Pasientrettighetsloven, i lys av menneskerettighetene, innebærer at rettighetstenkningen er gitt forrang fremfor den tradisjonelle paternalisme som har preget helsepersonells holdning til pasientene i helsevesenet.

NOU 2005: 1. God forskning – bedre helse. Kapitel 11 Menneskerettighetene

Rekommandert, også send med e-post

Walter Keim,
walter.keim@gmail.com
Almbergskleiva 64
6657 Rindal, 13.2.2015St. Olavs Hospital (StOH)
Direktør
Postboks 3250 Sluppen
7006 TrondheimDeres referanse 13/7155


Kopi: Helse- og omsorgsdepartementet (ref. 2014/4257), Stortingsgruppene, Helsingforskomité, Norsk senter for menneskerettigheter, Pasientombud, KEK, skyggerpport i regi av FFO, Pasientforening, WSO


Reservasjon mot tvangsbruk, da "Norge bryter menneskerettighetene" (LDO) (Postliste: Saksnr: 14/3649-5)En smertefri pasient som kritiserte legen pga. livsnødvendig operasjon å stoppe dødelige blødninger ble nektet ble brakt til taushet med uhjemlet tvangsbruk med anestesimidlet midazolam i strid med RETNINGSLINJER FOR LINDRENDE SEDERING TIL DØENDE (Den norske lægeforening og Rådet for legeetikk – 2001) dvs. uten dokumentert indikasjon, samtykke og tilstrekkelig informasjon. Pasientens totale avvisning av beroligende er dokumentert i journalen. En helt unødvendig umenneskelig grusom død både for pasienten og pårørende.


Da forslaget datert 15.11.13 å løfte pasientintegritet og pasientautonomi (se RETNINGSLINJER FOR LINDRENDE SEDERING TIL DØENDE ) fra honnørord til virkelighet dvs. anvende lovverket ble totalt avvist, reserverte jeg meg mot all behandling i St. Olavs Hospital og sedering (1).


Reservasjonen inkluderer tvangsbehandling, bl. a. pbrl. § kapitel 4 A. Under overskrift: "Norge bryter menneskerettighetene" skriver den norske Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) 19.12.2013: "Tvangsbruken og tvangslovgivningen i Norge er uforenelig med menneskerettighetene til personer med psykiske lidelser... De (FN) slo fast senest i høst at Norges praksis med tvangsmedisinering og beltelegging må opphøre" (2) da FN ba Norge 2013 om å slutte med tvangsinngrep (E/C.12/NOR/CO/5), spesielt tvangsmedisinering, elektrosjokk og beltelegging.


Derfor har jeg skrevet en reservasjon mot tvangsbruk basert på tysk rett som tar pasientautonomi og selvbestemmelse (SP artikkel 1) på alvor (3). Denne forhåndserklæring er en reservasjon mot psykiatrisk undersøkelse, diagnostisering og behandling, ihht. prl. § 4.1 (helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke).


Menneskerettigheter er grunnlovsfestet (Grl. § 92) og har også forrang foran norske lover ifølge menneskerettsloven § 3.


Hvorfor skal en europeer la sine menneskerettigheter tilbake ved grensen når en reiser til Norge for å bo i Norge?


Mvh

Walter Keim
Netizen:
http://sites.google.com/site/walterkeim/no


Referanser:

  1. Reservasjon mot behandlere, St. Olavs hospital og sedering: http://wkeim.bplaced.net/files/reservasjon_mot_sedering.html

  2. LDO 19. des 2013: Norge bryter menneskerettighetene http://www.ldo.no/no/ombudet/Aktuelt/Nyheter/Arkiv/Featured-news/Norge-bryter-menneskerettighetene/

  3. Reservasjon mot tvangsbruk: http://wkeim.bplaced.net/files/patverfue-en_anonym.html (https://bit.ly/2AmRhAS)


Dette brevet er publisert på Internett: http://wkeim.bplaced.net/files/reservasjon_mot_tvang.html (kort url: https://bit.ly/2rWWfzX )

Oppfølging: UiO Det juridisk fakultet 25.11.2015. Samtykkekravet i pasient- og brukerrettighetsloven §§ 4-1 og 4-2: «For medisinske tiltak som er av mer inngripende karakter enn smertefrie undersøkelser, kan ikke et stilltiende samtykke uten videre aksepteres. Det må da stilles større krav til helsepersonellets kunnskap om pasientens frivillighet; dersom undersøkelsene er spesielt smertefulle eller kan medføre en risiko for pasienten har helsepersonell en plikt til å forsikre seg om at det avgitte samtykket også dekker denne situasjonen. Dette følger indirekte av forsvarlighetsprinsippet i helsepersonelloven § 4. Ved sykehusbehandling vil dette følgelig medføre at stilltiende samtykke ikke er et alternativ.»
Norge har med sin ignoranse klart å bli beryktet i hele 5 FN menneskerettskomiteer, Menneskerettskommissæren av Europarådet og torturkomiteen spør: Er menneskerettsbrudd tvangsmedisinering avskaffet? Hjelper det å skrive til Statsministeren Erna Solberg som Mental Disability Advocacy Center (som betegner tilstanden som uakseptabel) foreslår? Eller trengs det en internasjonal underskriftskampanje? 23.02.2015: Vil Venstre ta opp menneskerettsbruddene tvangsmedisinering, elektrosjokk og beltelegging?

PS: Hvorfor provoserer saken? Dessverre har hele pressen i 2014 ignorert alle lerserinnleggene om både St. Olav som rettsfritt rom og Fylkeslegens manglende tilsyn. Sivilombudsmannen sviktet sin oppgave å bidra til respekt av menneskerettighetene. Skyggerapport til FN mot tvang.

PS2: (VG 24.4.16: Verst i klassen er St. Olavs hospital i Trondheim. Der ble ni av ti beltelegginger aldri rapportert til helsemyndighetene. Tvangspsykiatrien er et «rettssikkerhetsmessig katastrofeområde» (VG 24.11.16) derfor er det tid for gransking (VG, 24.11.2016) og «Tvangsmedisinering må forbys».)

Oppfølging: I tillegg rapporteres Norge og St. Olavs hospital inn til FN komiteene CRPD, CCPR og Tortur. Pasientenes erfaringer med fravær av beskyttelse mot helseskadelig behandling, menneskerettigheter, demokrati og rettssikkerhet


[Pasientrettigheter er menneskerettigheter]