Leserbrev, debatt, kronikk:

Walter Keim, pensjonert høgskolelektor, tlf. 45435004
Almbergskleiva 64
6657 Rindal, 4.11.2014

Er St. Olavs hospital en rettsfri sone?

Sedering (bedøving) er en behandling som brukes svært sjelden i Norge bare for døende pasienter med svært store plager. Manglende reaksjon mot uvettig bruk har i Bærum-saken ført til en pressekampanje der helsedirektøren Alvik ble tvunget til avgang og saken endte med en advarsel (1).

I St. Olavs Hospital ble en smertefri pasient som kritiserte legen for å nekte livreddende kirugi for å stoppe dødelige blødninger utsatt for denne behandlingen og brakt til taushet med uhjemlet tvangsbruk med anestesimidlet midazolam. “Retningslinjer for lindrende sedering til døende« (2) ble satt til side, dvs. uten dokumentert indikasjon, samtykke og tilstrekkelig informasjon. Pasientens totale avvisning av beroligende er dokumentert i journalen.

NPE (Norsk pasientskadeerstatning) ga et oppdrag til en sakkyndig med spørsmål der ikke definerte "alminnelige prinsipper og retningslinjer" og "alminnelig medisinsk praksis" legges til grunn.

Da det ikke dekket klagen ble det enighet om et tilleggsspørsmål:

«Hvorfor blir mennenskerettighetene (f. eks. pasientautonomi: prl. § 4-1: behandling bare etter samtykke dvs. retten å nekte helsehjelp (SP artikkel 1), pasientrettigheter (f. eks. prl. § 3-1 medvirkning, prl. § 3-2 informasjon) RETNINGSLINJER FOR LINDRENDE SEDERING TIL DØENDE (Den norske lægeforening og Rådet for legeetikk - 2001), journal og fakta satt til side i den sakkyndige vurdering datert 14.8.14?»

Spørsmålet ble ikke forelagt sakkyndig og besvart av NPE slik (3): "det var god medisinsk grunnlag» i «henhold til god medisinsk praksis» uten å definere hva det er og at spørsmålet "Hvorvidt etablert praksis strider mot pasientrettighetene/menneskerettighetene må nesten vurderes og behandles på et høyere nivå enn det NPE har retningslinjer for."

Men ansvarsgrunnlag «svikt i helsehjelp» i pasientskadeloven omfatter informert samtykke: ”Derimot vil det kunne ligge an til erstatning der det ikke er gitt informasjon om reelle skaderisikoer(71), eller mulige risikoelementer er nedtonet på en måte som gjør at samtykket til helsehjelpen ikke anerkjennes som rettmessig.(72)” (UiO: Pasientskadelovens rettslige og rettspolitiske virkninger. Kapitel 4.2.4 Ansvarsgrunnlagene)

Innsyn NPEs retningslinjer ble nektet (4) i flere uker. Innsyn er et menneskerett ifølge Artikel 19 i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. Den 7.11.14 sendte NPE pasientskadeloven (psskl.) dvs. det finnes ingen retningslinjer og psskl. §2.a "Svikt i helsehjelp" hjemler informert samtykke (5).

Dette er uverdig for et sivilisert rettssamfunn og en skam for et land som feirer seg selv som forbilde med et menneskerettslov som angis å ha forrang foran norske lover og forankring av menneskerettigheter i grunnlovsparagraf Grl. § 110c.


Walter Keim

Netizen: http://walter.keim.googlepages.comReferanser:

1. Avgjørelse i Bærum-saken. Pressemelding 5/2002 fra Helsetilsynet 5. april 2002: http://www.helsetilsynet.no/no/Toppmeny/Presse/Pressemeldinger/Pressemeldingar-2002/Avgjorelse-Barum-saken/

2. Den norske lægeforening. Rådet for legeetikk, 2001: Retningslinjer for lindrende sedering til døende: http://web.archive.org/web/20131014104347/http://legeforeningen.no/spesial/norsk-forening-for-palliativ-medisin/veiledere/retningslinjer-for-lindrende-sedering-til-doende/

3. Klage på vedtak 14.10.14, da den krenker menneskerettigheter/pasientrettigheter og fakta: http://wkeim.bplaced.net/files/141019npe.html

4. Nektelse av innsyn i NPEs retningslinjer som avviser menneskerettigheter og pasientrettigheter datert 3.11.14: http://wkeim.bplaced.net/files/141103som.html

5. Søknad om dekning av advokatutgifter for sluttinnlegg i Pasientskadenemnda 10.11.14: http://wkeim.bplaced.net/files/141110npe.html


[Pasientrettigheter]    [Alle leserbrev]


PS: Respekt av gjeldende lover er viktig pga. at Lov om pyskisk helsevern strider mot menneskerettigheter. Under overskrift: "Norge bryter menneskerettighetene" skriver den norske Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) 19.12.2013: "Tvangsbruken og tvangslovgivningen i Norge er uforenelig med menneskerettighetene til personer med psykiske lidelser... De (FN) slo fast senest i høst at Norges praksis med tvangsmedisinering og beltelegging må opphøre" (se lenke) da FN ba Norge 2013 om å slutte med tvangsinngrep (E/C.12/NOR/CO/5), spesielt tvangsmedisinering, elektrosjokk og beltelegging.

PS2: (VG 24.4.16: Verst i klassen er St. Olavs hospital i Trondheim. Der ble ni av ti beltelegginger aldri rapportert til helsemyndighetene. Tvangspsykiatrien er et «rettssikkerhetsmessig katastrofeområde» (VG 24.11.16) derfor er det tid for gransking (VG, 24.11.2016) og «Tvangsmedisinering må forbys».)