The United Nations Special Rapporteur on the right to health Mr. Pūras has called for «World needs “revolution” in mental health care». “There is now unequivocal evidence of the failures of a system that relies too heavily on the biomedical model of mental health services, including the front-line and excessive use of psychotropic medicines, and yet these models persist”

Walter Keim, pensjonert høgskolelektor, tlf. 45435004
Almbergskleiva 64
6657 Rindal, 22.5.2018

Til professor Tor K. Larsen, kopi Førsteamanuensis Kari Vevatne

Tor K. Larsen feilinformerer: Tilbudet i psykiatrien trenger et paradigmeskifte for å møte pasientenes behov

Lite er gjort for å etablere flere legemiddelfrie behandlingstilbud i psykisk helsevern, skriver Kari Vevatne i Stavanger Aftenblad 8. mail 2018. Det utføres rundt 600 selvmord i Norge hvert år. Psykisk syke må få andre tilbud enn medisin. Bivirkninger ved bruk av antidepressiva viser at selvmordsfaren øker.

«Det vil være et brudd på god klinisk praksis å ikke tilby medikamentell behandling ved alvorlige depresjoner», svarer Tor K. Larsen 15.5.18. «Miljøterapi er ikke et alternativ til medikamentell behandling». «Det er urovekkende at en person som har ansvar for å utdanne neste generasjon sykepleiere, velger å vende ryggen til essensiell kunnskap.» Så stilles spørsmål om det er «brudd på god klinisk praksis å ikke tilby medikamentell behandling».

Antipsykotika brukes nå også mot depresjon. Halvparten av de schizofrene som var med i en ny studie oppga at de har prøvd å ta sitt liv eller skadet seg selv.

Nevroleptika (antipsykotika) brukes nå som symptomlindring (1 av 6 pasienter, Leucht et al. 2009) og for å hindre tilbakefall med evidens for effekt i begynnelsen av psykosen for et mindretall av pasienter. Allikevel får nesten alle nevroleptika i begynnelsen. TIPS medisinerer alle, Svedberg et al. 2001 93%, og i Australia brukte mer enn 90% psykotrope medisiner (Waterreus et al., 2012).

For akutte psykoselidelser kommer Leucht et al 2017 at bare 1 av 11 pasienter får «god respons» angående reduksjon av symptomene. Som medforfatter av Bjornestad, Larsen et al. 2017 innrømmer Tor K. Larsen at evidens for langtids vedlikeholdsmedisinering mangler: «Due to the lacking long-term evidence base (Sohler et al., 2016)...» Videre “(b)etween 8,1 and 20% of service users with FEP achieve clinical recovery (Jaaskelainen et al., 2013)” med standard behandling etter gjeldene retningslinjer. Det anbefales 5 års vedlikeholdsbehandling i tilfelle «tilbakefall» etter 2 år.

Dette er katastrofal dårlige behandlingsresultater angående recovery sammenliknet med Open dialogue som bruker 83% medisinfri behandling i et langtidsperspektiv sammenliknet med medisinering av 70% TIPS og 75% Svedberg et al. 2001 i nåværende praksis. Open dialogue firedobler recovery, reduserer schizofreni per år til en tiendedel og uføretrygd/sykdom reduseres til en tredjedel (5). Dette setter medisinfri på kartet.

Helse Nords medikamentfrie tilbud er bygget på mye mer enn bare miljøterapi dvs. på mange flere elementer:

Det finnes mye forskning som støtter at et godt forhold mellom pasienter og personell dvs. relasjoner, nærhet og omsorg har positiv innflytelse på helbredelse.

Hvorfor skaper 52 medisinfrie senger så mye motstand når det er i underkant av 4000 sengeplasser totalt? Omtrent halvparten brukes for diagnosen schizofreni og psykoser (SINTEF A26086, ISBN 978-82-14-05679-2). Dermed løfter disse 52 medisinfrie sengene den medisinfire behandling ca. 3 % av pasientene på nasjonalt nivå. Medikamentfri behandling blir ifølge Svedberg et al. 2001 brukt for ca. 7% av pasientene i begynnelsen og 25% i et langtidsperspektiv. Hvis man antar at det er både førstegangsbrukere og pasienter som har nedtrappet er i døgnbehandling så kan muligens 52 mesidinfrie senger øke denne behandlingsformen fra grovt gjettet ca. 10% til 13 %.

