statens legitimering av tvangsmedisineringstortur

En hasteappell datert 30. januar 2017 er sendt til Norge fra FNs spesialrapportør for funksjonshemmedes rettigheter, FNs arbeidsgruppe om vilkårlig fengsling og FNs spesialrapportør for retten til fysisk og psykisk helse, 30. januar 2017, ref. UA Norway 1/2017 (3):

En mann klaget "tvungen psykisk helsevern" inn til kontrollkommisjonen, Oslo tingrett, Borgating lagmannsrett og Høyesterett (2. januar 2015) men fikk ikke medhold. Fylkesmannen avviste en klage mot medisinsk tvangsbehandling.
FNs appell i saken er basert på den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (CCPR), konvensjonen mot tortur (CAT), den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (CESCR) og konvensjonen om rettigheter til funksjonshemmede (CRPD). «Disse bestemmelsene pålegger en øyeblikkelig forpliktelse til statene om straks å avslutte denne praksis og reformere lover som tillater frihetsberøvelse og tvungen behandling på grunnlag av funksjonshemminger, ved å erstatte disse rutinene med tjenester som møter behovet og som er uttrykt av funksjonshemmedes ønsker og respektere selvstendigheten, valg, verdighet og privatliv.
Mens vi venter på et svar, oppfordrer vi at alle nødvendige foreløpige tiltak treffes for å stoppe de påståtte bruddene og forhindre gjentakelse...»

I sitt svar viser regjeringen å vær både blind og døv ovenfor sine folkerettslige forpliktelse: «The government fails to see that this case requieres it to take particular measures...» dvs. fortsetter med diskriminering av personer med psykososial funksjonsnedsettelse. Regjeringen driter i de lidelser FN påpeker og også ble dokumentert 25.5.17 bl. a. gjennom tvangsmedisineringstortur.

Sivilombudsmannen kan her gjøre et bidrag å gjenopprette statens ruinerte internasjonale anseelse.

Demokrati er flertallsstyret som respekterer menneskerettighetene. Menneskerettighetene utgjør dermed mindretallets vern på individnivå mot flertallet. (Vil Sivilombudsmannen bidra at det nåværende flertallsdiktatur av de friske over de psykisk syke vil utvikles til et demokrati med respekt for mindretallets menneskerettigheter?) Sivilombudsmannen kan gjøre et bidrag å gjøre Norge til et demokrati når det gjelder respekt av menneskerettigheten for folk med psykososiale funksjonsnedsettelse.

Mvh

--
Walter Keim
Netizen: http://walter.keim.googlepages.com
Vil legeforeningen klare å knuse pasientenes håp om en human psykiatri?
http://wkeim.bplaced.net/files/betenkning-pasientjournaler.html
Urgent Appeal to Norway by UN Working Group on Arbitrary Detention: ‘Discontinue forced treatment/hospitalization’ 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=22955 

(Svar 6.7.2017: Ombudsmannen kan undersøke myndighetens etterlevelse av regelverket. For tiden har ombudsmannen til behandling en klagesak som bl. a. gjelder en fylkesleges begrunnelsesplikt ved klagebehandling av et vedtak om behandling uten eget samtykke.
Utfallet av denne saken har betydning for å avgjøre om det er grunn til andre og generelle undersøkelser på området. Din henvendelse vil også bli tatt med i denne vurderingen.)

Svar 7.8.17 (ref. 2015/2457): «Vi beklager at denne henvendelse har vært ubesvart frem til nå. Dette skyldes ferieavvikling. Vi vil vurdere om henvendelsen gir grunn til videre behandling her.

Svar 21.8.17 (ref. 2015/2457): «Vurderingen gitt i brevet 6.7.17 opprettholdes. Til din orientering er den der omtalte klagesaken om begrunnelsesplikten fortsatt til behandling»

Sivilombudsmann 18.12.2018 (2017/543): Tvangsmedisinering – særlig om kravet til «stor sannsynlighet» for positiv effekt

Sivilombudsmann 21.1.2019 (2017/3156): Ettersom Fylkesmannen har lagt til grunn en uriktig forståelse av kravet til stor sannsynlighet og dermed en uriktig rettsanvendelse, er vedtakene om tvangsmedisinering ulovlige.

PS: Norge ratifiserte konvensjonen 2013 som 130. stat. 92 stater har ratifisert individuell klageordning (2017), ikke Norge. Men det var ikke pinlig nok, det kom med konvensjonsstridige reservasjoner og er nå verstingen i Europa med mest tvang i psykiatrien og menneskerettsbrudd tvangsmedisinering. Bare 12 stater i verden og ca. 6 stater i Europa har gjort reservasjoner. Oppfyllelse av CRPD forutsetter et paradigmeskifte, som 59 stater støtter. Norge er ikke med.

Vedlegg:

  1. Lov og Rett 05 / 2017 (Volum 56). Psykisk helsevern og tvangsmedisinering av Aage Thor Falkanger. Side: 257-258 DOI: 10.18261/issn.1504-3061-2017-05-01

  2. Ketil Lund. PSYKISK HELSE nr. 3 2017: Tvang: – Ny lovendring ikke nok: https://www.psykiskhelse.no/bladet/2017/tvang-ny-lovendring-ikke-nok

  3. 30.1.17: UN Working Group on Arbitrary Detention, Special Rapporteur on Rights of Persons with Disabilities, Special Rapporteur on Health issue Urgent Appeal to Norway on forced treatment/hospitalization (ref. UA Norway 1/201): https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=22955

  4. Norges svar til 3. UN Working Group on Arbitrary Detention, Special Rapporteur on Rights of Persons with Disabilities, Special Rapporteur on Health issue Urgent Appeal to Norway on forced treatment/hospitalization http://wkeim.bplaced.net/files/Norwegian_response_to_joint_urgent_appeal.pdf

  5. Hvordan går det med å forby tvangsmedisinering i psykiatrien? http://avskaff-tortur.tk/


Illustrasjon av resultatene av tvangsmedisineringstortur: