Subject: Nyere forskning viser at langtidsmedisinering av schizofreni med antipsykotika er skadelig

From: Walter Keim <wake@online.no>

Date: 25.12.2015 13:13. Krav om journalføring 24.2.2017, da det ikke ble funnet i postlisten for Folkehelseinstituttet i OEP.no

To: "Therese.Kristine.Dalsbo(at)kunnskapssenteret.no", Kristin.Thuve.Dahm(at)kunnskapssenteret.no, "Liv.Merete.Reinar(at)kunnskapssenteret.no"

CC: "post@felleskatalogen.no", "post@legemiddelverket.no ", Helsedirektoratet (2015/5816-13), "folkehelseinstituttet@fhi.no", "jan.o.johannessen(at)uis.no, retningslinjer psykoselidelser"

Nyere forskning dokumenterer at langtidsmedisinering av schizofreni med antipsykotika er skadelig

Mange pasienter som lider av schizofreni får beskjed å ta medisin resten av livet da dem er kronisk syke dvs. blir behandlet med antipsykotika i delvis mange år uten å bli frisk. Bjornestad, Jone et al. 2017 fant i “Antipsychotic treatment: experiences of fully recovered service users”: “(b)etween 8,1 and 20% of service users with FEP achieve clinical recovery (Jaaskelainen et al., 2013)” med standard behandling etter gjeldene retningslinjer.
I notatet "Hva er effekten av vedlikeholdsbehandling med antipsykotika for personer med schizofreni?" blir det på basis av bl. a. Cochrane Database of Systematic Reviews (hovedsaklig fra før 2011) under "Behov for videre forskning" konkludert:

 "I studiene som ble inkludert var oppfølgingstiden på inntil tre år. Det er grunn til å tro at dersom man ønsker å vite noe ytterligere om effekten utover tre år så må man søke etter enkeltstudier som har andre studiedesign enn randomiserte kontrollerte studier.  Det er behov for en systematisk oversikt over observasjonsstudier med kontrollgruppe som for eksempel kontrollerte kohortestudier med lang oppfølgingstid... Det er derfor behov for en systematisk oversikt med nettverksmeta-analyser om effekt av vedlikeholdsbehandling med antipsykotika for personer med schizofreni.."

Imidlertid har direktøren av Cochrane sentret Professor Peter C. Gøtzsche og Robert Whitaker 2014 dannet Council of Evidence-based Psychiatry (3) som publiserer nyere forskning om langtidseffekter av antipsykotika (4). Jeg kan ikke se at denne forskningen er med blant referansene.
Der blir antagelsen at psykosyiske symptomer etter seponering av antipsykotisk medisin skyldes bare "tilbakefall" (dvs. at sykdommen kommer tilbake) falsifisert (motbevist). Martin Harrows langtidsstudie (2014) (se http://psychrights.org) viser at pasienter med diagnose schizofreni underlagt medikamentfrie behandling klarer seg bedre i det lange løp dvs. 50% ble vesentlig bedre (høyere «recovery rate») etter 15 år sammenlignet med 5% som er langtidsmedisinert ("Psykofarmaka på kort og lang sikt" i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 52, nummer 2, 2015, side 126-131). «(T)ilbakevending av symptomer etter seponering er (også) en effekt av seponeringen, ikke (bare) en effekt av lidelsen....Og over tid hadde gruppen av pasienter som sluttet med medisiner, bedre resultater enn gruppen som fortsatte på antipsykotiske midler.» Wunderinks randomiserte studie gjenskape resultatene. «Open dialogue» terapi (Jaakko Seikkula) metode bruker minimal medisinering og har ca 80% «revovery» (bedring som tillater å komme tilbake til familie og jobb). (1)
Problemene med at antipsykotika på lengre sikt forsterker kronifisering (Whitaker: Antipsychotics and Chronic Illness) har blitt godt dokumentert i mage år (2). “Neuroleptics can produce a dopamine supersensitivity that leads to both dyskinetic and psychotic symptoms. An implication is that the tendency toward psychotic relapse in a patient who has developed such a supersensitivity is determined by more than just the normal course of the illness.” ble fastslått allerede i 1970-årene. Problemet med at det oppstår kroniske tilstander som følge av langtidsmedisinering ble allerede dokumentert i 60- og 70-tallet, dvs. Schooler 1967, Prien 1968, Prien 1971, Bockoven 1975, Carpenter 1977, Rappaport 1978, Soteria Project (Mathews 1979, Mosher 1978 og 1995, Bola 2003) and Cole 1977 (17). Negativer følger av langtidsbehandling med antipsykotika har også blitt vist i tiden etterpå: WHO studies (Leff 1992), (Jablensky 1992), Vermont study (Harding 1987), Harding 1990, Hagerty 1994 and Harrow 2007.
Derfor må også studier som omfatter pasienter som har tatt antipsykotika før studien begynte og dermed ikke er placebostudier sees i dette lyset.
Det er allerede merkelig at det ble gitt langtidsmedisinering med antipsykotika uten at en positiv effekt var dokumentert. At staten legitimerer tvangsmedisinering byrde forbys ifølge FNs komite for ØSK.
Ønsker å gjøre oppmerksom på torturkomiteens spørsmål CAT/C/NOR/QPR/8 til Norge om tvangsmedisinering er forbudt og hvordan informasjon til pasientene sikres:

