Leserbrev, debatt, kronikk:

Walter Keim, pensjonert høgskolelektor, tlf. 45435004

Almbergskleiva 64

6657 Rindal, 19.3.2015


Åpent brev til helseminister: Helsedepartementets 9-årige Don Quijote kamp mot menneskerettigheter for personer med nedsatt psykososial funksjonsevne: Menneskerettsbrudd tvangsmedisinering, tvungen elektrosjokk og beltelegging må forbys med lov (ref. 2014/4257)


Jeg referer til "Høring - FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)" med svarfrist 16.04.2015 og leverer følgende som mitt svar.

Rapporten er et utkast som skal sendes FN, slik at CRPD komiteen kan avgjøre om Norge følger sine forpliktelser. Utkastet påstår "Norsk lovgivning er nå i samsvar med konvensjonene" her CRPD.

Norge har signert FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i 2006 men ratifiserte først 2013. I mellomtiden har helsedepartementet skrevet to tolkningserklæringer der Lov om psykisk helsevern skjermes for endringer.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) skal, gjennom sin rolle som uavhengig overvåkningsorgan, bidra til å gjøre konvensjonene tilgjengelige, og føre tilsyn med at myndighetene effektivt gjennomfører konvensjonenes bestemmelser og skrev 2.12.13 en omfangsrik analyse og foreslår erstatning av Lov om psykisk helsevern, et lovutvalg og at de konvensjonsstridige tolkninger trekkes.

Ved siden av LDO har Bernt-rapport (2009) og Paulsrud utvalget (2010) foreslått å sette ned et lovutvalg. Utvalget ble enige om at særlovgivningen bør fjernes.

Den norske Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) støtter seg på CRPD og FNs menneskerettighetskomité som overvåker økonomiske, sosiale og politiske rettigheter (3) og skriver 19.12.2013 "Norge bryter menneskerettighetene" "Tvangsbruken og tvangslovgivningen i Norge er uforenelig med menneskerettighetene til personer med psykiske lidelser... (FN) slo fast senest i høst at Norges praksis med tvangsmedisinering og beltelegging må opphøre." (1)

10.4.2014 etterlyser LDO et svar. I mai 2014 svarer HOD med å avvise alle forslag av LDO. Ingen erstatning av Lov om psykisk helsevern og ingen lovutvalg. Framfor å trekke de konvensjonsstridige tolkninger henvises til et forsøk å overtale FN til å følge HODs tolkning.

General comment No. 1 (datert 19 May 2014) CRPD viser at det mislyktes (2).


I tillegg har Europarådets menneskerettskommissær etter sitt besøk i Norge 19.1. til 23.1.2015 vært bekymret over for mye tvang i psykiatrien og skrevet: «reduce drastically the recourse to involuntary medical treatment & restraints, medical treatment should be based on free & fully informed consent».


Jeg setter pris på at nåværende helseminister Bent Høie som leder av Stortingets Helse- og omsorgskomite uttalte 2012 på presentasjonen av Reidun Norvolls rapport "Som natt og dag" - om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang, at "bruken av tvang (i psykiatrien) kan stride mot grunnleggende menneskerettigheter".
Dette er nå avklart: Den norske Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) skriver 10.10.14: «Stopp diskrimineringen, Høie». LDO støtter seg på FNs menneskerettighetskomitee som overvåker økonomiske, sosiale og politiske rettigheter (ØSK). Både sykepleierforbund og pasientorganisasjoner (f. eks. WSO) støtter kravet. Presidenten av Norsk psykologforening og styreleder i Rådet for psykisk helse krevte 19.2.2015 i artikkelen «Avklaring etterlyses: Bryter vi menneskerettighetene?» i Dagens Medisin svar fra regjeringen. Statssekretæren høres ut som hakk i plata: Bare en gjenntagelse av argumenter som er underkjent av FN 2013.

Det er ytterst pinlig for regjeringen at den med viten og vilje fortsetter å tolerere menneskerettsbrudd. Hvordan kan Norge feire seg selv som forbilde når det gjelder respekt av menneskerettigheter?

Skal vi fortsette at psykiaterne velger behandlingsmetode? Hvordan gikk det historisk sett? Sykepleier, journalist, forfatter og direktør i helsetilsynet skriver om psykiatriens historie: TREKKING AV TENNER, malariainfisert blod, sterilisering, kastrering, narkose i ukevis, insulinsjokk, elektrosjokk og lobotomi er noe av det leger har forsøkt i behandlingen av psykisk syke i Norge. Det er derfor naturlig at FNs spesialrapportør i torturspørsmål er opptatt av psykiatriens metoder. Det er altså ikke nok at det er godt ment og naturlig at FNs spesialrapportør i torturspørsmål er opptatt av psykiatriens metoder. Når det gjelder "antipsykotisk" psykofarmaka så er kjent bivirkninger sløvhet, skjelving, overvekt og redusert levealder. Anerkjente kritikere som Professor Peter C. Gøtzsche, Robert Whitaker og Clare Parish («Antipsychotic deflates the brain»se også Andersen et al 2011) har gjort at HODs forutsetning om «generally acknowledged medical standards» for tvang ikke kan gjøres gjeldende.
Da er det naturlig at helseministeren Bent Høie nå følger opp hva han sa i opposisjon for å unngå flere pinlige møter med FN!
Det er i mange år bred politisk enighet at tvangsbruken i psykiatrien må reduseres. En oppfordring går derfor til partigruppene i Stortinget: Hjelp helseministeren på rett vei!

Mvh
Walter Keim
Netizen, Rindal


PS: Brevet ble 19.3.2015 send som leserbrev til norske aviser. Vil de bli avvist av alle som Er sykehuset St. Olavs hospital en rettsfri sone og lovløst område? og Har St. Olavs hospital og Fylkeslegen ikke lært noe av Bærum-skandalen?. Er det mulig å reservere seg med en forhåndserklæring mot psykiatrisk undersøkelse, diagnostisering og behandling for å utelukke tvang helt?


Referanser:
  1. LDO 19. des 2013: Norge bryter menneskerettighetene http://www.ldo.no/no/ombudet/Aktuelt/Nyheter/Arkiv/Featured-news/Norge-bryter-menneskerettighetene/
  2. General comment No. 1 (datert 19 May 2014) CRPD: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx
  3. FN ber Norge om å slutte med tvangsinngrep (E/C.12/NOR/CO/5): http://wso.no/?s=1&id=103[Pasientrettigheter er menneskerettigheter]    [Alle leserbrev]