Leserbrev, debatt, kronikk: Når skal den velmenende formynderstat slutte å legitimere tortur i psykiatrien?

Regjeringen: Vil skape pasientenes helsetjeneste

Walter Keim, pensjonert høgskolelektor, tlf. 45435004
Almbergskleiva 64
6657 Rindal, 17.12.2016

Åpent brev: Justis- og beredskapsdepartementet

Kopi: Menneskerettsorganisasjoner, Pasientorganisasjoner

Innspill FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter: Psykiatrisk tvangsbehandling dvs. diskriminering basert på psykososial funksjonsnedsettelse er tortur

Jeg referer til at Norge skal innen 1. august 2017 levere sin sjuende rapport om gjennomføringen av FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter til FNs menneskerettskomité og inviterer sivilsamfunnet til innspill. Her er mitt innspill, med kopi til sivilt samfunn:

Den velmenende formynderstat legitimerer psykiatrisk tvang som ansees gjort med gode intensjoner og medisinsk nødvendig. De folkerettslige forpliktelsene formulerer FN slik (Opprop: Avskaff tortur i psykiatrien):

Sivilombudsmanenns forebyggingsenhet mot tortur tar FN komiteenes tilbakemeldinger på alvor og henviser til FN komiteene. I besøksrapporten av Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur i Sørlandet sykehus, Kristiansand 7.-9. september 2015 står det: Pasienter som var tvangsmedisinert hadde imidlertid stort sett negative opplevelser som blant annet ble beskrevet som «forferdelig», «grusomt», og «tortur».

Pressen har i mange år skrevet at Norge har den høyeste bruk av tvang i psykiatrien i Europa. Allikevel har antall tvangsinnlagte økt med en tredjedel i tiden 2001 til 2015 på tross av tverrpolitisk enighet om reduksjon.

Departementet var i forarbeidene til loven om psykisk helsevern Ot. Prp. Nr. 11 (1998-1999) kapittel 8.4.6. av den oppfatning at et strengt faglig forsvarlighetskriterium, og et krav om «stor sannsynlighet» for at tvangsbehandlingen ville ha en positiv effekt, ville sikre mot overtredelse av menneskerettskonvensjon EMK Artikkel 3 (Forbud mot tortur)Kjetil Lund har vist til at kravet om stor sannsynlighet ikke blir møtt og foreslått å bringe psykiatrien på den riktige siden av loven med å lytte til FN og fjerne hjemmel for tvangsmedisinering (Lund «Psykiatri: Uhyggelig klokkertro på tvangsmedisinering»).

Erfaringene fra andre land (Germany without Coercive Treatment in Psychiatry—A 15 Month Real World Experience) viser at det er mulig å forby tvangsbehandling med at hjemmel for det fjernes («Germany without Coercive Treatment in Psychiatry—A 15 Month Real World Experience »). Etter «forbudstiden» ble bare 0.5 % av innlagte tvangsmedisinert ca. en tiendel sammenliknet med tallet før. I Norge utgjør tvangsmedisinerte ca. 10 prosent av personene som ble behandlet i det psykiske helsevernet (SINTEF 2012). Det betyr at det blir ca. 20 ganger så mye tvangsmedisinering i Norge av innlagte sammenliknet med Tyskland. 
Selv om tvangsmedisinering blant innlagte psykiatriske pasienter er bare ca. 5 % av norsk nivå rapporterer pasientorganisasjoner (organisert bl. a. i «Forbund mot tortur i psykiatrien») Tyskland til FN som kriminell stat pga. at tvang i psykiatrien og tvangsmedisinering er fremdeles mulig (The Bundesverband Psychiatrie-BPE-Germany 19.2.2015: «Please condemn Germany as a human rights criminal.»). FNs CRPD komite svarte 17/04/2015: “The Committee is deeply concerned that the State party does not recognize the use of physical and chemical restraints, solitary confinement and other harmful practices as acts of torture.”

Som en overlevende av psykiatrien kommer jeg med følgende innspill. Dessverre har staten så langt vært døv for disse folkerettslige forpliktelser, derfor ville det være bortkastet tid å oversette følgende forslaget til FNs menneskerettskomite til Norsk. Her kommer bar et lite utdrag :

47a. «Germany without Coercive Treatment in Psychiatry—A 15 Month Real World Experience» shows that considerable improvements are possible. The rate of inpasients under coersive medication fall under 0.5 %. In Norway approx. 10% of inpasients where under coercive medication (SINTEF A26086).

47b. The survivers of psychiatry “Bundesverband Psychiatrie-BPE-Germany” asked the UN CRPD commitee 19. February 2015: «Please condemn Germany as a human rights criminal.
Norway is a much bigger (ca. 20 times) «human rights criminal» compared to Germany. UN CRPD Committee gave concluding observations about the Federal Republic of Germany. Quotes from the States Report of the UN CRPD Committee on 17/04/2015:

33. The Committee is deeply concerned that the State party does not recognize the use
of physical and chemical restraints, solitary confinement and other harmful practices as acts of torture.”