Subject: FNs komité mot tortur spør Norge: Er menneskerettsbrudd tvangsmedisinering avskaffet?

From: Walter Keim <wake@online.no>

Date: 14.6.2015

To: Helse- og omsorgsdepartementet <postmottak@hod.dep.no>

CC: Bent Høie helseminister <postmottak@hod.dep.no>, Anne_Grethe_Erlandsen statssekretær Helse-og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet <postmottak@helsedir.no>, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Den_norske_Helsingforskomitee <nhc@nhc.no>, Norsk senter for menneskerettigheter <info@nchr.uio.no>, Elin Bakken pasientombud, Norsk Pasientforening ombud <post@pasient.no>, rettighetssenteret@ffo.no, We Shall Overcome <post@wso.no>, partigrupper på Stortinget, Stopp diskrimineringen, Amnesty Norge, Menneskerettsalliansen, LDO, Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur, SUS

Walter Keim, E-Mail: wake@online.no
Almbergskleiva 64
NO-6657 Rindal, 14.6.2015


Åpent leserbrev og Menneskerettighetsblogg
Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Deres ref. 2014/4257

Kopi: Helsedirektoratet (ref: 2012/9562), Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur

FNs komité mot tortur spør Norge: Er menneskerettsbrudd tvangsmedisinering avskaffet?

Det refereres til Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) brev datert 20.4.15 ref. 2014/4257. HOD angir under overskrift «Vedr. kritikk av tvang i psykiatrien» å svare på brevene til Helseminister Høie (7.4.15) og Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (17.4.15) «lytt til FN: Menneskerettsbrudd tvangsmedisinering, tvungen elektrosjokk og beltelegging må forbys med lov». Men HOD stiller seg total døv, selv om man er klar over situasjonen i 9 år.

I det vesentlige henvises til Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) og brevet mai 2014 til Likestillings- og diskrimineringsombudet vedr. Norsk tvangslovgivning og ratifisering av CRPD, men menneskerettigheter blir tiet i hjel og ikke engang nevnt. Videre foreslås å gjøre et innspill til Helsedirektoratet, som ble gjort 21.4.15.

At tvang i psykiatrien er i et spenningsforhold til menneskerettighetene er kjent i mer enn 15 år. Like gammel er planene om reduksjon av tvang. Årsrapport om norsk innsats for menneskerettighetene (2000) ordlegger seg slik: «Målet er å redusere bruken av tvang (i psykiatrien i Norge)».

Siden 2011 er 5 FN komiteer involvert å kritisere tvang i psykiatrien: FNs menneskerettighetskomité , FNs komité mot tortur , FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og FNs komité for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (4). Norge er folkerettslig forpliktet å respektere FN konvensjonene.

I 2013 har Norge som stat nr. 130 ratifisert "FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)".  Videre anbefalte Menneskerettighetskomiteen som overvåker økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) 2013 bl. a. "at bruk av tvangsmidler og tvungen bruk av inngripende og irreversible former for behandling, som nevroleptika og elektrosjokkbehandling (ECT), forbys ved lov." (2)

I tillegg refset Europarådet sin kommissær for menneskerettigheter Norge for for mye tvang i psykiatrien og krevde en drastisk redusering. I noen land kan man reservere seg mot tvang (6).
 
Denne nye utviklingen må ha følger for bl. a. lovgivningen, da Norge er folkerettslig bunnet.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) skal, gjennom sin rolle som uavhengig overvåkningsorgan, bidra til å gjøre konvensjonene tilgjengelige, og føre tilsyn med at myndighetene effektivt gjennomfører konvensjonenes bestemmelser og skrev 2.12.13 en omfangsrik analyse og foreslår erstatning av Lov om psykisk helsevern, et lovutvalg og at de konvensjonsstridige tolkninger trekkes.

Helse- og omsorgsdepartementet påstår problemstillingen har «høy prioritet» og «innebærer å ivareta rettssikkerhet for den enkelte samtidig med å sikre at samfunnet yter nødvendig omsorg i situasjoner hvor den enkelte ikke er i stand til å ta vare på seg selv».

At menneskerettsbrudd tvangsmedisinering, tvungen elektrosjokk og beltelegging som ifølge FN må forbys med lov betegnes som omsorg er skandaløs og krenker Norges folkerettslige forpliktelser (3).

