Subject: Helseminister lytt til FN: Menneskerettsbrudd tvangsmedisinering, tvungen elektrosjokk og beltelegging må forbys med lov

From: Walter Keim <wake@online.no>

Date: 07/03/2015 13:25

To: Bent Høie Helseminister <postmottak@hod.dep.no>

CC: Tor Levin Hofgaard president i Norsk Psykologforening <tor@psykologforeningen.no>, Statsråd_Helse-_og_omsorgsdepartementet <postmottak@hod.dep.no>, Partigruppene i Stortinget, Den_norske_Helsingforskomitee_menneskerettigheter <nhc@nhc.no>, Norsk senter for menneskerettigheter <info@nchr.uio.no>, Elin Bakken pasientombud <Elin.Bakken@pasientogbrukerombudet.no>, Norsk Pasientforening ombud <post@pasient.no>, rettighetssenteret@ffo.no, We Shall Overcome <post@wso.no>


Åpent (leser-)brev til
Helseminister Bent Høie
Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo
Deres ref. 2014/4257

Hei,
jeg setter pris på at Bent Høie som leder av Stortingets Helse- og omsorgskomite uttalte 2012 på presentasjonen av Reidun Norvolls rapport "Som natt og dag" - om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang, at "bruken av tvang (i psykiatrien) kan stride mot grunnleggende menneskerettigheter".
Dette er nå avklart: Den norske Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) skriver 10.10.14: «Stopp diskrimineringen, Høie» pga. "Norge bryter menneskerettighetene, da "Tvangsbruken og tvangslovgivningen i Norge er uforenelig med menneskerettighetene til personer med psykiske lidelser... (FN) slo fast senest i høst at Norges praksis med tvangsmedisinering og beltelegging må opphøre." (LDO 19.12.2013). LDO støtter seg på FNs menneskerettighetskomité som overvåker økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Både sykepleierforbund og pasientorganisasjoner (f. eks. WSO) støtter kravet. Presidenten av Norsk psykologforening og styreleder i Rådet for psykisk helse krever 19.2.2015 i artikkelen «Avklaring etterlyses: Bryter vi menneskerettighetene?» i Dagens Medisin svar fra regjeringen.
Da er det naturlig at helseministeren Bent Høie følger opp hva han sa i opposisjon!
Det er i mange år bred politisk enighet at tvangsbruken må reduseres. En oppfordring går derfor til partigruppene i Stortinget: Hjelp Helseministeren på rett vei!
Mvh

--
Walter Keim
Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/no
Pasientrettigheter er menneskerettigheter: http://wkeim.bplaced.net/pasienter.htm
Reservasjon mot sedering og tvang: http://wkeim.bplaced.net/files/reservasjon_mot_tvang.html

PS: Hvor er oppgjøret med fortiden i psykiatrien? TREKKING AV TENNER, malariainfisert blod, sterilisering, kastrering, narkose i ukevis, insulinsjokk, elektrosjokk og lobotomi er noe av det leger har forsøkt i behandlingen av psykisk syke i Norge. Det er altså ikke nok at det er godt ment.

PS: HOD sendte rapporten “FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD)” på høring med frist 16.4.2015.

On 27/02/2015 18:51, Walter Keim wrote:

Walter Keim, walter.keim@gmail.com
Almbergskleiva 64
6657 Rindal, 28.2.2015

Åpent brev
Tor Levin Hofgaard
president i Norsk Psykologforening
styreleder i Rådet for psykisk helse
Postboks 817 Sentrum,
0104 OSLOKopi: Helse- og omsorgsdepartementet (ref. 2014/4257), Stortingsgruppene, Helsingforskomité, Norsk senter for menneskerettigheter, Pasient- og brukerombud, FFO, Pasientforening, WSO

FN: Menneskerettsbrudd tvangsmedisinering, tvungen elektrosjokk og beltelegging må forbys med lov

Under overskrift: "Norge bryter menneskerettighetene" skriver den norske Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) 19.12.2013: "Tvangsbruken og tvangslovgivningen i Norge er uforenelig med menneskerettighetene til personer med psykiske lidelser... (FN) slo fast senest i høst at Norges praksis med tvangsmedisinering og beltelegging må opphøre." (1) LDO skrev 10.10.14: «Stopp diskrimineringen, Høie» (2).

