Leserbrev, debatt, kronikk: Hvor lenge skal den velmenende formynderstat fortsette å legitimere tortur i psykiatrien?

«A Guide to Minimal Use of Neuroleptics: Why and How by Volkmar Aderhold, MD and Peter Stastny, MD, June 2015
Rethinking Antipsychotics(pdf)
video Robert Whitaker, February 2017

Walter Keim, pensjonert høgskolelektor, tlf. 45435004
Almbergskleiva 64
6657 Rindal, 12.3.2018

Åpent brev til Professor Ole A. Andreassen, Oslo Universitetssykehus, Professor og psykiater Jan Ivar Røssberg

Kopi: Journalist Lars Olle Engaas, Helsedepartementet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, OUS Seksjon for behandlingsforskning, Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp

Kan John F. Nash vise vei?: Kan et paradigmeskifte gi håp for recovery slik at schizofreni per år kan reduseres til en tiendedel, sykdom/uføretrygd reduseres til en tredjedel og recovery mer enn firedobler?

Jan Ivar Røssberg og Ole A. Andreassen angir å avmystifisere schizofreni og det viktigste de skriver i kronikken 28. februar, er at «man kan bli frisk av schizofreni». Nobelprisvinneren John F. Nash nevnes som eksempel som «er godt beskrevet i filmen A beautiful mind».

Journalist Lars Olle Engaas svarer 1.3.2018 «Dessverre holder de fortsatt liv i diagnosen schizofreni». Engaas påpeker at «denne filmen var dessverre en kosmetisk utgave av livet til Nash, der det sies at det var nyere medikamenter som gjorde ham frisk. Dette er blank løgn, hvilket er dokumentert i biografien om Nash med samme tittel som filmen, skrevet av Sylvia Nasar i 1998.» Nash selv «tilskriver sin bedring det faktum at han holdt opp å ta medisin ... »

Jan Ivar Røssberg og Ole A. Andreassen opplyser at «25–30 prosent» (hentet fra TIPS?) av pasienter med diagnose schizofreni «kan bli friske hvis de får optimal behandling». Det er fristende å kvantifisere den nåværende behandling og hvordan det hadde gått med John F. Nash om han hadde forsatt med medisiner.

Open dialogue behandler 83% av pasientene medisinfri i et langtidsperspektiv og oppnår at pasienter med diagnose schizofreni per år reduseres til en tiendedel, sykdom uføretrygd reduseres til en tredjedel og recovery mer enn firedobles fra mindre enn 20 til 80%.(1). Forekomsten av psykoser ble redusert fra 33 til 2 per 100 000 innbyggere per år (1, 7). Åpner det døren til et paradigmeskifte? (6). Derfor ble NpfTIPSNORMENT UiO oppfordret å forske på disse gode behandlingsresultatene (1).

Selv om bare en av 6 pasienter oppnår minst 20%-30 reduksjon av symptomene blir alle tilbud nevroleptisk medisin. Resultatet er at TIPS medisinerte alle, Svedberg et al. 2001 93%, og i Australia brukte mer enn 90% psykotrope medisiner (Waterreus et al., 2012). På vedlikeholdsbehandling er ifølge standard behandling ca. 70% TIPS, 75% Svedberg et al 2001. Med 75% på nevroleptika etter gjeldene retningslinjer var 62 % uføretrygdet eller syk etter 5 år (1). Det finnes ingen evidens for at antipsykotika fremmer «psychosocial functioning, vocational functioning, and quality of life» (Buchanan et al 2009 PORT Treatment Recommendations). Denne overmedisinering er ikke «riktig», «klok», forsiktig medisinbruk som Jan Ivar Røssberg og Ole A. Andreassen etterlyste 9.1.2018 i Aftenposten før. Sammenliknet med Open dialogue tilsvarer det omtrent 40 % økning i uføretrygd/sykdom sammenlinet med Open dialogue. Bjornestad, Jone et al. 2017 fant i “Antipsychotic treatment: experiences of fully recovered service users”: “(b)etween 8.1 and 20% of service users with FEP achieve clinical recovery (Jaaskelainen et al., 2013)” med standard behandling etter gjeldene retningslinjer.

Når Open dialogue har spektakulær gode behandlingsresultater med 83% av pasientene medisinfri i et langtidsperspektiv skulle man tro at noen få medisinfrie enheter får støtte.

Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp har jobbet siden 2011 for medisinfrie tilbud. I et brev til de regionale helseforetakene (RHF) den 26.11 2015 ga Helse- og omsorgsdepartementet frist til 1.juni 2016 med å etablere medikamentfri behandling/nedtrapping av medikamentell behandling. Ingen av helseforetakene klarte det innen fristen Men nå i 2018 har i alle helseregioner kommet tilbud på plass f. eks. Tromsø, Ahus, Lovisenberg DPS, Vestre Viken, Bergen, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo universitetssykehus og Diakonhjemmet Sykehus.

Det har fra flere blitt stilt spørsmål om medisinfrie avdelinger er faglig forsvarlig. Jeg har tatt opp med både Jan Ivar Røssberg og Tor K. Larsen spørsmålet om faglig forsvarlighet og tilføyet pasientperspektivet i bidragene til Dagens medisin «Realitetsfjernt om medikamentfri behandling» (2), «Langvarig bruk av antipsykotika reduserer tilfriskning for mange» (dvs. ca. 40%) (3) og i Legetidsskriftet om: "Effekten av vedlikeholdsmedisinering" i et langtidsperspektiv (4). Debatten var til dels ideologisk preget. Medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening Kjetil Slagstad skrev «Diskusjonen om medisinfrie tilbud innen psykisk helsevern handler om hva psykiatri er – og hva det bør være» (4), professor Sami Timimi og professor Peter Gøtzsche (Aftenposten 27.jun.2016 ) pekte på evidens for medisinfri behandling.

