Emne: Pasientperspektiv på prosjektet Bedre PsykoseBehandling med vekt på evidensgrunnlaget og recovery
Fra: Walter Keim <walter.keim@gmail.com>
Dato: 17.02.2018 08:03
Til: Walter Keim gmail <Walter.Keim@gmail.com>


At recovery blir ikke overordnet mål, da det måles i tilbakemelding fra pasientene er utilstrekkelig. Angående recovery i spørreskjema refereres til prosjektbeskrivelsen.

Jeg kan ikke se at prosjektbeskrivelsen er publisert på siden www.bedrepsykosebehandling.no eller andre steder på Internett . Derfor foreslås at prosjektbeskrivelsen publiseres, subsidiært begjæres innsyn i medhold av offentlighetsloven.

Den nåværende overmedisinering gjør en kunnskaps- og evidensbasert nedtrapping helsefremmende. Det er derfor beklagelig og feil at forslaget om tydelig operasjonalisering av mindre doser til færre pasienter over kortere tid avvises.

Mvh
--
--
Walter Keim
Netizen: http://walter.keim.googlepages.com
Is it possible to enforce access to information in Bavaria?
http://wkeim.bplaced.net/files/enforce_access_to_information.html
Paradigm shift: Open dialogue reduces schizophrenia per year to one tenth
and quadruples recovery (from less then 20% to 80%)
http://wkeim.bplaced.net/files/recovery-en.html
Pasientenes erfaringer med fravær av beskyttelse mot helseskadelig behandling,
menneskerettigheter, demokrati og rettssikkerhet
http://wkeim.bplaced.net/files/pasienterfaringer.html

Svar: Planene for prosjektet er publisert med registreringsnummer NCT03271242 på clinicaltrials.gov :
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03271242

Den 31.01.2018 21:15, skrev Torleif Ruud:

Hei Walter Klein

 

Takk for dine kommentarer. Det er nok ikke aktuelt å forandre på prosjektet. Men vi har med recovery som et av de overordnede perspektivene som vi måler, og som vi gir tjenestene tilbakemelding på ut fra hva pasientene svarer om i hvilken grad tjenestene støtter dem i deres personline mål (måleinstrumentene INSPIRE og QPR er inkludert i spørreskjema til pasientene). Det står følgende i prosjektbeskrivelsen:

 

“There are also some overarching elements in mental health services delivery that are considered evidence based. These will not be randomized, but will be measured in the CMHCs and possibly in other departments and included in data analyses also as possible moderators of patient outcome. These elements are emphasis on recovery with personal goals and service user preferences …….”

 

Vennlig hilsen

Torleif

 

Torleif Ruud

Prof.Emeritus, Clinic for Health Services Research and Psychiatry, University of Oslo, Norway

Senior Reseacher, R&D Department Mental Health, Akershus University Hospital, Norway

Phone (+47) (...) - http://www.med.uio.no/klinmed/personer/vit/torleifr/index.html

 

Fra: Walter Keim [mailto:walter.keim@gmail.com]
Sendt: onsdag 31. januar 2018 17.33
Til: Torleif Ruud <torleif.ruud@medisin.uio.no>
Kopi: karl.j.johansen(at)ntnu.no, <karl.j.johansen@ntnu.no>; jan.o.johannessen(at)uis.no, retningslinjer psykoselidelser <jan.o.johannessen@uis.no>; Helsedirektoratet <postmottak@helsedir.no>; Postmottak HOD <postmottak@hod.dep.no>
Emne: Pasientperspektiv på prosjektet Bedre PsykoseBehandling med vekt på evidensgrunnlaget og recovery

 

«A Guide to Minimal Use of Neuroleptics: Why and How» by Volkmar Aderhold, MD and Peter Stastny, MD, June 2015

Til: Prosjektet Bedre PsykoseBehandling, 31.1.2018 (oppdatert)
Kopi: Helsedirektoratet, Helsedepartementet, Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp, Stortingsrepresentant Ruth Grung, som stilte spørsmål til helseministeren

Pasientperspektiv på prosjektet Bedre PsykoseBehandling med vekt på evidensgrunnlaget og recovery

Prosjektet er både et forbedringsprosjekt for fire kunnskapsbaserte praksiser innen behandling ved psykoselidelser, og en forskningsstudie om implementering av de fire praksisene. Disse er medikamentell behandling ved psykoselidelse, oppfølging av fysisk helse, familiearbeid, og trening i livsmestring.

Grad av implementering måles ved grad av troskap mot modellene for de fire praksisene og om grad av implementering påvirker pasientforløp og pasienttilfredshet.

Oppsummering

Recovery som overordnet mål mangler og må tilføyes. «Mindre doser» av antipsykotika for færre i kortere tidsrom (Alvarez-Jimenez, Wunderink et al. 2016) bør operasjonaliseres og tydeliggjøres. Dermed åpnes for et paradigmeskifte som kan realisere recovery slik at schizofreni per år reduseres til en tiendedel, sykdom uføretrygd reduseres til en tredjedel og det oppnås mer enn 80% recovery fram for 8,1 til 20% recovery.

Her skal først den nåværende praksis i forhold til retningslinjene undersøkes. Så skal evidensgrunnlaget kvantifiseres med spesiell vekt på operasjonalisering av «lavest mulig dose» (seretningslinjene nasjonal, WFSBP) i kontekst av diskusjonen om medisinfri behandling, der ingen pasient får antipsykotika. Pasienttilfredshet suppleres med recovery perspektivet.


hele tekst se: http://wkeim.bplaced.net/files/bedrepsykosebehandling.html

Referanser:

  1. Paradigmeskifte: Open dialogue firedobler recovery, reduserer schizofreni per år til en tiendedel og uføretrygd/sykdom reduseres til en tredjedel http://wkeim.bplaced.net/files/recovery.html

  2. Medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening Kjetil Slagstad: Diskusjonen om medisinfrie tilbud innen psykisk helsevern handler om hva psykiatri er – og hva det bør værehttp://tidsskriftet.no/2017/03/fra-redaktoren/psykiatriens-indre-konflikter-eksponert

  3. The Door to a Revolution in Psychiatry Cracks Open. A MIA Report: Norway's Health Ministry Orders Medication-Free Treatment. By Robert Whitaker - March 25, 2017:https://www.madinamerica.com/2017/03/the-door-to-a-revolution-in-psychiatry-cracks-open/

  4. Evidens for nevroleptika og medisinfri behandling og negativ evidens for langtidsmedisinering: http://wkeim.bplaced.net/files/medisinfri-kunnskapsgrunnlag.html

  5. Åpner medikamentfritt behandlingstilbud på sikt et paradigmeskifte som realiserer recovery slik at schizofreni per år reduseres til en tiendedel, sykdom/uføretrygd reduseres til en tredjedel og recovery mer enn firedobler? http://wkeim.bplaced.net/files/Medikamentfritt_behandlingstilbud.html 


Dialogical_practice_is_effektive.png


Open_dialogue_why_effective.png


Open-Svedberg.gif