Presidenten av Norsk psykologforening krever i artikkelen «Avklaring etterlyses: Bryter vi menneskerettighetene?» svar fra regjeringen. På basis av Norges to tolkningserklæringer og et brev av FNs spesialrapportør i torturspørsmål, Juan E. Mendez skapes tvil om LDO har rett og helseministeren oppfordres om avklaring.

Men artikkelen bommer på 4 avgjørende punkter:
  1. FNs menneskerettighetskomité som overvåker økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) i statene og som er avgjørende nevnes ikke
  2. Mendez brev 22.1.2014 er en kommentar til et av hans rapport/innspill til menneskerettskomiteen og har ingen autorativ eller bindende karakter
  3. Kjernen av FNs kritikk tvangsmedisinering og beltelegging blir ikke omhandlet
  4. Menneskerettighetenes plass i norsk rett blir feil framstilt

Jeg setter pris på og det er modig å ta opp problemstillingen. Som mangeårig observatør og deltager i FN sin oppfølging av forpliktelsene i FN konvensjoner ønsker jeg å komme med noen avklaringer. FN bruker komiteer for å følge opp om forpliktelsene er oppfylt. I dette tilfelle var det menneskerettighetskomiteen som overvåker økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK). Norge rapporterer, det sivile samfunn (f. eks. FFO) leverer skyggerapporter. I en muntlig høring blir dette diskutert. Så kom komiteen med "concludig observasjons" (E/C.12/NOR/CO/5) 2 desember 2013 som lyder: "Komiteen oppfordrer konvensjonsparten til å sikre at menneskerettighetene til personer med nedsatt psykososial funksjonsevne respekteres fullt ut ved behandling i psykiatriske institusjoner, blant annet ved å påse at behandlingen gis på grunnlag av et fritt og informert samtykke fra den berørte personen selv eller fra vedkommendes lovlige representant. ... Den anbefaler også at bruk av tvangsmidler og tvungen bruk av inngripende og irreversible former for behandling, som nevroleptika og elektrosjokkbehandling (ECT), forbys ved lov." (3) Så det LDO gjør er bare å sitere ØSK med: "De slo fast senest i høst at Norges praksis med tvangsmedisinering og beltelegging må opphøre." (1) Norges to tolkningsnotater ble underkjent av menneskerettskomiteen ØSK.
Selvfølgelig kan regjeringen ovenfor menneskerettighetskomiteer både skriftlig og muntlig framføre Mendez brev for å få støtte til sitt syn. Men det er ØSK som var avgjørende og førte tilsyn om FN forpliktelsene er oppfylt. Derfor er det ikke forunderlig at Australia ikke fikk gehør. Det samme gjelder et framtidig CRPD tilsyn.
Mendez sitt brev 22.1.2014 kommenterer et av hans rapporter/innspill til menneskerettskomiteen som møtte kritikk der. Disse rapporter blir diskutert men ikke vedtatt. Måten brevet er sitert på er i strid med forpliktelsen ifølge Konvensjonen for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). LDO ordlegger seg slik (4):
«Psykisk helsevernloven, som hjemler frihetsberøvelse, tvangsbehandling
og bruk av tvangsmidler overfor personer med
alvorlige psykiske lidelser, bør oppheves og erstattes av et ikkediskriminerende
regelverk. Hvorvidt en person blir kategorisert
som en person med alvorlige psykiske lidelser eller psykososiale
funksjonsnedsettelser, kan i henhold til CRPD artikkel 14 ikke
vektlegges ved avgjørelsen av om tvang skal anvendes»
Mendez brev har ingen autoritet sammenliknet med CRPD konvensjonen. Antageligvis er Norges delegasjon så godt kjent med FN at argumentet ikke engang vil framføres. Det er uansvarlig hvis psykiatrien fortsetter menneskerettsbrudd på slik tynt grunnlag, ikke mer enn et stråhalm.
Når det gjelder utsagnet "I utgangspunktet må vi kunne legge til grunn at norsk lovverk er i tråd med menneskerettighetene" må det påpekes at menneskerettigheter er grunnlovsfestet (Grl. § 92) dvs. står «over» lovene, f. eks. Lov om psykisk helsevern. Menneskerettigheter har i tillegg også forrang foran norske lover ifølge menneskerettsloven § 3.
Derfor kan det ikke være tvil om at norsk helsevesenet krenker menneskerettigheter når det foretas tvangsmedisinering, tvungen elektrosjokk og beltelegging.
Det er ytterst pinlig for regjeringen at den med viten og vilje fortsetter å tolerere menneskerettsbrudd. Hvordan kan Norge feire seg selv som forbilde når det gjelder respekt av menneskerettigheter?
Respekt av selvbestemmelse på dette område er i andre land mulig. Derfor har jeg skrevet en reservasjon mot tvangsbruk basert på tysk rett som gir muligheter for pasientautonomi og selvbestemmelse med en forhåndserklæring (5). Denne forhåndserklæring er en reservasjon mot psykiatrisk undersøkelse, diagnostisering og behandling.
Hvorfor skal en europeer la sine menneskerettigheter tilbake ved grensen når en reiser til Norge?
Vil Helse- og omsorgsdepartementet følge LDOs oppfordring «Stopp diskrimineringen, Høie» om nødvendige tiltak og styreleder i Rådet for psykisk helses etterlysning om avklaring?

