Walter Keim

Almbergskleiva 64

6657 Rindal, 20.10.2014


Norsk Pasientskadeerstatning

Postboks 3, St. Olavs plass

0130 Oslo


Innsyn i NPEs retningslinjer som avviser menneskerettigheter og pasientrettigheter


Vedtaket 14.10.14 argumenterer med at "hvorvidt etablert praksis strider mot pasientrettighetene/menneskerettighetene må nesten vurderes og behandles på et høyere nivå enn det NPE har retningslinjer for."

Jeg har lett etter disse retningslinjer på NPE.no uten å finne dem.

Det begjæres innsyn i retlingslinjene i henhold til offentliglova.

Jeg ser fram til et svar innen en uke jfr. Offl. § 32.


Walter Keim


Kopi: Pasientombud, Adv. Leif Strøm, Pasientforeningen


Oppfølging:

Retningslinjene er beskrivelse av anbefalt, men ikke påkrevet handlemåte

27.10.14: Klage mot nektelse av innsyn.

03.11.14: Klage til Sivilombudsmann mot nektelse av innsyn.

7.11.14: Svar fra NPE: "Vi viser til ovennevnde og mottatte e-poster fra deg og vedlegger kopi av Lov om erstatning ved pasientskader (pasientskadeloven)."[Pasientrettigheter]    [NPE klage]