Pasientrettighetsloven, i lys av menneskerettighetene, innebærer at rettighetstenkningen er gitt forrang fremfor den tradisjonelle paternalisme som har preget helsepersonells holdning til pasientene i helsevesenet.

NOU 2005: 1. God forskning – bedre helse. Kapitel 11 Menneskerettighetene

Leserbrev om pasientrettigheter, selvbestemmelse og menneskerettigheter


Retten til frivillig behandling basert på gyldig informert samtykke kan leses ut av ordlyden i EMK artikkel 8 (f.eks. EMDs dom Pretty mot Storbritannia av 29. april 2002).
FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 1 manifesterer selvbestemmelse som en grunnleggende menneskerettighet, og pålegger staten en plikt til å respektere denne retten. Slik samtykkekravet er nedfelt i pasient- og brukerrettighetsloven §§ 4-1 og 4-2 samsvarer det med denne retten til selvbestemmelse.

Men hva skjer i praksis? Har det skjedd et paradigmeskifte? Noen av leserbrevene om pasient- og menneskerettigheter er:Dessverre er bare noen få av leserbrevene blitt publisert og er derfor kommet med på min hjemmeside.
I 15 år har Norge forsøkt å redusere tvang, men resultatet var en økning med en tredjedel.
Europarådet sin kommissær for menneskerettigheter refset Norge for for mye tvang i psykiatrien og krever en drastisk redusering. FN har refset Norge mange ganger slo fast at tvangsmedisinering og beltelegging må opphøre. I noen land kan man reservere seg mot tvang.
Er det et selvbedrag når Norge feirer seg selv som foregangsland (statminister Solberg: ), når det gjelder menneskerettigheter?

Referanser:
  1. LDO 19. des 2013: Norge bryter menneskerettighetene: http://www.ldo.no/no/ombudet/Aktuelt/Nyheter/Arkiv/Featured-news/Norge-bryter-menneskerettighetene/
  2. Likestillings- og diskrimineringsombuds rapport: Norge bryter funksjonshemmedes menneskerettigheter
  3. Norges forpliktelse ovenfor FN å redusere og fjerne tvang i psykiatrien: http://wkeim.bplaced.net/files/FN_tvang.html , http://wkeim.bplaced.net/files/UN_coercion.html
  4. Pasientenes erfaringer med fravær av beskyttelse mot helseskadelig behandling, menneskerettigheter, demokrati og rettssikkerhet: http://wkeim.bplaced.net/files/pasienterfaringer.html
[Pasientrettigheter er menneskerettigheter]