Subject: Statssekretær Anne Grethe Erlandsen lytt til FN: Menneskerettsbrudd tvangsmedisinering, tvungen elektrosjokk og beltelegging må forbys med lov

From: Walter Keim <wake@online.no>

Date: 17/03/2015

To: Statssekretær Anne Grethe Erlandsen <agerland@online.no>, Helseminister Høie <postmottak@hod.dep.no>

CC: Statsråd_Helse-_og_omsorgsdepartementet <postmottak@hod.dep.no>, Partigruppene i Stortinget, Den_norske_Helsingforskomitee_menneskerettigheter <nhc@nhc.no>, Norsk senter for menneskerettigheter <info@nchr.uio.no>, Elin Bakken pasientombud <Elin.Bakken@pasientogbrukerombudet.no>, Norsk Pasientforening ombud <post@pasient.no>, rettighetssenteret@ffo.no, We Shall Overcome <post@wso.no>, Amnesty Norge, Menneskerettsalliansen


Åpent (leser-)brev til
Statssekretær Anne Grethe Erlandsen
Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Deres ref. 2014/4257

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen lytt til FN: Menneskerettsbrudd tvangsmedisinering, tvungen elektrosjokk og beltelegging må forbys med lov


Jeg referer til Statssekretær Anne Grethe Erlandsens innlegg 27.2.2015 “Vi bryter ikke menneskerettighetene”, der et hevdes: “Presidenten i Psykologforeningen hevder vi ikke har svart på om tvangsbestemmelsene i norsk lov bryter med menneskerettighetene. Vi har svart likestillings- og diskrimineringsombudet. Og svaret er nei.... Departementet … vil blant annet redegjøre for status og tiltak for å redusere og oppnå en mer enhetlig bruk av tvang i psykisk helsevern.” Programmet å redusere tvangsbruk har pågått over flere år siden 2012 og ble presentert til FN 2013.

Norge har ratifisert FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Likestillings- og diskrimineringsombudet skal, gjennom sin rolle som uavhengig overvåkningsorgan, bidra til å gjøre konvensjonene tilgjengelige, og føre tilsyn med at myndighetene effektivt gjennomfører konvensjonenes bestemmelser. Den norske Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) støtter seg på FNs menneskerettighetskomité som overvåker økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (3) og skriver 19.12.2013 "Norge bryter menneskerettighetene" "Tvangsbruken og tvangslovgivningen i Norge er uforenelig med menneskerettighetene til personer med psykiske lidelser... (FN) slo fast senest i høst at Norges praksis med tvangsmedisinering og beltelegging må opphøre." (1) LDO gjentar 10.10.14: «Stopp diskrimineringen, Høie» (2). LDOs krav støttes både av sykepleierforbund og pasientorganisasjoner (f. eks. WSO). Presidenten av Norsk psykologforening og styreleder i Rådet for psykisk helse krevte 19.2.2015 i artikkelen «Avklaring etterlyses: Bryter vi menneskerettighetene?» i Dagens Medisin svar fra regjeringen.

Men statssekretærens svar stiller seg døv og gir altså et goddagmannøkseskaft svar som ikke nevner FNs tilbakemelding 2013. LDO bare siterer FN som har underkjent planen “Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015)” om å redusere (kvantitativt) tvangsbruken. Derfor kan det ikke være tvil om at norsk helsevesenet krenker menneskerettigheter når det foretas tvangsmedisinering, tvungen elektrosjokk og beltelegging.

FN fører tilsyn av om konvensjonsstatene overholder sine forpliktelser med komiteer.

Menneskerettighetskomiteen som overvåker økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) hørte i møtet med Norge Peter Wille fra norsk Utenriksdepartement som la ut om Norge sin forsiktige (“gentle”) og korrekte bruk av tvang, og fortalte med stolthet i stemmen at Norge har redusert tvangen med 6 %. Norge ble også spurt om Norge tillater elektrosjokk ved tvang. Svaret var at “Norge aldri gir elektrosjokk ved tvang bortsett fra når det er helt nødvendig for å redde liv.” Komiteen var sjokkert. ØSK kom med "concludig observasjons" (E/C.12/NOR/CO/5) 2 desember 2013 som lyder: "Komiteen oppfordrer konvensjonsparten til å sikre at menneskerettighetene til personer med nedsatt psykososial funksjonsevne respekteres fullt ut ved behandling i psykiatriske institusjoner, blant annet ved å påse at behandlingen gis på grunnlag av et fritt og informert samtykke fra den berørte personen selv eller fra vedkommendes lovlige representant. ... Den anbefaler også at bruk av tvangsmidler og tvungen bruk av inngripende og irreversible former for behandling, som nevroleptika og elektrosjokkbehandling (ECT), forbys ved lov." (3)
Så det LDO gjør er bare å sitere ØSK med: "De slo fast senest i høst at Norges praksis med tvangsmedisinering og beltelegging må opphøre" (1) . Norges to tolkningnotater at tvangslovgivning er forenlig med forpliktelsene ble underkjent av menneskerettskomiteen ØSK. LDO ordlegger seg slik (4): «Psykisk helsevernloven, som hjemler frihetsberøvelse, tvangsbehandling og bruk av tvangsmidler overfor personer med alvorlige psykiske lidelser, bør oppheves og erstattes av et ikkediskriminerende regelverk. Hvorvidt en person blir kategorisert som en person med alvorlige psykiske lidelser eller psykososiale funksjonsnedsettelser, kan i henhold til CRPD artikkel 14 ikke vektlegges ved avgjørelsen av om tvang skal anvendes»

Dette blir ikke omtal, totalt ignorert og ikke begrunnet imøtegått i det hele tatt. Programmet aderesserer ikke kvalitative endringer og vil derfor igjen bli underkjent av FN som allerede 2013.

