Pasientrettighetsloven, i lys av menneskerettighetene, innebærer at rettighetstenkningen er gitt forrang fremfor den tradisjonelle paternalisme som har preget helsepersonells holdning til pasientene i helsevesenet.

NOU 2005: 1. God forskning – bedre helse. Kapitel 11 Menneskerettighetene

Leserbrev om pasientrettigheter, selvbestemmelse, menneskerettigheter og torturfrihet i helsetjenesten


Retten til frivillig behandling basert på gyldig informert samtykke kan leses ut av ordlyden i EMK artikkel 8 (f.eks. EMDs dom Pretty mot Storbritannia av 29. april 2002).
FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 1 manifesterer selvbestemmelse som en grunnleggende menneskerettighet, og pålegger staten en plikt til å respektere denne retten. Slik samtykkekravet er nedfelt i pasient- og brukerrettighetsloven §§ 4-1 og 4-2 samsvarer det med denne retten til selvbestemmelse.

Men hva skjer i praksis? Har det skjedd et paradigmeskifte?

Tvangsbehandling tilsidesetter selvbestemmelse. Special Rapporteur on Torture Juan E Méndez har bannlyst tvang i helsevesenet 2013 og FN krever at menneskerettslige forpliktelser overholdes. Demokrati er flertallstyret som respekterer (individuelle) menneskerettighetene. Her er det et flertallstyret uten respekt for individuelle menneskerettighetene av mennesker med psykososial funksjonsnedsettelse, dvs. et flertallsdiktatur av de friske over de med psykososial funksjonsnedsettelse.

Ifølge Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne artikkel 15 skal det være «Frihet fra tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff».

En dusin av leserbrevene om pasient- og menneskerettigheter ble publisert, alle mer enn 8 dusin som ble send til aviser/tidsskrifter er nevnt her:


Leserbrev 2014 til mai 2020 i stigende rekkefølge:


Dessverre er bare noen få av leserbrevene blitt publisert og er derfor kommet med på min hjemmeside.
I 15 år har Norge forsøkt å redusere tvang, men resultatet var en økning med en tredjedel.
Europarådet sin kommissær for menneskerettigheter refset Norge for for mye tvang i psykiatrien og krever en drastisk redusering. FN har refset Norge mange ganger slo fast at tvangsmedisinering og beltelegging må opphøre. I noen land kan man reservere seg mot tvang.
Er det et selvbedrag når Norge feirer seg selv som foregangsland når det gjelder menneskerettigheter f. eks mener statminister Solberg at Norge fortsatt skal være et fyrverkeri for menneskerettigheter.

Referanser:
  1. LDO 19. des 2013: Norge bryter menneskerettighetene: http://www.ldo.no/no/ombudet/Aktuelt/Nyheter/Arkiv/Featured-news/Norge-bryter-menneskerettighetene/
  2. Likestillings- og diskrimineringsombuds rapport: Norge bryter funksjonshemmedes menneskerettigheter
  3. Norges forpliktelse ovenfor FN å redusere og fjerne tvang i psykiatrien: http://wkeim.bplaced.net/files/FN_tvang.html , http://wkeim.bplaced.net/files/UN_coercion.html
  4. Pasientenes erfaringer med fravær av beskyttelse mot helseskadelig behandling, menneskerettigheter, demokrati og rettssikkerhet: http://wkeim.bplaced.net/files/pasienterfaringer.html
[Pasientrettigheter er menneskerettigheter]