Subject: Er Norge likegyldig ovenfor menneskerettsbrudd mot personer med nedsatt psykososial funksjonsevne

From: Walter Keim <wake@online.no>

Date: 25/04/2015

To: Partigruppene i Stortinget, Den_norske_Helsingforskomitee_menneskerettigheter <nhc@nhc.no>, Norsk senter for menneskerettigheter <info@nchr.uio.no>, Norsk Pasientforening <post@pasient.no>, rettighetssenteret@ffo.no, We Shall Overcome <post@wso.no>, Amnesty Norge, Sivilombudsmannens forebyggingsenhet, Menneskerettsalliansen, ICJ Norge


Menneskerettsbrudd mot personer med nedsatt psykososial funksjonsevne: Menneskerettsbrudd tvangsmedisinering, tvungen elektrosjokk og beltelegging må forbys med lov


Jeg referer til svarene til "Høring - FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)".

Høringssvarene skal inngå i rapporten om skal sendes FN, slik at CRPD komiteen kan avgjøre om Norge følger sine forpliktelser.

Først skal Likestillings- og diskrimineringsombudet framstilling av saksforholdet gjennomgås, så skal høringssvarene kommenteres.

Norge bryter menneskerettighetene

Statens utkast til rapport påstår: “Norsk lovgivning er nå i samsvar med konvensjonen” dvs. fornekter menneskerettighetene til personer med nedsatt psykososial funksjonsevne.

Norge har signert FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i 2006 men ratifiserte først 2013. I mellomtiden har helsedepartementet skrevet to tolkningserklæringer der Lov om psykisk helsevern skjermes for endringer.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) skal, gjennom sin rolle som uavhengig overvåkningsorgan, bidra til å gjøre konvensjonene tilgjengelige, og føre tilsyn med at myndighetene effektivt gjennomfører konvensjonenes bestemmelser og skrev 2.12.13 en omfangsrik analyse og foreslår erstatning av Lov om psykisk helsevern, et lovutvalg og at de konvensjonsstridige tolkninger trekkes.

Den norske Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) støtter seg på CRPD og FNs menneskerettighetskomité som overvåker økonomiske, sosiale og politiske rettigheter (3) og skriver 19.12.2013 "Norge bryter menneskerettighetene" "Tvangsbruken og tvangslovgivningen i Norge er uforenelig med menneskerettighetene til personer med psykiske lidelser... (FN) slo fast senest i høst at Norges praksis med tvangsmedisinering og beltelegging må opphøre." (1)

10.4.2014 etterlyser LDO et svar. I mai 2014 svarer HOD med å avvise alle forslag av LDO. Ingen erstatning av Lov om psykisk helsevern og ingen lovutvalg. Framfor å trekke de konvensjonsstridige tolkninger henviser til et forsøk å overtale FN til å følge HODs tolkning.

General comment No. 1 (datert 19 May 2014) CRPD viser at det mislyktes (5).

LDO gjentar derfor 10.10.14: «Stopp diskrimineringen, Høie» (2). LDOs krav støttes både av sykepleierforbund og pasientorganisasjoner (f. eks. WSO). Presidenten av Norsk psykologforening og styreleder i Rådet for psykisk helse krevte 19.2.2015 i artikkelen «Avklaring etterlyses: Bryter vi menneskerettighetene?» i Dagens Medisin svar fra regjeringen.

LDO bare siterer FN som har underkjent planen “Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015)” om å redusere (kvantitativt) tvangsbruken. Dessuten har tvangsbruken økt en tredjedel i perioden 2001 til 2013. Det kan det ikke være tvil om at norsk helsevesenet krenker menneskerettigheter når det foretas tvangsmedisinering, tvungen elektrosjokk og beltelegging.

Høringssvarene

Den norske Helsingforskomitee, Amnesty Norge, og Menneskerettsalliansen glimrer med sitt fravær, selv om de ble invitert å gi svar og gjort oppmerksom på menneskerettsbruddene.

Stopp diskriminering og WSO argumenterer overbevisende for at det trengs et paradigmeskifte. Både LDO og Advokatforeningen etterlyser bedre begrunnelser og foreslår konstruktive tiltak for likebehandling og selvbestemmelse.

FFO etterlyser en begrunnelse for at staten avviser General Comment no. 1 om art 12 for C (CRPD). En gjennomgang av praksis av tvang i psykisk helsevern etterlyses. Det å «bare» være syk og det å ha gjennomført kriminelle handlinger er to helt ulike størrelser. FFO er sterk kritisk på at forskjell ikke gjøres på hvordan domfelte og ikke domfelte behandles innenfor det psykiske helsevernet. Her er FFO inne på kjernen av problemstillingen: Syke blir behandlet som kriminelle når det gjelder tvang.

Nasjonal institusjon ved Norsk senter for menneskerettigheter (NI) har omtalt behovet for å redusere tvangsbruk i psykiatrien i sin Årbok om menneskerettigheter i Norge 2012. Det etterlyses en beskrivelse av måloppnåelsen av den nasjonale strategien for økt frivillighet i psykiske helsetjenester.