I tillegg har Europarådets menneskerettskommissær etter sitt besøk i Norge 19.1. til 23.1.2015 vært bekymret over for mye tvang i psykiatrien og skrevet: «reduce drastically the recourse to involuntary medical treatment & restraints, medical treatment should be based on free & fully informed consent».

Enkeltpersoner, organisasjoner og andre aktører i sivilt samfunn kan holde sine myndigheter ansvarlig for å nå mål om likestilling og diskriminering. Blant annet skal norske myndigheter respektere, beskytte og fremme rettigheter gitt av FN sine konvensjoner.

Det er ytterst pinlig for regjeringen at den med viten og vilje fortsetter å tolerere menneskerettsbrudd. Hvordan kan Norge feire seg selv som forbilde når det gjelder respekt av menneskerettigheter?
Skal vi fortsette at psykiaterne velger behandlingsmetode? Hvordan gikk det at psykiatrien kunne velge sine behandlingsmetoder historisk sett? Sykepleier, journalist, forfatter og direktør i helsetilsynet skriver om psykiatriens historie: TREKKING AV TENNER, malariainfisert blod, sterilisering, kastrering, narkose i ukevis, insulinsjokk, elektrosjokk og lobotomi er noe av det leger har forsøkt i behandlingen av psykisk syke i Norge. Det er altså ikke nok at det er godt ment og naturlig at FNs spesialrapportør i torturspørsmål er opptatt av psykiatriens metoder.

Statssekretæren høres ut som hakk i plata: Bare en gjenntagelse av argumenter som er underkjent av FN 2013. Så kan man spørre hvorfor Statssekretæren kan legge seg på et slik lavt nivå. Men den som har fulgt diskusjonen i mange år kunne legge merke til at psykiatripasienter er en svak gruppe som stort sett ignoreres av offentligheten, pressen og derfor politikerne.

Bent Høie sa som leder av Stortingets Helse- og omsorgskomite uttalte 2012 på presentasjonen av Reidun Norvolls rapport "Som natt og dag" - om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang, at "bruken av tvang (i psykiatrien) kan stride mot grunnleggende menneskerettigheter".
Da er det naturlig at helseministeren Bent Høie følger opp hva han sa i opposisjon!

En oppfordring går derfor til partigruppene i Stortinget: Hjelp Helseministeren på rett vei!

Respekt av selvbestemmelse på dette område er i andre land mulig. Derfor har jeg skrevet en reservasjon mot tvangsbruk basert på tysk rett som gir muligheter for pasientautonomi og selvbestemmelse med en forhåndserklæring (5). Denne forhåndserklæring er en reservasjon mot psykiatrisk undersøkelse, diagnostisering og behandling. Hvorfor skal en europeer la sine menneskerettigheter tilbake ved grensen når en reiser til og bosetter seg i Norge?


Mvh

--
Walter Keim
Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/no
Pasientrettigheter er menneskerettigheter: http://wkeim.bplaced.net/pasienter.htm
Reservasjon mot sedering og tvang: http://wkeim.bplaced.net/files/reservasjon_mot_tvang.html

PS: HOD sendte rapporten “FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD)” på høring med frist 16.4.2015.


Referanser:
  1. LDO 19. des 2013: Norge bryter menneskerettighetene http://www.ldo.no/no/ombudet/Aktuelt/Nyheter/Arkiv/Featured-news/Norge-bryter-menneskerettighetene/
  2. LDO 10.10.2014: Stopp diskrimineringen, Høie: http://www.ldo.no/no/ombudet/Aktuelt/Nyheter/Arkiv/Nyheter-i-2014/stopp-diskrimineringen-hoie/
  3. FN ber Norge om å slutte med tvangsinngrep (E/C.12/NOR/CO/5): http://wso.no/?s=1&id=103
  4. LDOs rapporter og anbefalinger CRPD: http://www.ldo.no/nyheiter-og-fag/konvensjoner/crpd/
  5. Reservasjon mot tvangsbruk med forhåndserklæring: http://wkeim.bplaced.net/files/reservasjon_mot_tvang.html

Svar: Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) datert 20.4.15 ref. 14/4257

Oppfølging 28.4.15: Stortinget må rette på HODs svikt av Norges folkerettslige forpliktelser


[Pasientrettigheter er menneskerettigheter]
--
--
Walter Keim
Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/no
Pasientrettigheter er menneskerettigheter: http://wkeim.bplaced.net/pasienter.htm
Reservasjon mot sedering og tvang: http://wkeim.bplaced.net/files/reservasjon_mot_tvang.html
Uønskete hendelser i St.Olavs hospital:
http://wkeim.bplaced.net/files/131023-melding_uoenskede_hendelser.html
2000 pasienter dør hvert år pga. sykehusfeil:
http://www.vg.no/forbruker/helse/oedelagt-i-helsevesenet/anslaget-fem-doer-hver-dag/a/10094412/[Pasientrettigheter]