Åpner medisinfri behandling for et paradigmeskifte: Open dialogue firedobler recovery, reduserer schizofreni per år til en tiendedel og uføretrygd/sykdom reduseres til en tredjedel? (1)

Hvorfor er motstanderne av medisinfri behandling så lite interessert i gode behandlingsresultater og mottagelig for ny informasjon og fremskritt?

Jeg setter pris på at det følger forskning og evaluering med opprettelse av medikamentfritt behandlingstilbud.

Det er etterhvert mange forskere som peker på lavere doser og medisinering ("Rethinking Antipsychotics": Recovery Rates and Long-term Outcomes for Unmedicated Patients with Schizophrenia Spectrum Disorders) av færre pasienter med schizofreni diagnose (TIPS alle, Svedberg et al. 2001 93%, i Australia mer enn 90% brukte psykotrope medisiner (Waterreus et al., 2012)) som et forbedringspotensial. Spørsmål er da hvilket nivå er optimal og for å sette saken på spissen: hva skjer uten å gi medisiner?

Dessverre er evidensgrunnlaget av medisinfri behandling liten kjent.

Nylig har det blitt vist at medisinfri behandling dvs. recovery orientert kognitiv terapi på gruppenivå gir bedre behandlingsresultater enn medisinering. Paul M. Grant et al 2017 viser i «Six-Month Follow-Up of Recovery-Oriented Cognitive Therapy (CT-R) for Low-Functioning Individuals With Schizophrenia» i en randomisert studie at sammenlikningen var i favør av CT-R «significant benefits for individuals assigned to CT-R compared with standard treatment»...«CT-R produced durable effects that were present even among individuals with the most chronic illness.»

Effekten av fysisk aktivitet er dokumentert å være bedre (Gorczynski P, Faulkner, G 2010: Exercise therapy for schizophrenia) sammenliknet med standard behandling med medisiner.«Two trials compared exercise to standard care and both found exercise to significantly improve negative symptoms of mental state (Mental Health Inventory Depression:1RCT(randomised controlled trial), n=10, MD(medium diffenrence) 17.50, PANSS negative (symptoms): 1RCT, n=10, MD -8.50).»

Her er en lenke med flere slike studier om effekt av medisinfri behandling (7).

Fra et pasientperspektiv stilles følgende spørsmål om grunnene til Open dialogue sine gode behandlingsresultater, dvs. at recovery firedobles, schizofreni per år reduseres til en tiendedel og uføretrygd/sykdom reduseres til en tredjedel (1).

Kan disse spektakulær gode behandlingsresultatene forklares med?:

Nobelprisvinneren Nash gjorde noe klokt, da han valgte medisinfri. Opprettelsen av medikamentfritt tilbud ønskes velkommen. Det åpner nye behandlingsmuligheter med bedre helbredelse.

Med vennlig hilsen

--
--
Walter Keim
Netizen: http://walter.keim.googlepages.com
Is it possible to enforce access to information in Bavaria?
http://wkeim.bplaced.net/files/enforce_access_to_information.html
Paradigmeskifte: Firedobler Open dialogue recovery, reduserer schizofreni
per år til en tiendedel og uføretrygd/sykdom reduseres til en tredjedel?
http://wkeim.bplaced.net/files/recovery.html
Pasientenes erfaringer med fravær av beskyttelse mot helseskadelig behandling,
menneskerettigheter, demokrati og rettssikkerhet
http://wkeim.bplaced.net/files/pasienterfaringer.html

Oppfølging:

Referanser:

  1. Åpent brev tilNpfTIPSNORMENT UiO, Norsk senter for forskning på mentale lidelser Paradigmeskifte: Firedobler Open dialogue recovery, reduserer schizofreni per år til en tiendedel og uføretrygd/sykdom reduseres til en tredjedel: http://wkeim.bplaced.net/files/recovery.html

  2. Dagens medisin 4.8.2016: «Realitetsfjernt om medikamentfri behandling» (med alle lenker)

  3. Dagens medisin 24.9.2017: «Langvarig bruk av antipsykotika reduserer tilfriskning for mange» (dvs. ca. 40%) (med alle lenker)

  4. Legetidsskriftet mars 2017 om: "Effekten av vedlikeholdsmedisinering" i et langtidsperspektiv (med alle lenker)

  5. Medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening Kjetil Slagstad, skrev 21. mars 2017: Diskusjonen om medisinfrie tilbud innen psykisk helsevern handler om hva psykiatri er – og hva det bør være http://tidsskriftet.no/2017/03/fra-redaktoren/psykiatriens-indre-konflikter-eksponert (svar)

  6. The Door to a Revolution in Psychiatry Cracks Open. A MIA Report: Norway's Health Ministry Orders Medication-Free Treatment. By Robert Whitaker - March 25, 2017: https://www.madinamerica.com/2017/03/the-door-to-a-revolution-in-psychiatry-cracks-open/

  7. Evidens for nevroleptika og medisinfri behandling og negativ evidens for langtidsmedisinering: http://wkeim.bplaced.net/files/medisinfri-kunnskapsgrunnlag.html


Dialogical_practice_is_effektive.png


Open_dialogue_why_effective.png


Open-Svedberg.gif