Tor K. Larsens polemikk mot medisinfrie enheter

Medisinfrie enheter for noen få senger ble møtt med polemikk. Psykiatriprofessorene Ole A. Andreassen ("sjansespill") og Professor Røssberg anser medisinfri tilbud som uetisk, antar at evidens mangler og at tilbudet er eksperimentell. Lykkepilleforsker-Malt, Stein E. Opjordsmoen Ilner («tilbakeskritt») og Tor K. Larsen ("gigantisk feilgrep") tilslutter seg kritikken.

Jeg har tatt opp med både Jan Ivar Røssberg og Tor K. Larsen spørsmålet om faglig forsvarlighet og tilføyet pasientperspektivet i bidragene til Dagens medisin «Realitetsfjernt om medikamentfri behandling» (1), «Langvarig bruk av antipsykotika reduserer tilfriskning for mange» (dvs. ca. 40%) (2) og i Legetidsskriftet om: "Effekten av vedlikeholdsmedisinering" i et langtidsperspektiv (3). Debatten var til dels ideologisk preget og professorene agerer kunnskapsresistent. Medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening Kjetil Slagstad skrev «Diskusjonen om medisinfrie tilbud innen psykisk helsevern handler om hva psykiatri er – og hva det bør være» (4), professor Sami Timimi og professor Peter Gøtzsche (Aftenposten 27.jun.2016 ) pekte på evidens for medisinfri behandling.

Open dialogue behandler 83% av pasientene medisinfri i et langtidsperspektiv og oppnår at pasienter med diagnose schizofreni per år reduseres til en tiendedel, sykdom uføretrygd reduseres til en tredjedel og recovery mer enn firedobles fra mindre enn 20 til 80%.(5). Åpner det døren til et paradigmeskifte? (6). Derfor ble NPFTIPSNORMENT UiO oppfordret å forske på disse gode behandlingsresultatene (5).

Det finnes ingen evidens for at antipsykotika fremmer «psychosocial functioning, vocational functioning, and quality of life» (Buchanan et al 2010 PORT Treatment Recommendations, referert i retningslinjene for psykosebehandling).

Dessverre er evidensgrunnlaget av medisinfri behandling liten kjent. Her er 3 eksempler.

Nylig har det blitt vist at medisinfri behandling dvs. recovery orientert kognitiv terapi på gruppenivå gir bedre behandlingsresultater enn medisinering. Paul M. Grant et al 2017 viser i en randomisert studie at sammenlikningen var i favør av CT-R «significant benefits for individuals assigned to CT-R compared with standard treatment»...«CT-R produced durable effects that were present even among individuals with the most chronic illness.»

Morrison et al. 2012 konkluderer med NNT=2 for «follow-up» med hjelp av kognitive terapi, dvs. at bare 2 pasienter som må behandles for at en ekstra pasient skal oppnå bedring. Med nevroleptika er det 6 ifølge Leucht et al. 2009.

Effekten av fysisk aktivitet er dokumentert å være bedre (Gorczynski P, Faulkner, G 2010: Exercise therapy for schizophrenia) sammenliknet med standard behandling med medisiner.

Her er en lenke med flere enn en dusin studier om effekt av medisinfri behandling (7). Dette illustrerer Klingberg et al. 2010 sitt poeng at kognitiv terapi har ingen evidensproblem men et implementeringsproblem.