Lov om psykisk helsevern tillater krenkelser av menneskerettighetene og er i strid med menneskerettsloven som gir FN konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter forrang foran lovgivningen, dvs. rettssikkerheten er fraværende. Presidenten av Norsk psykologforening krever i artikkelen «Avklaring etterlyses: Bryter vi menneskerettighetene?» svar fra regjeringen.

I brevet mai 2014 til Likestillings- og diskrimineringsombudet vedr. Norsk tvangslovgivning og ratifisering av CRPD begrunner HOD sitt standpunkt med at Staten prøver å forandre FNs politikk på område. FNs General comment No. 1 CRPD (datert 19 mai 2014) viser at det mislyktes. LDO skrev 10.10.2014: Stopp diskrimineringen, Høie.

HODs gir et goddagmannøkseskaft svar på at Norge er folkerettslig bunnet av sine menneskerettsforpliktelser. Menneskerettighetene er sikret i Grunnloven og sviket av menneskerettighetene er uverdig for et land som feirer seg selv som forbilde når det gjelder menneskerettigheter.

Det har vært en tverrpolitisk enighet i mer enn 15 år om reduksjon av tvang i psykiatrien. Dette har resultert i «Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang» i 2006 og at Bernt-rapport (2009) og Paulsrud utvalget (2010) foreslått å sette ned et lovutvalg. Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) har f. eks. 2012 bare bidratt med 7 % reduksjon og ble underkjent av FN 2013. Men de data som foreligger viser dessverre ca. en tredjedel oppgang i bruken av tvang ovenfor pasienter med psykiske problemer i perioden 2001 til 2013 (5). Problemene har blitt trenert i mange år.

FNs komité mot tortur spør 2015, som forberedelse av Norges rapport 2016: Er beltelegging, tvangsmedisinering og elektrosjokk avskaffet?

(a) “Whether the use of restraints and the enforced administration of intrusive and irreversible treatments such as neuroleptic drugs and electroconvulsive therapy has been abolished in law...

(b) Ensuring that every competent patient, whether voluntary or involuntary, is fully informed about the treatment to be prescribed and given the opportunity to refuse treatment or any other medical intervention...

(c) Whether the Mental Health Act has been amended to introduce stricter procedural requirements to ensure adequate legal protection against the use of coercion for persons with psycho-social disabilities and whether there has been a decrease in the use of restraints and other coercive methods in psychiatric institutions during the period under consideration.”

Europarådets kommissær for menneskerettigheter oppfordrer å skrive til statsministeren at dette er ikke akseptabel. HODs igorering av menneskerettigheter er et land uverdig som feirer seg selv som foregangsland i menneskerettigheter.Mvh

--
Walter Keim
Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/no
Pasientrettigheter er menneskerettigheter: http://wkeim.bplaced.net/pasienter.htm
FN: Menneskerettsbrudd tvangsmedisinering, tvungen elektrosjokk og beltelegging må forbys med lov:
http://wkeim.bplaced.net/files/150317hod.html


Referanser:

  1. LDO 19. des 2013: Norge bryter menneskerettighetene http://www.ldo.no/no/ombudet/Aktuelt/Nyheter/Arkiv/Featured-news/Norge-bryter-menneskerettighetene/
  2. FN ber Norge om å slutte med tvangsinngrep (E/C.12/NOR/CO/5): http://wso.no/?s=1&id=103
  3. LDOs rapporter og anbefalinger CRPD: http://www.ldo.no/nyheiter-og-fag/konvensjoner/crpd/
  4. Norges forpliktelse ovenfor FN å redusere og fjerne tvang i psykiatrien: http://wkeim.bplaced.net/files/FN_tvang.html
  5. Reduksjon av tvang feilet i 15 år: http://wkeim.bplaced.net/files/reduksjon_av_tvang.html
  6. NORWAY MUST FULLY RESPECT RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES, SAYS the Council of Europe Commissioner for Human Rights, Nils Muižnieks: http://www.mdac.info/en/news/norway-must-fully-respect-rights-people-disabilities-says-muiznieks

[Pasientrettigheter er menneskerettigheter] [CRPD]