(a) “Whether the use of restraints and the enforced administration of intrusive and irreversible treatments such as neuroleptic drugs and electroconvulsive therapy has been abolished in law...
(b) Ensuring that every competent patient, whether voluntary or involuntary, is fully informed about the treatment to be prescribed and given the opportunity to refuse treatment or any other medical intervention... ”

I General Comment 1 premiss 42 har FN komiteen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD-komiteen) uttalt:

As has been stated by the Committee in several concluding observations, forced treatment by psychiatric and other health and medical professionals is a violation of the right to equal recognition before the law and an infringement of the rights to personal integrity (art. 17); freedom from torture (art. 15); and freedom from violence, exploitation and abuse (art. 16).”

Det er bekymringsfullt at myndighetne ignorerer FN komiteenes anbefalinger.

Mvh

--
Walter Keim
Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/no
Pasientrettigheter er menneskerettigheter: http://wkeim.bplaced.net/pasienter.htm
NORWAY MUST FULLY RESPECT RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES:
https://www.causes.com/campaigns/93254-make-norway-respect-rights-of-persons-with-disabilities

Vedlegg:

  1. Harrow + Wunderink + Open Dialogue = An Evidence-based Mandate for A New Standard of Care: http://www.madinamerica.com/2013/07/harrow-wunkerlink-open-dialogue-an-evidence-based-mandate-for-a-new-standard-of-care/

  2. Antipsychotics and Chronic Illness: https://www.madinamerica.com/2011/11/antipsychotic-drugs-and-chronic-illness/

  3. CEP: Worse long-term outcomes: http://cepuk.org/unrecognised-facts/long-term-outcomes/

  4. CEP: Long-lasting negative effects: http://cepuk.org/unrecognised-facts/long-lasting-negative-effects/


Oppfølging: Scientific Symposium. Pharmaceuticals – risks and alternatives. The 15th of October 2016 in Gothenburg, Sweden. Jaakko Seikkula, Professor of Psychotherapy, Clinical Psychologist, Finland. Naturalistic study designs for developing the system to reduced medication


Svar 25.12.2015:

Hei og takk for din tilbakemelding. Vi har tidligere publisert en systematisk rapport om tiltak for å redusere bruk av tvang, tilgjengelig her http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/effekt-av-tiltak-for-a-redusere-tvangsbruk-i-psykisk-helsevern-for-voksne

Med vennlig hilsen

XXX

Seniorrådgiver
Avdeling Kunnskapssenteret | Folkehelseinstituttet
Postboks 4404, Nydalen, N-0403 Oslo
Besøksadresse: Pilestredet park 7, Oslo-------- Original Message --------

Subject:

Nyere forskning viser at langtidsmedisinering med antipsykotika er skadelig

Date:

Tue, 13 Oct 2015 08:58:55 +0200

From:

Walter Keim <wake@online.no>

To:

post@legemiddelverket.no <post@legemiddelverket.no>, post@felleskatalogen.no

CC:

post@pasientsikkerhetsprogrammet.no <post@pasientsikkerhetsprogrammet.no>, Helsedirektoratet <postmottak@helsedir.no>Walter Keim
Almbergskleiva 64
6657 Rindal, 13.10.2015

Statens Legemiddelverk
Postboks 63, Kalbakken,
0901 Oslo

Kopi: Felleskatalogen, Pasientsikkerhetsprogrammet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, NPE

Nyere forskning viser at langtidsmedisinering med antipsykotika er skadelig

Psykiatrien liker å framstille seg som del av legevitenskapen, men har
manglet forskningsbaserte anbefalinger inntil nylig når det gjelder
langtidsbehandling med antipsykotika. Hva sier de nyeste evidens- og
forskningsbaserte rådene innen psykiatrien? Finnes denne informasjon i
Felleskatalogen?