WHO, mange staters strategier og opptrappingsplanen i Norge setter recovery som overordnet mål. Fra et pasientperspektiv er recovery (tilfriskning) sentral og Open dialogue sine gode behandlingsresultater attraktiv, dvs. at recovery firedobles, schizofreni per år reduseres til en tiendedel og uføretrygd/sykdom reduseres til en tredel (5). Åpner medikamentfri behandling for et paradigmeskifte som mer enn firedobler tilfriskningsandelen? Kan schizofreni reduseres til en tidel på årsbasis samtidig som sykdom og uføretrygd reduseres til en tredel? (8)

Konklusjonen

Tor K. Larsen polemiserer mot medisinfri mot egen bedre vitende. Som medforfatter av Bjornestad, Jone et al. 2017 er har han publisert at det finnes ingen evidens for langtidsmedisiering utover 3 år og bare 8,1 and 20% klinisk recovery. Selv om Larsen i sine vitenskapelige publikasjoner framstiller ulempene med den nåværende overmedisinering polemiserer han i offentligheten mot det ifølge FNs rapporteur for helse og WHO nødvendige paradigmeskifte for medisinfri behandling for flere pasienter. Helse nord sitt medisinfrie tilbud ble bl. a. bygget opp gjennom et samarbeid med Open dialogue fra Nord-Finland, som rapporterer framragende behandlingsresultater. Motstanden knyttet til medisinfrie alternativer i behandlingen av psykoselidelser fremstår som et gufs fra den paternalistiske psykiatri – en tid verken pasienter eller fagfolk ønsker seg tilbake til. Innsatsen for alternativer og framskritt er påkrevet og tjener pasientene. Det er urovekkende at en professor som utdanner psykiaterne er så polemisk mot et nødvendig paradigmeskifte til fordel for feilslått overmedisinering.

Med vennlig hilsen

--
--
Walter Keim
Netizen: http://walter.keim.googlepages.com
Is it possible to enforce access to information in Bavaria?
http://wkeim.bplaced.net/files/enforce_access_to_information.html
Paradigmeskifte: Open dialogue firedobler recovery, reduserer schizofreni
per år til en tiendedel og uføretrygd/sykdom reduseres til en tredjedel
http://wkeim.bplaced.net/files/recovery.html
Pasientenes erfaringer med fravær av beskyttelse mot helseskadelig behandling,
menneskerettigheter, demokrati og rettssikkerhet
http://wkeim.bplaced.net/files/pasienterfaringer.html

Replikk fra Vevante 24.5.18: Mennesket er mye mer enn kjemi og biologi. Miljøterapi fokuserer på relasjoner og nærhet til andre.

Oppfølging:

Referanser:

  1. Dagens medisin 4.8.2016: «Realitetsfjernt om medikamentfri behandling» (med alle lenker)

  2. Dagens medisin 24.9.2017: «Langvarig bruk av antipsykotika reduserer tilfriskning for mange» (dvs. ca. 40%) (med alle lenker)

  3. Legetidsskriftet mars 2017 om: "Effekten av vedlikeholdsmedisinering" i et langtidsperspektiv (med alle lenker)

  4. Medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening Kjetil Slagstad, 21. mars 2017: Diskusjonen om medisinfrie tilbud innen psykisk helsevern handler om hva psykiatri er – og hva det bør være http://tidsskriftet.no/2017/03/fra-redaktoren/psykiatriens-indre-konflikter-eksponert (svar)

  5. Paradigmeskifte: Open dialogue firedobler recovery, reduserer schizofreni per år til en tiendedel og uføretrygd/sykdom reduseres til en tredjedel: http://wkeim.bplaced.net/files/recovery.html

  6. The Door to a Revolution in Psychiatry Cracks Open. A MIA Report: Norway's Health Ministry Orders Medication-Free Treatment. By Robert Whitaker - March 25, 2017: https://www.madinamerica.com/2017/03/the-door-to-a-revolution-in-psychiatry-cracks-open/

  7. Evidens for nevroleptika og medisinfri behandling og negativ evidens for langtidsmedisinering: http://wkeim.bplaced.net/files/medisinfri-kunnskapsgrunnlag.html

  8. Dagens medisin 28.4.2018: Håp for medikamentfri behandling? Åpner medikamentfri behandling for et paradigmeskifte som mer enn firedobler tilfriskningsandelen? Kan schizofreni reduseres til en tidel på årsbasis samtidig som sykdom og uføretrygd reduseres til en tredel? https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/04/28/hap-for-medikamentfri-behandling/?


Dialogical_practice_is_effektive.png


Open_dialogue_why_effective.png


Open-Svedberg.gif