Walter Keim, walter.keim@gmail.com

Almbergskleiva 64

6657 Rindal, 28.2.2015


Åpent brev
Tor Levin Hofgaard
president i Norsk Psykologforening
styreleder i Rådet for psykisk helse
Postboks 817 Sentrum,
0104 OSLO


Kopi: Helse- og omsorgsdepartementet (ref. 2014/4257), Stortingsgruppene, Helsingforskomité, Norsk senter for menneskerettigheter, Pasientombud, FFO, Pasientforening, LDO, WSO


FN: Menneskerettsbrudd tvangsmedisinering, tvungen elektrosjokk og beltelegging må forbys med lov


Under overskrift: "Norge bryter menneskerettighetene" skriver den norske Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) 19.12.2013: "Tvangsbruken og tvangslovgivningen i Norge er uforenelig med menneskerettighetene til personer med psykiske lidelser... (FN) slo fast senest i høst at Norges praksis med tvangsmedisinering og beltelegging må opphøre." (1) LDO skrev 10.10.14: «Stopp diskrimineringen, Høie» (2).


Presidenten av Norsk psykologforening krever i artikkelen «Avklaring etterlyses: Bryter vi menneskerettighetene?» svar fra regjeringen. På basis av Norges to tolkningserklæringer og et brev av FNs spesialrapportør i torturspørsmål, Juan E. Mendez skapes tvil om LDO har rett og helseministeren oppfordres om avklaring.


Men artikkelen bommer på 4 avgjørende punkter:

  1. FNs menneskerettighetskomitee som overvåker økonomiske, sosiale og politiske rettigheter (ØSK) og FNs menneskerettskomiteen for sivile og politiske rettigheter (SP) i statene og som er avgjørende nevnes ikke

  2. Mendez brev 22.1.2014 er en kommentar til et av hans rapport/innspill til menneskerettskomiteen og har ingen autorativ eller bindende karakter

  3. Kjernen av FNs kritikk tvangsmedisinering og beltelegging blir ikke omhandlet

  4. Menneskerettighetenes plass i norsk rett blir feil framstilt


Jeg setter pris på og det er modig å ta opp problemstillingen. Som mangeårig observatør og deltager i FN sin oppfølging av forpliktelsene i FN konvensjoner ønsker jeg å komme med noen avklaringer. FN bruker komiteer for å følge opp om forpliktelsene er oppfylt. I dette tilfelle var det menneskerettighetskomiteen som overvåker økonomiske, sosiale og politiske rettigheter (ØSK). Norge rapporterer, det sivile samfunn (f. eks. FFO) leverer skyggerapporter. I en muntlig høring blir dette diskutert. Så kom komiteen med "concludig observasjons" (E/C.12/NOR/CO/5) 2 desember 2013 som lyder: "Komiteen oppfordrer konvensjonsparten til å sikre at menneskerettighetene til personer med nedsatt psykososial funksjonsevne respekteres fullt ut ved behandling i psykiatriske institusjoner, blant annet ved å påse at behandlingen gis på grunnlag av et fritt og informert samtykke fra den berørte personen selv eller fra vedkommendes lovlige representant. ... Den anbefaler også at bruk av tvangsmidler og tvungen bruk av inngripende og irreversible former for behandling, som nevroleptika og elektrosjokkbehandling (ECT), forbys ved lov." (3) Så det LDO gjør er bare å sitere ØSK med: "De slo fast senest i høst at Norges praksis med tvangsmedisinering og beltelegging må opphøre." (1) Norges to tolkningsnotater ble underkjent av menneskerettskomiteen ØSK.

Selvfølgelig kan regjeringen ovenfor menneskerettighetskomiteer både skriftlig og muntlig anledning å framføre Mendez brev for å få støtte til sitt syn. Men det er ØSK som var avgjørende og førte tilsyn om FN forpliktelsene er oppfylt. Derfor er det ikke forunderlig at Australia ikke fikk gehør. Det samme gjelder et framtidig CRPD tilsyn.