Psykologforeningen henviser til at det i flere sammenhenger er reist spørsmål ved om en slik særlov som Lov om psykisk helsevern med tvangshjemmel kan virke diskriminerende. Psykologforeningen mener at det er behov for at regjeringen i rapporten klarere enn i dag svarer ut denne kritikken. Videre henvises til manglende kunnskapsgrunnlag av langtidsvirkninger av tvangsmedisinering.

Ingen av bidragene nevner at norsk lovgivning tillater menneskerettsbrudd.

Norge feirer seg selv som foregangsland når det gjelder menneskerettigheter. Er det mer enn et selvbedrag?

Dermed blir FN som fører tilsyn av om konvensjonsstatene overholder sine forpliktekser med komiteer ignorert.

Menneskerettighetskomiteen som overvåker økonomiske, sosiale og politiske rettigheter (ØSK) hørte i møtet med Norge Peter Wille fra norsk Utenriksdepartement som la ut om Norge sin forsiktige (“gentle”) og korrekte bruk av tvang, og fortalte med stolthet i stemmen at Norge har redusert tvangen med 6 %. Norge ble også spurt om Norge tillater elektrosjokk ved tvang. Svaret var at “Norge aldri gir elektrosjokk ved tvang bortsett fra når det er helt nødvendig for å redde liv.” Komiteen var sjokkert. ØSK kom med "concludig observasjons" (E/C.12/NOR/CO/5) 2 desember 2013 som lyder: "Komiteen oppfordrer konvensjonsparten til å sikre at menneskerettighetene til personer med nedsatt psykososial funksjonsevne respekteres fullt ut ved behandling i psykiatriske institusjoner, blant annet ved å påse at behandlingen gis på grunnlag av et fritt og informert samtykke fra den berørte personen selv eller fra vedkommendes lovlige representant. ... Den anbefaler også at bruk av tvangsmidler og tvungen bruk av inngripende og irreversible former for behandling, som nevroleptika og elektrosjokkbehandling (ECT), forbys ved lov." (3)

Dermed strider tvangsbehandling ihht. Lov om psykisk helsevern mot menneskerettighetene, dvs. at menneskerettigheter er grunnlovsfestet (Grl. § 92) dvs. står «over» lovene, f. eks. Lov om psykisk helsevern. Menneskerettigheter har i tillegg også forrang foran norske lover ifølge menneskerettsloven § 3.

Respekt av selvbestemmelse på dette område er i andre land mulig. Derfor har jeg skrevet en reservasjon mot tvangsbruk basert på tysk rett som gir muligheter for pasientautonomi og selvbestemmelse med en forhåndserklæring (6). Denne forhåndserklæring er en reservasjon mot psykiatrisk undersøkelse, diagnostisering og behandling. Hvorfor skal en europeer la sine menneskerettigheter tilbake ved grensen når en reiser til og bosetter seg i Norge?


Mvh

--
Walter Keim
Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/no
Pasientrettigheter er menneskerettigheter: http://wkeim.bplaced.net/pasienter.htm
Reservasjon mot sedering og tvang: http://wkeim.bplaced.net/files/reservasjon_mot_tvang.html


Referanser:
  1. LDO 19. des 2013: Norge bryter menneskerettighetene http://www.ldo.no/no/ombudet/Aktuelt/Nyheter/Arkiv/Featured-news/Norge-bryter-menneskerettighetene/
  2. LDO 10.10.2014: Stopp diskrimineringen, Høie: http://www.ldo.no/no/ombudet/Aktuelt/Nyheter/Arkiv/Nyheter-i-2014/stopp-diskrimineringen-hoie/
  3. FN ber Norge om å slutte med tvangsinngrep (E/C.12/NOR/CO/5): http://wso.no/?s=1&id=103
  4. LDOs rapporter og anbefalinger CRPD: http://www.ldo.no/nyheiter-og-fag/konvensjoner/crpd/
  5. General comment No. 1 (datert 19 May 2014) CRPD: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx
  6. Reservasjon mot tvangsbruk med forhåndserklæring ihht. prl. § 4-1: http://wkeim.bplaced.net/files/reservasjon_mot_tvang.html


22.4.15: Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet vurderer svarene.


[Pasientrettigheter er menneskerettigheter]
--
--
Walter Keim
Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/no
Pasientrettigheter er menneskerettigheter: http://wkeim.bplaced.net/pasienter.htm
Reservasjon mot sedering og tvang: http://wkeim.bplaced.net/files/reservasjon_mot_tvang.html
Uønskete hendelser i St.Olavs hospital:
http://wkeim.bplaced.net/files/131023-melding_uoenskede_hendelser.html
2000 pasienter dør hvert år pga. sykehusfeil:
http://www.vg.no/forbruker/helse/oedelagt-i-helsevesenet/anslaget-fem-doer-hver-dag/a/10094412/[Pasientrettigheter er menneskerettigher]