Walter Keim, walter.keim@gmail.com
Almbergskleiva 64
6657 Rindal, 28.2.2016


Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse
Postboks 3 Sentrum
0101 OSLO


Kopi: Referansegruppe, Pasientorganisasjoner, Stortingsgruppene, Helsingforskomité, Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, Pasientombud, FFO, Pasientforening, LDO, WSO


Menneskerettigheter i BESØKSRAPPORT Sørlandet sykehus, Kristiansand 7.-9. september 2015


Det er veldig positivt at BESØKSRAPPORTen av Sørlandet sykehus, Kristiansand 7.-9. september 2015 av Sivilombudsmannens forebyggingsenhet tar opp menneskerettigheter i psykiatrien, dvs. FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK), FNs komité for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), FNs underkomité for forebygging av tortur (SPT), Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og FNs spesialrapportør for tortur.

Skaper et brev til psykiaterne uklarhet av den internasjonale rettstilstnanden? For å klargjøre den internasjonale rettstilstand skal både FNs menneskerettighetskomité  og FNs komité mot tortur tilføyes og spesialrapportørs innspill presiseres med sitater. Videre suppleres med nasjonale aktører for å klargjøre hvem sier hva. Resultatet er at rettstilstanden er klar og at det er bare psykiatrien og Helsedepartementet som er imot redusering av tvang med revidering av lovene.

I besøksrapporten står det (kapitel 6.4.1): “Pasienter som var tvangsmedisinert hadde imidlertid stort sett negative opplevelser som blant annet ble beskrevet som «forferdelig», «grusomt», og «tortur»” som er i tråd med hva ØSK og FN torturkomiteen forteller Norske myndigheter.

Etter referering av CRPD og ØSK komiteene klare uttaleser ("at bruk av tvangsmidler ... som nevroleptika og elektrosjokkbehandling (ECT) forbys ved lov") mot diskriminering av mennesker med nedsatt funksjonsevne med tvang brukes FN spesialrapportør og SPT å skape tvil:

Andre FN-organer har ikke tatt tydelig stilling, 1 eller har inntatt et standpunkt til tvangsbehandling som åpner for at praksisen kan videreføres med strenge rettssikkerhetsgarantier 2

Er disse strenge rettssikkerhetsgarantier oppfylt i Norge? Fagfolk har framført spesialrapportøren som sannhetsvitne for tvil om internasjoal rettstilstand, men jeg har forsøkt å oppklare det. Det mangler sitat som støtter dette syn.

Spesialrapportør Mendez har i rapporten til FNs generalforsamling, Torture in Healthcare Setting 1. februar 2013, A/HRC/22/53 kommet med uttalelser som kritiser psykiatrien og har derfor blitt kritisert av psykiaterne:

Impose an absolute ban on all forced and non-consensual medical interventions against persons with disabilities, including the non-consensual administration of psychosurgery, electroshock and mind-altering drugs such as neuroleptics, the use of restraint and solitary confinement, for both long- and short- term application.

Spesialrapportør Mendez sitt svarbrev 22.1.2014 til American Psychiatric Association, World Psychiatric Association og American Psychiatric Association kommenterer et av hans rapporter/innspill til menneskerettskomiteen for 2013 og møtte kritikk av psykiaterne.

I will of course let President Henczel respond as to what the Human Rights Council proposes to do about my report of last year.

As far as I know, there are no plans to continue the conversation

or to “adopt” the report. In fact, reports from mandate-holders like me are not

submitted for adoption by the Council but only for a free and open discussion.

Etter noen presisieringer, forsøk å oppklare misforståelser og muligens moderering hold rapportøren fast på:

It seems to me that, in general at least, your associations are comfortable with the existing normative framework; if so, yes there is a disagreement between us.

Mendez brev har ingen autoritet sammenliknet med SPT og FN komiteene som eksaminerer statene. Videre har han ikke dementert hans standpunkt. Antageligvis er Norges delegasjon så godt kjent med FN at argumentet derfor ikke engang fremføres i Norges CRPD rapport 2015. Det er uansvarlig hvis psykiatrien fortsetter menneskerettsbrudd på slik tynt grunnlag, ikke mer enn en stråhalm.

Det er “(FN-)Ekspertkomiteen med mandat til å fortolke konvensjonen” som Sivilombudsmannen skriver.

Menneskerettskomiteen for sivile og politiske rettigheter ordlegger seg slik i oppfølging av Norge 6.8.2015:

The Committee regrets that the State party has not implemented the Committee's recommendation to end the unjustified use of coercive force and restraint of psychiatric patients.

Når det gjelder SPTs rapport 16.-20. November 2015 så kan følgende sitater virker opplysende:

8. When a person who is detained by the State suffers serious mental disorders, involuntary confinement may be judicially ordered to provide timely access to appropriate expert care and specialist medical treatment. In such cases, placement in a psychiatric facility may be necessary to protect the detainee from discrimination, abuse and health risks stemming from illness, provided that all guarantees are respected and that the treatment offered is equal to that offered to other patients and corresponds to the health needs of the person and that the placement of the person be subject to constant judicial review. As specified in Article 14(b) of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the existence of a disability should not be the justification for a deprivation of liberty.