Da Stortinget diskuterte tvang siste gang 2010 (Inst. 175 Stortinget
(2009-2010) ) kom det om nytten av tvangsbehandling et vedlegg til
innstillingen med følgende innspill fra helsedirektoratet at «det ikke
finnes vitenskapelige holdepunkter for at tvang kan begrunnes med at
behandlingsresultatet blir bedre». Tvang medfører som regel
tvangsmedisinering, da det mangler medisinfrie alternativer.

Council of Evidence-based Psychiatry (1) ble opprettet 2014 og
publiserer forskningsbaserte resultater om psykiatri angående
antipsykotisk medisinering og konsekvensene for å tette hullet
helsedirektoratet gjorde oppmerksom på 2010, med bl. a. deltagere Peter
C. Gøtzsche og Robert Whitaker.

Martin Harrows langtidsstudie (2, 5) viser at pasienter med diagnose schizofreni underlagt
medikamentfrie behandling klarer seg bedre i det lange løp dvs. 50% ble
vesentlig bedre (høyere «recovery rate») etter 15 år sammenlignet med 5%
som er langtidsmedisinert (se intervju med Robert Whitaker i Tidsskrift
for Norsk Psykologforening, Vol 52, nummer 2, 2015, side 126-131).
Wunderink randominiserte studie bekreftet resultatene. Her ble en gruppe
medikamentfri etter 6 måneder som førte etter 7 år til en «recovery
rate» av 40,4% sammenliknet med 17,6% for pasienter som ble medisinert
hele tiden. Finland Open Dialogue er svært tilbakeholdende når det
gjelder medisinbruk (6). (Five-year experience of first-episode
nonaffective psychosis in open-dialogue approach: Treatment principles,
follow-up outcomes, and two case studies, by Jaakko Seikkula, Jukka
Aaltonen, Birgittu Alakare, Kauko Haarakangas, Jyrki Kera¨Nen, & Klaus
Lehtinen, Psychotherapy Research, March 2006; 16(2): 214/228.)

PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet: KRONIKEN 5. AUG.
2015 oppsummerer i Politikken: Tvang i psykiatrien bør forbydes (3): «
(S)amlet set er psykofarmaka den tredjehyppigste dødsårsag i vestlige
lande, efter hjerte-kar-sygdomme og kræft».

I 'Dødelig psykiatri og organiseret benægtelse' (4) skriver P. Gøtzsche:
"Jeg mener, vi kan reducere vort nuværende forbrug af psykofarmaka med
98 % og samtidig forbedre folks mentale sundhed og overlevelse."

Helsedirektoratet skriver i juli 2015 i vurdering av videreføring av
«Bedre kvalitet – økt frivillighet. Nasjonal strategi for økt
frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015)» på side 22: «Ulike
internasjonale og nasjonale menneskerettslige aktører, herunder CRPD
komitéen, Europarådets menneskerettighetskommissær, Likestillings- og
diskrimineringsombudet og Norsk senter for menneskerettigheter, (har)
gitt uttalelser i retning av at de norske tvangsreglene bør gjennomgås
og innskjerpes i lys av denne konvensjonen. På denne bakgrunn, og i lys
av at man så langt ikke ser en nedgang i bruk av tvang, anbefaler
direktoratet at det parallelt iverksettes en revisjon av psykisk
helsevernloven. Revisjonen bør omfatte både regler knyttet til
etablering og gjennomføring av tvungent vern, og spesielt se nærmere på
adgangen til tvungen medikamentell vedlikeholdsbehandling.»

Er den psykiatriske kliniske praksis ikke kjent med disse
forskningsresultatene? Hvorfor er psykiatrien – i motsetning til
somatikken – så avvisende til evidensbaserte råd?

I praksis har pasienter i dag ofte 3 valg:

ta medisinene frivillig

bli tvangsmedisinert om man nekter

ingen behandling

Dessverre kan det psykiatriske helsetilbud ikke handle annerledes da
alternativer mangler.