Mendez sitt brev 22.1.2014 kommenterer et av hans rapporter/innspill til menneskerettskomiteen som møtte kritikk der. Disse rapporter blir diskutert men ikke vedtatt. Måten brevet er sitert på er i strid med forpliktelsen ifølge Konvensjonen for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). LDO ordlegger seg slik (4):

«Psykisk helsevernloven, som hjemler frihetsberøvelse, tvangsbehandling

og bruk av tvangsmidler overfor personer med

alvorlige psykiske lidelser, bør oppheves og erstattes av et ikkediskriminerende

regelverk. Hvorvidt en person blir kategorisert

som en person med alvorlige psykiske lidelser eller psykososiale

funksjonsnedsettelser, kan i henhold til CRPD artikkel 14 ikke

vektlegges ved avgjørelsen av om tvang skal anvendes»

Mendez brev har ingen autoritet sammenliknet med CRPD konvensjonen. Antageligvis er Norges delegasjon så godt kjent med FN at argumentet ikke engang vil framføres. Det er uansvarlig hvis psykiatrien fortsetter menneskerettsbrudd på slik tynt grunnlag, ikke mer enn en stråhalm.

Menneskerettskomiteen for sivile og politiske rettigheter ordlegger seg slik i oppfølging av Norge 6.8.2015:

The Committee regrets that the State party has not implemented the Committee's recommendation to end the unjustified use of coercive force and restraint of psychiatric patients.

Når det gjelder utsagnet "I utgangspunktet må vi kunne legge til grunn at norsk lovverk er i tråd med menneskerettighetene" må det påpekes at menneskerettigheter er grunnlovsfestet (Grl. § 92) dvs. står «over» lovene, f. eks. Lov om psykisk helsevern. Menneskerettigheter har i tillegg også forrang foran norske lover ifølge menneskerettsloven § 3.

Derfor kan det ikke være tvil om at norsk helsevesenet krenker menneskerettigheter når det foretas tvangsmedisinering, tvungen elektrosjokk og beltelegging.

Det er ytterst pinlig for regjeringen at den med viten og vilje fortsetter å tolerere menneskerettsbrudd. Gjelder ikke menneskerettigheter for psykisk syke? Hvordan kan Norge feire seg selv som forbilde når det gjelder respekt av menneskerettigheter?

Respekt av selvbestemmelse på dette område er i andre land mulig. Derfor har jeg skrevet en reservasjon mot tvangsbruk basert på tysk rett som gir muligheter for pasientautonomi og selvbestemmelse med en forhåndserklæring (5). Denne forhåndserklæring er en reservasjon mot psykiatrisk undersøkelse, diagnostisering og behandling, jfr. prl. § 4-1.

Hvorfor skal en europeer la sine menneskerettigheter tilbake ved grensen når en reiser til Norge?

Vil Helse- og omsorgsdepartementet følge LDOs oppfordring: "Stopp diskrimineringen, Høie" om nødvendige tiltak og styreleder i Rådet for psykisk helses etterlysning om avklaring?


Det er i mange år bred politisk enighet at tvangsbruken må reduseres. Bent Høie har som leder av Stortingets Helse- og omsorgskomite 2012 uttalt at bruken av tvang kan stride mot grunnleggende menneskerettigheter. En kopi går derfor til partigruppene i Stortinget: Vil dere hjelpe Helseministeren på rett vei?

Mvh

Walter Keim


Referanser:

  1. LDO 19. des 2013: Norge bryter menneskerettighetene http://www.ldo.no/no/ombudet/Aktuelt/Nyheter/Arkiv/Featured-news/Norge-bryter-menneskerettighetene/

  2. Stopp diskrimineringen, Høie: http://www.ldo.no/no/ombudet/Aktuelt/Nyheter/Arkiv/Nyheter-i-2014/stopp-diskrimineringen-hoie/

  3. FN ber Norge om å slutte med tvangsinngrep (E/C.12/NOR/CO/5): http://wso.no/?s=1&id=103

  4. LDOs rapporter og anbefalinger CRPD: http://www.ldo.no/nyheiter-og-fag/konvensjoner/crpd/

  5. Reservasjon mot tvangsbruk: http://wkeim.bplaced.net/files/reservasjon_mot_tvang.html


[Pasientrettigheter er menneskerettigheter]