Subject: Stortinget må rette på HODs svikt av Norges folkerettslige forpliktelser: Menneskerettsbrudd tvangsmedisinering, tvungen elektrosjokk og beltelegging må forbys med lov

From: Walter Keim <wake@online.no>

Date: 28.04.2015 17:39

To: "Ap.postmottak@stortinget.no", "frp.postmottak@stortinget.no", "hoyre.postmottak@stortinget.no", "krf.postmottak@stortinget.no", "sp.postmottak@stortinget.no", "sv.postmottak@stortinget.no", "venstre.postmottak@stortinget.no", raudt@raudt.no, MDG.Postmottak@stortinget.no

CC: Helsedirektoratet <postmottak@helsedir.no>, Bent Høie helseminister <postmottak@hod.dep.no>, Anne_Grethe_Erlandsen statssekretær Helse-og omsorgsdepartementet <postmottak@hod.dep.no>, Den_norske_Helsingforskomitee <nhc@nhc.no>, Norsk senter for menneskerettigheter <info@nchr.uio.no>, Elin Bakken pasientombud, Norsk Pasientforening ombud <post@pasient.no>, rettighetssenteret@ffo.no, We Shall Overcome <post@wso.no>, Stopp diskrimineringen, Amnesty Norge, Menneskerettsalliansen, LDO

Walter Keim, E-Mail: wake@online.no
Almbergskleiva 64
NO-6657 Rindal, 28.4.2015


Åpent leserbrev
Stortingsgruppene
Stortinget
0026 Oslo

Stortinget må rette på HODs svikt av Norges folkerettslige forpliktelser: Menneskerettsbrudd tvangsmedisinering, tvungen elektrosjokk og beltelegging må forbys med lov

Det refereres til Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) brev datert 20.4.15 ref. 2014/4257. HOD angir under overskrift «Vedr. kritikk av tvang i psykiatrien» å svare på brevene til Helseminister Høie (7.4.15) og Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (17.4.15) «lytt til FN: Menneskerettsbrudd tvangsmedisinering, tvungen elektrosjokk og beltelegging må forbys med lov». Men HOD stiller seg total døv, selv om man er klar over situasjonen i 9 år.

I det vesentlige henvises til Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) og brevet mai 2014 til Likestillings- og diskrimineringsombudet vedr. Norsk tvangslovgivning og ratifisering av CRPD, men menneskerettigheter blir tiet i hjel og ikke engang nevnd.

I 2009 beskrives situasjonen slik: "En utredning om de menneskerettslige aspektene knyttet til bruk av tvang i det psykiske helsevernet, utført av professor Aslak Syse på oppdrag fra Helsedirektoratet, konkluderer med at de gjeldende konvensjonstekstene ikke oppstiller krav som fører til at den norske reguleringsmåten i psykisk helsevernloven er konvensjonsstridig."

Men Syse henviste også til at "FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)" vil ha betydning for bruk av tvang, men var ikke folkerettslig bindende ennå, da den ikke var ratifisert.

Siden 2011 er 5 FN komiteer involvert: FNs menneskerettighetskomité , FNs komité mot tortur , FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og FNs komité for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (7). Norge er folkerettslig forpliktet å respektere FN konvensjonene.

I 2013 har Norge ratifisert "FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)".  Videre anbefalte Menneskerettighetskomiteen som overvåker økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) 2013 bl. a. "at bruk av tvangsmidler og tvungen bruk av inngripende og irreversible former for behandling, som nevroleptika og elektrosjokkbehandling (ECT), forbys ved lov." (3)
 
Denne nye utviklingen må ha følger for bl. a. lovgivningen, da Norge er folkerettslig bunnet (4).

Helse- og omsorgsdepartementet påstår problemstillingen har «høy prioritet» og «innebærer å ivareta rettssikkerhet for den enkelte samtidig med å sikre at samfunnet yter nødvendig omsorg i situasjoner hvor den enkelte ikke er i stand til å ta vare på seg selv».

At menneskerettsbrudd tvangsmedisinering, tvungen elektrosjokk og beltelegging som ifølge FN må forbys med lov betegnes som omsorg er skandaløs og krenker Norges folkerettslige forpliktelser.

At Lov om psykisk helsevern tillater krenkelser av menneskerettighetene er i strid med menneskerettsloven som gir FN konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter forrang foran lovgivningen, dvs. rettssikkerheten er fraværende. Presidenten av Norsk psykologforening krever i artikkelen «Avklaring etterlyses: Bryter vi menneskerettighetene?» svar fra regjeringen.