Det er i mange år bred politisk enighet at tvangsbruken må reduseres. En kopi går derfor til partigruppene i Stortinget: Vil dere hjelpe Helseministeren på rett vei?
Mvh
Walter Keim


PS: Grotesk misbruk av taushetsplikten: Det åpne brevet til helseministeren, datert 7.3.15 ble unntatt offentlighet etter fvl. 13 1. ledd nr. 1 (personlige forhold)


Referanser:
  1. LDO 19. des 2013: Norge bryter menneskerettighetene http://www.ldo.no/no/ombudet/Aktuelt/Nyheter/Arkiv/Featured-news/Norge-bryter-menneskerettighetene/
  2. Stopp diskrimineringen, Høie: http://www.ldo.no/no/ombudet/Aktuelt/Nyheter/Arkiv/Nyheter-i-2014/stopp-diskrimineringen-hoie/
  3. FN ber Norge om å slutte med tvangsinngrep (E/C.12/NOR/CO/5): http://wso.no/?s=1&id=103
  4. LDOs rapporter og anbefalinger CRPD: http://www.ldo.no/nyheiter-og-fag/konvensjoner/crpd/
  5. Reservasjon mot tvangsbruk: http://wkeim.bplaced.net/files/reservasjon_mot_tvang.html


[Pasientrettigheter er menneskerettigheter]
--
--
Walter Keim
Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/no
Pasientrettigheter er menneskerettigheter: http://wkeim.bplaced.net/pasienter.htm
Reservasjon mot sedering og tvang: http://wkeim.bplaced.net/files/reservasjon_mot_tvang.html
Uønskete hendelser i St.Olavs hospital:
http://wkeim.bplaced.net/files/131023-melding_uoenskede_hendelser.html
NPEs retningslinjer som angivelig avviser menneskerettigheter og pasientrettigheter:
http://wkeim.bplaced.net/files/141103som.html
2000 pasienter dør hvert år pga. sykehusfeil:
http://www.vg.no/forbruker/helse/oedelagt-i-helsevesenet/anslaget-fem-doer-hver-dag/a/10094412/[Pasientrettigheter]