2010 har helsedepartement oppfordret helseforetakene å bygge opp
medisinfrie behandlingstilbud. 14. oktober 2014 var situasjonen
følgende: «Oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet har
ikke vært fulgt opp om legemiddelfrie behandlingstilbud. Det er
nedslående, sier helseminister Bent Høie til Erfaringskompetanse.»

Norge er beryktet hos 5 FN menneskerettskomiteer som kritiserte Norge
pga. for mye tvang i psykiatrien. I tillegg refset Europarådet sin
kommissær for menneskerettigheter Norge for for mye tvang i psykiatrien
og krevde en drastisk redusering.(3,4).
Menneskerettighetskomiteen som overvåker økonomiske, sosiale og
politiske rettigheter (ØSK) uttaler 2013 bl. a. "at bruk av tvangsmidler
og tvungen bruk av inngripende og irreversible former for behandling,
som nevroleptika og elektrosjokkbehandling (ECT), forbys ved lov."

Torturkomiteens stiller 2015 følgende spørsmål om tvangsmedisinering og
informert samtykke (7):

(a) “Whether the use of restraints and the enforced administration of
intrusive and irreversible treatments such as neuroleptic drugs and
electroconvulsive therapy has been abolished in law...

(b) Ensuring that every competent patient, whether voluntary or
involuntary, is fully informed about the treatment to be prescribed and
given the opportunity to refuse treatment or any other medical
intervention... ”

Da helseskadene av langtidsmedisinering med antipsykotika strider mot
statens formål å hjelper ble helsedirektoratet oppfordret «å slutte å
legitimere umenneskelig, grusom og nedverdigende behandling, som skader
pasientene»(8).

Med å ta opp informasjon om langtidseffektene av antipsykotika i
felleskatalogen kan det sikres at kravet blir oppfylt.

Forskningsbasert kunnskap viser at medisinfrie tilbud fremmer
folkehelsen med å minske pasientskadelig overmedisinering med antipsykotika.

Dermed kan Norge bedre oppfylle sine folkerettslige forpliktelse (7) å
sikre full informasjon og fjerne skade ved tvangsmedisinering.

Mvh

--
--
Walter Keim
Netizen: http://walter.keim.googlepages.com
http://www.betterplace.org/en/projects/17693-enforcement-of-the-human-right-of-access-to-information-in-bavaria-germany
Is it possible to enforce access to information in Bavaria?
http://wkeim.bplaced.net/files/enforce_access_to_information.html
NORWAY MUST FULLY RESPECT RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES:
https://www.causes.com/campaigns/93254-make-norway-respect-rights-of-persons-with-disabilities

Vedlegg:

1. Council of Evidence-based Psychiatry: http://cepuk.org/, http://cepuk.org/unrecognised-facts/long-term-outcomes/

2. Psykofarmaka på kort og lang sikt: Tidsskrift for Norsk
Psykologforening, Vol 52, nummer 2, 2015, side 126-131:
http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=436454&a=3

3. PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet: KRONIKEN 5.
AUG. 2015 oppsummerer i Politikken: Tvang i psykiatrien bør forbydes:
http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2781368/tvang-i-psykiatrien-boer-forbydes/

4. PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet i Politikken:
'Dødelig psykiatri og organiseret benægtelse' (2015):
http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/sygdom/ECE2814922/uddrag-af-doedelig-psykiatri-og-organiseret-benaegtelse/

5. The public mental health system is creating a huge class of chronic
mental patients through forcing them to take ineffective, yet extremely
harmful drugs. http://psychrights.org/Research/Digest/NLPs/neuroleptics.htm

6. Effective Non-Neuroleptic Treatment
http://psychrights.org/research/Digest/Effective/effective.htm

7. Norges folkerettslige forpliktelser:
http://wkeim.bplaced.net/files/FN_tvang.html

8. 26.9.2015: Helsedirektoratet oppfordres å slutte å legitimere
umenneskelig, grusom og nedverdigende behandling, som skader pasientene:
http://wkeim.bplaced.net/files/150916helsedir.html

--
--
Walter Keim
Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/no
Pasientrettigheter er menneskerettigheter: http://wkeim.bplaced.net/pasienter.htm
Skyggerapport til FN: http://wkeim.bplaced.net/files/FN_rapport.html
NORWAY MUST FULLY RESPECT RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES:
https://www.causes.com/campaigns/93254-make-norway-respect-rights-of-persons-with-disabilities

[Pasientrettigheter er menneskerettigheter] [Alle leserbrev]