[English]

Regjeringen: Vil skape pasientenes helsetjeneste

Walter Keim
Almbergskleiva 64
6657 Rindal, 10. August 2015


Utenriksdepartementet
Boks 8114 Dep.
0032 Oslo


Høringssvar - utredning knyttet til valgfri protokoll om individuell klagerett til FN-­konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevneDet refereres til «Høring - utredning knyttet til valgfri protokoll om individuell klagerett til FN-­konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne».


Herved avgis følgende høringssvar angående mennesker med psykososial funksjonsnedsettelse.


Først skal FN komiteenes tilbakemeldinger til Norge gjengis. 4 FN komiteer og menneskerettskommissæren har kritisert Norge. Så konkluderes at individuell klagerett er absolutt nødvendig for å gjøre kjent og fremme rettighetene til mennesker med nedsatt psykososial funksjonsevne.


Pressen har i mange år informert om at Norge er på Europatoppen i bruk av tvang. Compared with other European countries, Norway ranks the highest when it comes to the use of compulsory” treatment according to Mental Health Act (Compulsory Mental Health Care in Norway: A Study of the Interface between the Law and Psychiatry. Rigmor Randi Diseth cand.jur. (2013) ). «The truth is that Norway has a long tradition of extensive use of compulsory admissions and has been a world leader in use of this kind of force in ‘psychiatry’

Norge har undertegnet folkerettslig forpliktende konvensjoner for å sikre borgernes menneskerettigheter. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) som forbyr diskriminerende unødvendig tvang mot personer med nedsatt psykososialt funksjonsevne ble ratifisert av Norge 2013 som 130. stat. 92 stater har ratifisert individuell klageordning.

Norge rapporterer til FN om hvordan myndighetene jobber for å sikre innbyggernes menneskerettigheter. FN gir tilbakemelding om forpliktelsene er innfridd.

At tvang i psykiatrien er i et spenningsforhold til menneskerettighetene er kjent i mer enn 15 år. Årsrapport om norsk innsats for menneskerettighetene (2000) ordlegger seg slik: «Målet er å redusere bruken av tvang (i psykiatrien i Norge)». Norge bør trekke reservasjoner som strider mot FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), som Norge undertegnet som 130. stat.

Ifølge Grunnloven § 92 skal «Statens myndigheter (...) respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.»
Norsk rett og praksis må være innenfor rammene av rettslig bindende konvensjoner for Norge. Dersom Norge ikke gjennomfører rettighetene, foreligger det et folkerettsbrudd. (NOU 2016: 17. På lik linje. Kapitel 12-7)

5 FN komiteer er nå involvert: FNs menneskerettighetskomité , FNs komité mot tortur , FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og FNs komité for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.


Konvensjon

Årstall

Krav

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP)

2011

Norge må stanse unødvendig bruk av tvang i psykiatrien (1).

FNs Torturkonvensjon (TK)

2012

Norge bør sikre at tvang i psykiatrien kun blir brukt i ekstraordinære tilfeller. FN mener Norge burde publisere statistikk om bruk av tvang, inkludert elektrosjokkbehandling (1).

FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK)

2013

FN mener nivået av tvang i det psykiske helsevesenet er for høyt, og anbefaler at Norge reviderer Lov om psykisk helsevern slik at mennesker med psykiske lidelser har bedre juridisk beskyttelse mot bruk av tvang (1). Komiteen «anbefaler også at bruk av tvangsmidler og tvungen bruk av inngripende og irreversible former for behandling, som nevroleptika og elektrosjokkbehandling (ECT), forbys ved lov» (2).

