Leserbrev, debatt, kronikk: Hvor lenge skal den velmenende formynderstat fortsette å legitimere tortur i psykiatrien?

Norge bør sørge for at politiet og relevant helsepersonell får opplæring i Torturkonvensjonen. FNs komité mot tortur 2012 CAT/C/NOR/CO/6-7: http://www.fn.no/Tema/Menneskerettigheter/Norge-og-menneskerettighetene/Tortur.
Fylkeslegen er nærmest et latterlig klageorgan, PSYKISK HELSE nr. 3 2017: Ketil Lund


Walter Keim
Almbergskleiva 64
6657 Rindal, 18.8.2017


Åpent brev til Helsedepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo


Kopi: menneskerettsorganisasjoner, pasient/brukerorganisasjoner og borgerrettsorganisasjoner

Staten er døv og blind ovenfor FNs appell å slutte øyeblikkelig tvungen behandling og krenker sine menneskerettsrettslige folkerettslige forpliktelser ovenfor folk med psykososiale funksjonsnedsettelser

Det refereres til «Rettssikkerhet i psykisk helsevern – kritikk av regelverk om og utøvelse av tvang» 16.02.2017 ref 16/1458-11.

Departementet (HOD) henviser til lovutvalg som skal foreslå ny tvangslovgivning og endringer i psykisk helsevernloven som skal gi bedre rettssikkerhet og mer medvirkning for pasienter ved bruk av tvang. Videre blir tilsynet og oppfølgingen styrket. Tertialvis publisering av data skjer på www.helsenorge.no. Noen få medisinfrie behandlingsplasser ble opprettet. Dette skjedde i kjølvannet av VGs reportasjer om beltelegging se SKUP METODERAPPORT «PSYKIATRIAVSLØRINGEN» 2016 som avslørte at psykiatrien er et «rettssikkerhetsmessig katastrofeområde» (VG 24.11.16).

Brevet påstås å være et svar til "Myten om Norge som foregangsland på menneskerettigheter" (Dagbladet 7. OKTOBER 2016) fra Berit Vegheim i Borgerrettsstiftelsen Stopp Diskrimineringen der det begrunnes med fakta at "norske myndigheters opptreden i FN, (er av) en arroganse som vi tror de færreste i Norge er klar over". Videre forvares utenriksdepartementets påstand at "Vi prioriterer menneskerettigheter" (Dagbladet 14. OKTOBER 2016) der FNs CRPD komite diskretiseres, da "Halvparten av komitémedlemmene jobber for organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelser og framstår derfor ikke nødvendigvis som uavhengige".

Norge ratifiserte konvensjonen 2013 som 130. stat. 92 stater har ratifisert individuell klageordning (2017), ikke Norge. Men det var ikke pinlig nok, det kom med konvensjonsstridige reservasjoner og er nå verstingen i Europa med mest tvang i psykiatrien og menneskerettsbrudd tvangsmedisinering. Bare 12 stater i verden og ca. 6 stater i Europa har gjort reservasjoner. Oppfyllelse av CRPD forutsetter et paradigmeskifte, som 59 stater støtter. Norge er ikke med.

Ordet menneskerettigheter forekommer ikke i HODs svar. Er de foreslåtte lovforandringene tilstrekkelig?

Først skal situasjonen av helsetjenesten beskrives for så å komme til de menneskerettslige forpliktelsene av FNs torturtilsynet og en hasteappell av 3 FN arbeidsgrupper.

Norge har det høyeste bruk av tvang i Europa (1,2) og krenker sine folkerettslige forpliktelser. Psykiatrien har sabotert pålegg om reduksjon av tvang i mer enn 15 år. Korrekt registrering av tvang er blitt sabotert i 10 år. Olavs hospital er verstingen med 9 av 10 beltelegginger ikke rapportert (VG 24.4.16).

I Lov og Rett 05 / 2017 (Volum 56). Psykisk helsevern og tvangsmedisinering av Aage Thor Falkanger. Side: 257-258 DOI: 10.18261/issn.1504-3061-2017-05-01 (3)
«Vi er her i legalitetsprinsippets kjerneområde: Tvangsmedisinering skal ikke forekomme uten at lovens krav er oppfylt... Tatt i betraktning at tvangsmedisinering ligger i legalitetsprinsippets kjerneområde, bør kravene til begrunnelse (om stor sannsynlighet) være strenge. Overflatiske standardformuleringer – uten forankring i forsknings-belagt kunnskap og den konkrete pasientens tilstand – vil ikke holde... Det er rettssikkerhetsmessig problematisk at domstolsprøving av tvangs-medisineringsvedtak i praksis er avskåret.»

Ketil Lund skriver i PSYKISK HELSE nr. 3 2017: Tvang: – Ny lovendring ikke nok (4): «Det er forstemmende at gjeldende tvangsmedisineringspraksis, som et offentlig utvalg for snart seks år siden fastslo er ulovlig, bare fortsetter, sier Ketil Lund, advokat og tidligere høyesterettsdommer om endringene i psykisk helsevernloven....Fylkeslegen er nærmest et latterlig klageorgan».

Begge forfattere benytter allmenn aksepterte tolkningsprinsipper og følger plikten til å tolke norsk rett i tråd med konvensjonene.