I brevet mai 2014 til Likestillings- og diskrimineringsombudet vedr. Norsk tvangslovgivningen og ratifisering av CRPD begrunner HOD sitt standpunkt med at Staten prøver å forandre FNs politikk på område. FNs General comment No. 1 CRPD (datert 19 May 2014) viser at det mislyktes (5).

HODs gir et goddagmannøkseskaft svar på at Norge er folkerettslig bunnet av sine menneskerettsforpliktelser. Sviket av menneskerettighetene er uverdig for et land som feirer seg selv som forbilde når det gjelder menneskerettigheter.

Det har vært en tverrpolitisk enighet i mer enn 10 år om reduksjon av tvang i psykiatrien. Dette har resultert i «Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang» i 2006 og at Bernt-rapport (2009) og Paulsrud utvalget (2010) foreslått å sette ned et lovutvalg. Utvalget ble enige om at særlovgivningen bør fjernes. Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) har f, eks. 2012 bare bidratt med 7 % reduksjon og ble underkjent av FN 2013. Problemene har blitt trenert i mange år (8). Derfor oppfordres Stortingets partigrupper å sikre menneskerettigheter til mennesker med psykiske lidelser med å tvinge HOD på rett vei gjennom lovgivning.

Mvh

--
Walter Keim
Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/no
Pasientrettigheter er menneskerettigheter: http://wkeim.bplaced.net/pasienter.htm
FN: Menneskerettsbrudd tvangsmedisinering, tvungen elektrosjokk og beltelegging må forbys med lov:
http://wkeim.bplaced.net/files/150317hod.html
Reservasjon mot sedering og tvang: http://wkeim.bplaced.net/files/reservasjon_mot_tvang.html
Uønskete hendelser i St.Olavs hospital: http://wkeim.bplaced.net/files/131023-melding_uoenskede_hendelser.html


Referanser:

  1. LDO 19. des 2013: Norge bryter menneskerettighetene http://www.ldo.no/no/ombudet/Aktuelt/Nyheter/Arkiv/Featured-news/Norge-bryter-menneskerettighetene/
  2. LDO 10.10.2014: Stopp diskrimineringen, Høie: http://www.ldo.no/no/ombudet/Aktuelt/Nyheter/Arkiv/Nyheter-i-2014/stopp-diskrimineringen-hoie/
  3. FN ber Norge om å slutte med tvangsinngrep (E/C.12/NOR/CO/5): http://wso.no/?s=1&id=103
  4. LDOs rapporter og anbefalinger CRPD: http://www.ldo.no/nyheiter-og-fag/konvensjoner/crpd/
  5. General comment No. 1 (datert 19 May 2014) CRPD: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx
  6. Reservasjon mot tvangsbruk med forhåndserklæring i hht. prl. § 4-1: http://wkeim.bplaced.net/files/reservasjon_mot_tvang.html
  7. Norges forpliktelse ovenfor FN å redusere og fjerne tvang i psykiatrien: http://wkeim.bplaced.net/files/FN_tvang.html
  8. Reduksjon av tvang feilet i 15 år: http://wkeim.bplaced.net/files/reduksjon_av_tvang.html


PS: Helsedirektoratet juli 2015: Vurdering av videreføring av «Bedre kvalitet – økt frivillighet. Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015)»: «Ulike internasjonale og nasjonale menneskerettslige aktører, herunder CRPD komitéen, Europarådets menneskerettighetskommissær, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Norsk senter for menneskerettigheter, (har) gitt uttalelser i retning av at de norske tvangsreglene bør gjennomgås og innskjerpes i lys av denne konvensjonen. På denne bakgrunn, og i lys av at man så langt ikke ser en nedgang i bruk av tvang, anbefaler direktoratet at det parallelt iverksettes en revisjon av psykisk helsevernloven. Revisjonen bør omfatte både regler knyttet til etablering og gjennomføring av tvungent vern, og spesielt se nærmere på adgangen til tvungen medikamentell vedlikeholdsbehandling."


[Pasientrettigheter er menneskerettigheter]

--
Walter Keim
Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/no
Pasientrettigheter er menneskerettigheter: http://wkeim.bplaced.net/pasienter.htm
FN: Menneskerettsbrudd tvangsmedisinering, tvungen elektrosjokk og beltelegging må forbys med lov:
http://wkeim.bplaced.net/files/150307hod.html
Reservasjon mot sedering og tvang: http://wkeim.bplaced.net/files/reservasjon_mot_tvang.html[Pasientrettigheter er menneskerettigheter]