Universal Periodic Review

07.07.2014

27. New Zealand encouraged Norway to move to full implementation of CRPD, particularly regarding the use of coercion in mental health care

131.167 Ensure that criteria for compulsory treatment and detention in legislation and in practice are non-discriminatory and focused on safety, and remove any criteria referring to disability or “serious mental disorder”

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP), follow-up fra 2011 (3)

01.12.2014

The Committee requires (“information not yet provided”): «(a) the impact of the national strategy to end the unjustified use of coercive force and restrain of psychiatric patients»

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

02.07.2015 CRPD/C/NOR/1

Norges rapport til FN er ikke behandlet ennå men den var på høring. «Helsedepartementets 9-årige kamp mot menneskerettigheter for personer med nedsatt psykososial funksjonsevne: Menneskerettsbrudd tvangsmedisinering, tvungen elektrosjokk og beltelegging må forbys med lov»

Komité mot tortur, List of issues

Due 2016

Please indicate:

(a) “Whether the use of restraints and the enforced administration of intrusive and irreversible treatments such as neuroleptic drugs and electroconvulsive therapy has been abolished in law...

(b) Ensuring that every competent patient, whether voluntary or involuntary, is fully informed about the treatment to be prescribed and given the opportunity to refuse treatment or any other medical intervention...

(c) Whether the Mental Health Act has been amended to introduce stricter procedural requirements to ensure adequate legal protection against the use of coercion for persons with psycho-social disabilities and whether there has been a decrease in the use of restraints and other coercive methods in psychiatric institutions during the period under consideration.”

Ikke bare FNs komité mot tortur men også vitenskapsmenn selv krever at tvang forbys (Politikken: PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet: KRONIKEN 5. AUG. 2015 KL. 00.01. Tvang i psykiatrien bør forbydes): « (S)amlet set er psykofarmaka den tredjehyppigste dødsårsag i vestlige lande, efter hjerte-kar-sygdomme og kræft».

Den vel menende formynderstat blir grusom og umenneskelig, når internasjonale menneskerettigheter legges til grunn.

2013 oppfordret Mental Disability Advocacy Center Norge å trekke konvensjonsstridige reservasjoner og LDO slo fast at Norge bryter menneskerettigheter.
Norge har altså med sin ignoranse klart å bli beryktet i hele 5 FN menneskerettskomiteer og torturkomiteen spør: Er menneskerettsbrudd tvangsmedisinering avskaffet? I tillegg refset Europarådet sin kommissær for menneskerettigheter Norge for for mye tvang i psykiatrien og krevde en drastisk redusering (4).
I noen land kan man reservere seg mot tvang.
I 15 år har Norge forsøkt å redusere tvang, men resultatet var en økning med en tredjedel.
Hjelper det å skrive til Statsminister Erna Solberg? Eller trengs det en internasjonal underskriftskampanje?

Menneskerettskommissæren, Europarådet og Mental Disability Advocacy Center ble informert om at det er nytteløst og bortkastet tid å minne norske myndigheter om sine folkerettslige forpliktelser.

Utredningen argumenterer: "Jeg har ikke grunnlag for å være uenig i at tolkningserklæringen samsvarer med øvrige statsparters forståelse, og jeg er for så vidt enig i at det fremgår av komiteens konkluderende merknader at mange statsparter har en slik forståelse". Men er det grunnlag for Statens standpunkt?

Det er riktig at mange stater har ikke gjennomført paradigmeskifte fullt ut, blir kritisert av CRPD komiteen og fører diskusjoner, men på det første er Norges omfang av tvangsbruk på toppen i Europa og videre er behandlingskriteriet (står for ca. 75% av tvangsvedtakene) og at domstoler (ikke psykiaterne) bestemmer tvangsbruk utbredd blant andre stater. Så staten kan ikke med troverdighet si at andre stater med sin motstand legitimerer den veldig høye bruk av tvang i Norge.

Pressen synes å ikke informere om temaet menneskerettsbrudd i psykiatrien og bare menneskerettsloggen har publisert en av mine leserbrev.
Da det er et svikt i alle ledd dvs. fagfolk, helsevesenet, regjeringlytt til FN og slutt med menneskerettsbruddene tvangsmedisinering, beltelegging og tvungen elektrosjokk»), Storting og domstolene når det gjelder respekt av pasientrettighetene/menneskerettigheten ble det skrevet et utkast av skisse til en rapport til FN om saken.