SPT komiteen behandler individuelle klager. Norsk lov har her problemer med at det er ingen rettsavgjørelse men et vedtak av en lege. Dessuten er hovedkriteriet “alvorlig sinnslidelse” diskriminerende og behandlingskriteriet støttes ikke av SPT.

Derfor er det ingen overraskelse at FN komiteen mot tortur spør 2015 Norge følgende (CAT/C/NOR/QPR/8):

(a) “Whether the use of restraints and the enforced administration of intrusive and irreversible treatments such as neuroleptic drugs and electroconvulsive therapy has been abolished in law...

(b) Ensuring that every competent patient, whether voluntary or involuntary, is fully informed about the treatment to be prescribed and given the opportunity to refuse treatment or any other medical intervention...

FN komiteer som er autorativ er klar i sine tilbakemeldinger til Norge å revidere lovene. Hittil er tvangsbruken i psykiatrien i Norge på Europatoppen.

Samlet støtter 5 FN komiteer (D), Europarådet sin kommissær, Mental Disability Advocacy Center (MDAC), diskrimineringsombudet (A), helsedirektoratet, FFOs skyggerapport og Erfaringkompetanse (Tiltak 2: toppmøte 2015) revidering av tvangslovgivning og krever handling. Norge har ratifisert alle FN konvensjoner og er derfor forpliktet å følge alle. At kritikken har noe forskjellig styrke svekker ikke forplikteksene og er ingen grunn til usikkerhet. At usikkerheten i den internasjonale rettstilstanden tillater videreføring av Norsk tvangspraksis er helt feil.

Klarest er LDO. Under overskrift: "Norge bryter menneskerettighetene" skriver den norske Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) 19.12.2013: "Tvangsbruken og tvangslovgivningen i Norge er uforenelig med menneskerettighetene til personer med psykiske lidelser... (FN) slo fast senest i høst at Norges praksis med tvangsmedisinering og beltelegging må opphøre." (B) . LDO uttaler med klart språk «Norge bryter menneskerettigheter (2013) (C)», «Stopp diskriminering Høie (2014)» og «Rydd opp nå Høie (2015)».

Bare Helsedepartementet er imot og mangler handlekraft. Helsedirektoratet rådet sommeren 2015 “Revisjon (av psykisk hesevernlov som) bør omfatte både regler knyttet til etablering og gjennomføring av tvungent vern, og spesielt se nærmere på adgangen til tvungen medikamentell vedlikeholdsbehandling.”

Helsedepartementet forsøkte å untta Helsedirektoratets råd offentlig innsyn.

Statens Legemiddelverk ble informert om at “nyere forskning viser at langtidsmedisinering med antipsykotika er skadelig”. Utilstrekkelig svar ga grunn til å oppfordre Legemiddelverket “å slutte å legitimere helseskadelig langtidsmedisinering med antipsykotika.” Felleskatalogen, Pasientsikkerhetsprogrammet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Kunnskapssenteret fikk en kopi av brevet. Det settes pris på at Sivilombudsmannen følger opp Helsedirektoratets anbefaling å se nærmere på adgangen til tvungen medikamentell vedlikeholdsbehandling.

Forholdene ga grunn til en bekymringsmelding: Legitimerer den velmenende formynderstat umenneskelig behandling og tortur? (E)

Det er i mange år bred politisk enighet at tvangsbruken må reduseres. Bent Høie har som leder av Stortingets Helse- og omsorgskomite 2012 uttalt at bruken av tvang kan stride mot grunnleggende menneskerettigheter. Når kommer Helseministeren på rett vei?

Mvh

Walter Keim


Referanser:

  1. LDOs rapporter og anbefalinger CRPD: http://www.ldo.no/nyheiter-og-fag/konvensjoner/crpd/

  2. LDO 19. des 2013: Norge bryter menneskerettighetene http://www.ldo.no/no/ombudet/Aktuelt/Nyheter/Arkiv/Featured-news/Norge-bryter-menneskerettighetene/

  3. Stopp diskrimineringen, Høie: http://www.ldo.no/no/ombudet/Aktuelt/Nyheter/Arkiv/Nyheter-i-2014/stopp-diskrimineringen-hoie/

  4. FN komiteenes tilbakemedinger til Norge: http://wkeim.bplaced.net/files/FN_tvang.html

  5. Bekymringsmelding: Legitimerer den velmenende formynderstat umenneskelig behandling og tortur? http://wkeim.bplaced.net/files/Aapent_brev_Solberg.html


[Pasientrettigheter er menneskerettigheter]1FNs spesialrapportør, Rapport til FNs generalforsamling, Torture in Healthcare Setting 1. februar 2013, A/HRC/22/53, og spesialrapportørens “Response by the Special Rapporteur to the Joint Statement from the American Psychiatric Association and the World Psychiatric Association”, 22. januar 2014.

2Til de sistnevnte hører FNs underkomité for forebygging (SPT), se dokumentet «Approach of the Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment on the rights of persons institutionalized and medically treated without informed consent», vedtatt under komiteens 27. sesjon 16.–20. November 2015.