Walter Keim, walter.keim@gmail.com

Almbergskleiva 64

6657 Rindal, 3.11.2014


Til
Sivilombudsmannen
Postboks 3, Sentrum
0101 OSLO


Kopi: Pasient- og brukerombud, adv. Leif Strøm, Pasientforening


Sak 2014/3013: Nektelse av innsyn i NPEs retningslinjer som avviser menneskerettigheter og pasientrettigheter


Det klages over manglende svar på “Klage(n) over nektelse av innsyn i NPEs retningslinjer som avviser menneskerettigheter og pasientrettigheter” (2).

Denne informasjon er nødvendig for klagen mot NPEs vedtak 14.10.14 som argumenterer: "Hvorvidt etablert praksis strider mot pasientrettighetene/menneskerettighetene må nesten vurderes og behandles på et høyere nivå enn det NPE har retningslinjer for."


Statens helsetilsyn skriver 05.05.2011 om SAKSBEHANDLINGSTID I SAKER OM INNSYN I PASIENTJOURNAL (1):


"Innsynsbegjæringer skal etter dette besvares raskt, fortrinnsvis umiddelbart. Jeg har i dokument nr. 4:1 (1997-1998) s. 11, jf. også dokument nr. 4:1 (2000-2001) uttalt at de fleste begjæringer bør «kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av 1-3 virkedager, dersom det ikke skulle foreligge spesielle praktiske vanskeligheter». Regjeringen og Justiskomitèen har sluttet seg til dette, jf. St.meld. nr. 32 (1997-1998) s. 97 og 100 og Innst. S. Nr. 21 (1998-1999) s. 18. Hensynene bak kravet til saksbehandlingstid gjør seg også gjeldende ved klagebehandling av avslag på innsyn.
(...)

Ut fra sammenhengen mellom offentlighetsloven, forvaltningsloven og pasientrettighetsloven må det legges til grunn at en part som begjærer innsyn etter forvaltningsloven eller pasientrettighetsloven, ikke bør stilles dårligere enn den som ikke er part og henvist til å begjære innsyn etter offentlighetsloven. Innsyn er ofte en nødvendig forutsetning for å kunne gjøre andre rettigheter gjeldende, og må derfor gis høy prioritet."


Allikevel er resultatet av undersøkelsen nedslående:

Median saksbehandlingstid var 105 dager og gjennomsnittlig saksbehandlingstid var 176 dager”

Innsyn i pasientjournalen er et menneskerett ifølge "Article 18 of the Comment 34 to Article 19 (2) International Covenant on Civil and Political Rights" og "Article 12 (b) (iv) General Comment 14:
Information accessibility: accessibility includes the right to seek, receive and impart information and ideas concerning health issues
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights", som Norge har ratifisert og omfatter NPEs retningslinjer. Comment 34 av FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter støtter også innsyn ifølge offentlighetsloven som menneskerett.


Menneskerettsloven bestemmer at menneskerettigheter har forrang foran norske lover. Menneskerettigheter er også forankret i grunnlovsparagraf Grl. § 92.

Det refereres til at Sivilombudsmannloven § 3: Sivilombudsmannen skal "bidra til at offentlig forvaltning respekterer og sikrer menneskerettighetene."


Jeg setter pris på at den nye Sivilombudsmannen har i pressen profilert seg som forsvarer av innsynsretten ovenfor makthavnerne og forventer derfor tydelige uttaleleser som forbedrer de på bakgrunn av innsynets menneskerettskarakter skandaløse forholdene i helsevesenet angående saksbehandlingstider.


Mvh

Walter Keim


Vedlegg:


1: Statens helsetilsyn 05.05.2011 om SAKSBEHANDLINGSTID I SAKER OM INNSYN I PASIENTJOURNA: http://www.offentlighet.no/Avgjoerelser/Andre-regelverk/2005-06-20-Innsyn-i-pasientjournal

2: Klage over nektelse av innsyn i NPEs retningslinjer som avviser menneskerettigheter og pasientrettigheter: http://wkeim.bplaced.net/files/141027npe.html


PS: Den 7.11.14 sendte NPE pasientskadeloven (psskl.) dvs. det finnes ingen retningslinjer og psskl. §2a hjemler informert samtykke.

PS 8.11.14: Ansvarsgrunnlag «svikt i helsehjelp» i pasientskadeloven omfatter informert samtykke: ”Derimot vil det kunne ligge an til erstatning der det ikke er gitt informasjon om reelle skaderisikoer(71), eller mulige risikoelementer er nedtonet på en måte som gjør at samtykket til helsehjelpen ikke anerkjennes som rettmessig.(72)” (UiO: Pasientskadelovens rettslige og rettspolitiske virkninger. Kapitel 4.2.4 Ansvarsgrunnlagene)

10.11.14: Søknad om dekning av advokatutgifter for sluttinnlegg i Pasientskadenemnda

Svar 11.11.14 av Sivilombudsmannen til NPE: «Det er funnet grunn til å minne om at innsynssøknader skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. Offentleglova § 29, og at dette normalt er innen en til tre dager.»

13.11.14: Takk til Sivilombudsmannen som konkluderer: «Det er funnet grunn til å minne om at innsynssøknader skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. Offentleglova § 29, og at dette normalt er innen en til tre dager.»


[Pasientrettigheter er menneskerettigheter]