FNs komité mot tortur spør: Er menneskerettsbrudd tvangsmedisinering avskaffet?
av Walter Keim, pensjonert høgskolelektor (artikkelen er basert på et
åpent brev)

At tvang i psykiatrien er i et spenningsforhold til menneskerettighetene er kjent i mer enn 15 år. Like gammel er planene om reduksjon av tvang. Årsrapport om norsk innsats for menneskerettighetene (2000) ordlegger seg slik: «Målet er å redusere bruken av tvang (i psykiatrien i Norge)».

Men siden 2011 er 5 FN komiteer involvert å kritisere tvang i psykiatrien: FNs menneskerettighetskomité, FNs komité mot tortur, FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, og FNs komité for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Krenker folkerettslige forpliktelser

Norge er folkerettslig forpliktet å respektere FN konvensjonene.

I 2013 har Norge ratifisert FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Videre anbefalte Menneskerettighetskomiteen som overvåker økonomiske, sosiale og politiske rettigheter i 2013 blant annet «at bruk av tvangsmidler og tvungen bruk av inngripende og irreversible former for behandling, som nevroleptika og elektrosjokkbehandling (ECT), forbys ved lov».

I tillegg refset Europarådet sin kommissær for menneskerettigheter Norge for for mye tvang i psykiatrien og krevde en drastisk redusering.

Helse- og omsorgsdepartementet ble 17.4.15 gjort oppmerksom på utviklingen men påstår i svaret 20.4.15 at problemstillingen har «høy prioritet» og «innebærer å ivareta rettssikkerhet for den enkelte samtidig med å sikre at samfunnet yter nødvendig omsorg i situasjoner hvor den enkelte ikke er i stand til å ta vare på seg selv».

At menneskerettsbrudd tvangsmedisinering, tvungen elektrosjokk og beltelegging som ifølge FN må forbys med lov betegnes som omsorg er skandaløs og krenker Norges folkerettslige forpliktelser.

Misvisende svar fra regjeringen

Presidenten av Norsk psykologforening krever i artikkelen «Avklaring etterlyses: Bryter vi menneskerettighetene?» svar fra regjeringen.

I brevet mai 2014 til Likestillings- og diskrimineringsombudet vedrørende norsk tvangslovgivning og ratifisering av CRPD begrunner Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sitt standpunkt med at staten prøver å forandre FNs politikk på område.

Men FNs komité for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne første generelle kommentar (2014) viser at FN fasthold sitt syn – det vil si HODs strategi mislyktes. Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) skrev deretter: Stopp diskrimineringen, Høie.

HODs gir et goddag mann økseskaft svar på at Norge er folkerettslig bunnet av sine menneskerettsforpliktelser som er sikret av menneskerettighetene sikret i Grunnloven.

Det har vært en tverrpolitisk enighet i mer enn 15 år om reduksjon av tvang i psykiatrien. Dette har resultert i «Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang» i 2006 og at Bernt-rapport (2009) og Paulsrud utvalget (2010) foreslått å sette ned et lovutvalg. Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) har f. eks. i 2012 bare bidratt med 7 prosent reduksjon og ble underkjent av FN 2013.

Men de data som foreligger viser dessverre ca. en tredjedel oppgang i bruken av tvang ovenfor pasienter med psykiske problemer i perioden 2001 til 2013. Problemene har blitt trenert i mange år.

Uakseptabel overseelse

FNs komité mot tortur spør i 2015, som forberedelse av Norges rapport 2016: Er beltelegging, tvangsmedisinering og elektrosjokk avskaffet?

(a) “Whether the use of restraints and the enforced administration of intrusive and irreversible treatments such as neuroleptic drugs and electroconvulsive therapy has been abolished in law...”

Samtidig oppfordrer Europarådets kommissær for menneskerettigheter å skrive til statsministeren at dette er ikke akseptabelt.

HODs ignorering av menneskerettigheter er et land uverdig som feirer seg selv som foregangsland i menneskerettigheter.PS: Ble publisert i MRbloggen 8.7.15 uten overskrifter: http://mrbloggen.com/2015/07/08/fns-komite-mot-tortur-spor-er-menneskerettsbrudd-tvangsmedisinering-avskaffet/[Pasientrettigheter]