[English]

Walter Keim, E-Mail: wake@online.no
Almbergskleiva 64
NO-6657 Rindal, 3. juli 2016


Kampanjen ga framskritt: Norge må respektere rettighetene til mennesker med nedsatt psykososial funksjonsevne


Helsedepartementet har ført en 9-årig kamp mot menneskerettighetene for personer med nedsatt psykososial funksjonsevne.

Brevet til helseministeren 07.03.2015 «lytt til FN: Menneskerettsbrudd tvangsmedisinering, tvungen elektrosjokk og beltelegging må forbys med lov» forble ubesvart.

Derfor kom 16.6.2015 kampanjenMake Norway respect rights of persons with psykososial disabilities” (1).

Etter avsløringer om kritikkverdige forhold i tvangspsykiatrien i VG kom Stortinget på banen. Venstre foreslo med god grunn i Dokument 8:90 S (2015-2016) et «Representantforslag om utredning av tvangsbruk i helse- og omsorgssektoren» pga. «dramatisk høy tvangsbruk». Ruth Grung (A) stilte 13.6.2016 skriftlig spørsmål om tvang i psykiatrien.

Dette ga 17.6.2016 følgende resultat:

Prop. 147 L (2015–2016) om endringer i psykisk helsevernlov er for sent og på overtid: “Compared with other European countries, Norway ranks the highest when it comes to the use of compulsory treatment” in mental health care (page 44, reference 4). “The truth is that Norway has a long tradition of extensive use of compulsory admissions and has been a world leader in use of this kind of force in ‘psychiatry’ (5).

Forslaget er basert på Paulsrud utvalget 2011, som tar ikke hensyn til at Norge har ratifisert FNs konvensjon om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) som 130. stat i 2013. Tvang i psykiatrien basert på diskriminering av mennesker med psykososial funksjonsnedsettelse er derfor fremdeles mulig.

Dessverre har ikke HOD tatt hensyn til forslagene fra LDO om bl. a. sammensetning av utvalget. Sammensetningen og mandatet tilsier at det er ikke å vente at tvangsmedisinering avskaffes, veldig optimistisk sett kan bare en dissens med denne innhold påregnes.

Ifølge Grunnloven § 92 skal «Statens myndigheter (...) respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.»
Norsk rett og praksis må være innenfor rammene av rettslig bindende konvensjoner for Norge. Dersom Norge ikke gjennomfører rettighetene, foreligger det et folkerettsbrudd. (NOU 2016: 17. På lik linje. Kapitel 12-7)

mandatet til Tvangslovutvalget står det:

Utvalget skal også utrede forholdet til våre internasjonale forpliktelser, blant annet FNs konvensjon om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og vurdere om det er behov for endringer i regelverket for å imøtekomme disse forpliktelsene.

Vil komiteen basere seg på Norges konvensjonsstridige reservasjoner? Mental Disability Advocacy Centre (MDAC) har i sin uttalelse (legal opinion) anbefalt at Norge trekker reservasjonene fordi dem strider mot CRPD (6).

Når man ser til framtiden kan det lyttes til WSO, CRPD Committee, 30. mars 2015 for å bøte på menneskerettskrenkelsene:

Selv om en slik seier er langt i framtiden så kom den nærmere.

Mvh

Walter Keim

PS: Oppfølger Opprop: Avskaff tortur i psykiatrien

Referanser (dokumentasjon):

  1. Campaign: NORWAY MUST FULLY RESPECT RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES: http://www.causes.com/campaigns/93254-make-norway-respect-rights-of-persons-with-disabilities

  2. Norges forpliktelse ovenfor FN å redusere og fjerne tvang i psykiatrien: http://wkeim.bplaced.net/files/FN_tvang.html

  3. Reporting status for Norway for all Conventions: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=NOR&Lang=EN

  4. Compulsory Mental Health Care in Norway: A Study of the Interface between the Law and Psychiatry. Rigmor Randi Diseth cand.jur. (2013) https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/35828/dravhandling-diseth.pdf

  5. Arnulf Kolstad, Haldis Hjort, Einar Kringlen. Letters to the Editor on Norwegian psychiatry. History of Psychiatry, SAGE Publications (UK and US), 2005, 16 (2), pp.247-256. <10.1177/0957154X05054860>. <hal-00570827> https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00570827

  6. Mental Disability Advocacy Centre: Norway should withdraw reservations to CRPD, because they undermine the very object and purpose of the CRPD: http://mdac.org/sites/mdac.org/files/norway_declaration_-_legal_opinion.pdf

--
Walter Keim
Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/no
NORWAY MUST FULLY RESPECT RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES:
https://www.causes.com/campaigns/93254-make-norway-respect-rights-of-persons-with-disabilities

[Pasientrettigheter]