Pasientrettighetsloven, i lys av menneskerettighetene, innebærer at rettighetstenkningen er gitt forrang fremfor den tradisjonelle paternalisme som har preget helsepersonells holdning til pasientene i helsevesenet.

NOU 2005: 1. God forskning – bedre helse. Kapitel 11 Menneskerettighetene

Walter Keim

Almbergskleiva 64

6657 Rindal, 19.10.2014


Norsk Pasientskadeerstatning

Postboks 3, St. Olavs plass

0130 Oslo

Deres ref.: 2014/01466

Kopi: Helse- og omsorgsdepartementet (ref. 2014/4257)


Klage på vedtak 14.10.14, da den krenker menneskerettigheter/pasientrettigheter og fakta


En smertefri pasient som kritiserte legen pga. livsnødvendig operasjon ble nektet ble brakt til taushet med uhjemlet tvangsbruk med uhjemlet tvangsbehandling med anestesimidlet midazolam i strid med RETNINGSLINJER FOR LINDRENDE SEDERING TIL DØENDE (Den norske lægeforening og Rådet for legeetikk – 2001) dvs. uten dokumentert indikasjon, samtykke og tilstrekkelig informasjon. En helt unødvendig grusom død både for pasienten og pårørende.

Vedtaket 14.10.14 argumenterer at «det var god medisinsk grunnlag» i «henhold til god medisinsk praksis» uten å definere hva det er og at spørsmålet "Hvorvidt etablert praksis strider mot pasientrettighetene/menneskerettighetene må nesten vurderes og behandles på et høyere nivå enn det NPE har retningslinjer for."

For å få pasientrettighetene/menneskerettighetene og de faktiske forhold vurdert påklages vedtaket til Pasientskadenemnda.

Vedtaket ignorere i det vesentlige de god underbygde argumentene i vedleggene til begrunnelsene datert 15.3.2014, 9.6.2014 av klagen og kommentar datert 21.9.2014 til fordel for i det vesentlige løse påstander og legitimerer sykehusene som rettsfritt rom. Dette er uverdig for et sivilisert rettssamfunn og en skam for et land som feirer seg selv som forbilde med et menneskerettslov som angis å ha forrang foran norske lover og forankring av menneskerettigheter i grunnlovsparagraf Grl. § 92.


Walter Keim


PS 8.11.14: Ansvarsgrunnlag «svikt i helsehjelp» i pasientskadeloven omfatter informert samtykke: ”Derimot vil det kunne ligge an til erstatning der det ikke er gitt informasjon om reelle skaderisikoer(71), eller mulige risikoelementer er nedtonet på en måte som gjør at samtykket til helsehjelpen ikke anerkjennes som rettmessig.(72)” (UiO: Pasientskadelovens rettslige og rettspolitiske virkninger. Kapitel 4.2.4 Ansvarsgrunnlagene)

Vedleggene som er ignorert:

I. Sammenfatning datert 15.3.2014 av klagen til St. Olavs hospital med vedlegg

  1. Sammenfatning datert 9.6.2014 av klagen til Fylkeslegen og Helsetilsynet med vedlegg

  2. Kommentar datert 21.9.2014 til sakkyndiges vurdering


Kopi: Pasientombud, Adv. Leif Strøm, Pasientforeningen


Svar fra NPE 10.11.14: «Din e-post er videresendt til Pasientskadenemnda der din klage blir behandlet.»

Svar fra Pasientskadenemnda 12.12.14: «Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er for tiden 13 måneder.»

Vedtaket 8.9.16 tar ikke opp informert samtykke og er derfor stort sett et goddag mann økseskap svar til klagen.


[Pasientrettigheter]    [NPE klage]