Informasjoner om Norges folkerettslige forpliktelser til Helse- og omsorgsdepartementet (saksnr. 2014/4257), Helsedirektoratet (saksnr. 2012/9562), Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (saksnr. 2015/2134, saksnr. 2013/4343), SMK (saksnr. 2015/815), Utenriksdepartement (saksnr. 11/05400) og Stortingspresident var nytteløst og uten resultat. Bare Utenriksdepartement (saksnr. 2014/6998) viste litt interesse.

Paulsrud utvalgs «Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet» anbefalinger (2010) ble satt på vent i påvente av prosjektet «Bedre kvalitet – økt frivillighet. Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015)». Resultatet foreligger nå:

"I 2013 ratifiserte Norge CRPD (FN konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne). I etterkant har ulike internasjonale og nasjonale menneskerettslige aktører, herunder CRPD komitéen, Europarådets menneskerettighetskommissær, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Norsk senter for menneskerettigheter, gitt uttalelser i retning av at de norske tvangsreglene bør gjennomgås og innskjerpes i lys av denne konvensjonen.

På denne bakgrunn, og i lys av at man så langt ikke ser en nedgang i bruk av tvang, anbefaler direktoratet at det parallelt iverksettes en revisjon av psykisk helsevernloven. Revisjonen bør omfatte både regler knyttet til etablering og gjennomføring av tvungent vern, og spesielt se nærmere på adgangen til tvungen medikamentell vedlikeholdsbehandling."

Dermed ligger ballen nå hos helseministeren å stoppe diskrimineringen av mennesker med nedsatt psykososial funksjonsevne (5).


Mental Disability Advocacy Center skriver: «This situation is unacceptable for a country such as Norway, which has a global reputation promoting and protecting human rights.» (4). For å gi FN-­konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne det løft det har fortjent er den individuelle klageordning nødvendig, da den er så langt ignorert totalt av staten.
Ifølge Grunnloven § 92 skal «Statens myndigheter (...) respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.»
Ellers ville det være et selvbedrag at Norge feirer seg selv som foregangsland, når det gjelder menneskerettigheter.
Oppfølging:
Fundamental Rights Report 2017 - FRA Opinions: opinion 9.5
EU Member States that have not yet become party to the CRPD and/or its Optional Protocol should consider completing the necessary steps to secure their ratification as soon as possible to achieve full and EU-wide ratification of these instruments. The EU should also consider taking rapid steps to accept the Optional Protocol.
Chapter 9. Developments in the implementation of the CRPD

Kopi: Stortingsgruppene, LDO, Den norske Helsingforskomitee, Norsk senter for menneskerettigheter (Årbok 2012), FFO, Norsk Pasientforening ombud, We Shall Overcome, Stopp diskrimineringen, Amnesty Norge, Menneskerettsalliansen
PS: Stortinget stemte mot opprettelsen av klageordningen i tråd med regjeringens forslag. 92 stater har ratifisert individuell klageordning 2017.
Referanser:
  1. FN-sambandet. NORGE OG MENNESKERETTIGHETENE: http://www.fn.no/print/topic/27070
  2. LDO 19. des 2013: Norge bryter menneskerettighetene:  http://www.ldo.no/no/ombudet/Aktuelt/Nyheter/Arkiv/Featured-news/Norge-bryter-menneskerettighetene/
  3. Reporting status for Norway for all Conventions: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=NOR&Lang=EN
  4. NORWAY MUST FULLY RESPECT RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES, says the Council of Europe Commissioner for Human Rights, Nils Muižnieks: http://www.mdac.info/en/news/norway-must-fully-respect-rights-people-disabilities-says-muiznieks
  5. 28.7.2015: Høie stopp diskriminering av pasienter med nedsatt psykososial funksjonsevne: http://wkeim.bplaced.net/files/150728hod.html[Pasientrettigheter er menneskerettigheter] [CRPD]