Ifølge Grunnloven § 92 skal «Statens myndigheter (...) respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.»
"Norsk rett og praksis må være innenfor rammene av rettslig bindende konvensjoner for Norge. Dersom Norge ikke gjennomfører rettighetene, foreligger det et folkerettsbrudd." (NOU 2016: 17. På lik linje. Kapitel 12-7)

Er tvang omsorg eller tortur?

Regjeringen forsvarer tvang er «med å sikre at samfunnet yter nødvendig omsorg i situasjoner hvor den enkelte ikke er i stand til å ta vare på seg selv». Hverken «gode» intensjoner eller påstander om medisinsk nødvendighet kan sette til side kravet at praksis og lover som legitimerer psykiatrisk tvangsbehandling (f. eks. lov om psykisk helsevern) avskaffes på basis av (7):

Tvangsbehandling bør altså forbys ifølge FNs torturtilsyn. Den for tortur nødvendige intensjonen dokumenteres i tvangsvedtakene med den diskriminerende begrunnelse «alvorlig sinnslidelse». Tvangsmedisinering er den mest inngripende og tvilsomme «behandling» som gis.

FNs hasteappell om straks å avslutte bruk av tvang

En hasteappell datert 30. januar 2017 er sendt til Norge fra FNs spesialrapportør for funksjonshemmedes rettigheter, FNs arbeidsgruppe om vilkårlig fengsling og FNs spesialrapportør for retten til fysisk og psykisk helse, 30. januar 2017, ref. UA Norway 1/2017 (5):

En mann klaget "tvungen psykisk helsevern" inn til kontrollkommisjonen, Oslo tingrett, Borgating lagmannsrett og Høyesterett (2. januar 2015) men fikk ikke medhold. Fylkesmannen avviste en klage mot medisinsk tvangsbehandling.
FNs appell i saken er basert på den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP), konvensjonen mot tortur (TK), den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) og konvensjonen om rettigheter til funksjonshemmede (CRPD). «Disse bestemmelsene pålegger en øyeblikkelig forpliktelse til statene om straks å avslutte denne praksis og reformere lover som tillater frihetsberøvelse og tvungen behandling på grunnlag av funksjonshemminger, ved å erstatte disse rutinene med tjenester som møter behovet og som er uttrykt av funksjonshemmedes ønsker og respektere selvstendigheten, valg, verdighet og privatliv.
Mens vi venter på et svar, oppfordrer vi at alle nødvendige foreløpige tiltak treffes for å stoppe de påståtte bruddene og forhindre gjentakelse...»

Staten ignorerer menneskerettighetene og legitimerer tvangsbehandling

I sitt svar viser regjeringen å vær både blind og døv ovenfor sine folkerettslige forpliktelse: «The government fails to see that this case requieres it to take particular measures...» (6) dvs. fortsetter med diskriminerende tvang av personer med psykososial funksjonsnedsettelse. Regjeringen driter i de lidelser FN påpeker og også ble dokumentert 26.5.17 overfor Sivilombudsamannen (ref. 2015/2457) bl. a. gjennom tvangsmedisineringstortur.

CRPD-konvensjonen slår fast at mennesker med funksjonsnedsettelser har de samme menneskerettighetene som alle andre, som f. eks. selvbestemmelse, ingen tortur og ingen vilkårlig fengsling. Det er derfor feilslått at regjeringen tror å kunne reservere seg fra CRPD konvensjonen, frata individuelle klagemuligheter og diskreditere CRPD komiteen, fordi andre komiteer (TK, ØSK og SP), FN arbeidsgrupper og FN rapportører (tortur, funksjonshemmedes rettigheter og retten til fysisk og psykisk helse) støtter også menneskerettighetene til folk med psykososiale funksjonsnedsettelser.

Norge ratifiserte CRPD konvensjonen 2013 som 130. stat. 92 stater har ratifisert individuell klageordning, ikke Norge. Men det var ikke pinlig nok, det kom konvensjonsstridige reservasjoner og Norge er nå verstingen i Europa med mest tvang i psykiatrien og menneskerettsbrudd tvangsmedisinering. Bare 12 stater i verden og ca. 6 stater i Europa har gjort reservasjoner. Oppfyllelse av CRPD forutsetter et paradigmeskifte, som 59 stater støtter. Norge er ikke med. Har noen annen sivilisert stat et slik skandaløst rulleblad?

Demokrati er flertallsstyret som respekterer menneskerettighetene. Menneskerettighetene utgjør dermed mindretallets (her «alvorlig sinnlidende») vern på individnivå mot flertallet. Hvor er regjeringens bidrag å gjøre Norge til et demokrati når det gjelder respekt av menneskerettigheten for folk med psykososiale funksjonsnedsettelse?

Vil Sivilombudsmannen fremme demokrati og menneskerettigheter pga. henvendelsen 25.5.17 «Tvangsmedisineringstortur: Sivilombudsmannen kan bidra å forbedre statens ruinerte anseelse angående etterlevelse av nasjonal regelverk i lys av menneskerettsrettslige folkerettslige forpliktelser»? Vil Tvangslovutvalget løse problemet?: Norges internasjonale forpliktelser å fjerne diskriminerende tvang: Fra flertallsdiktatur til demokrati som respekterer menneskerettighetene?

Regjeringens påstand at Norge er et foregangsland når det gjelder menneskerettigheter er i beste fall et selvbedrag.

Mvh

--
Walter Keim
Netizen: http://walter.keim.googlepages.com
Vil legeforeningen klare å knuse pasientenes håp om en human psykiatri?
http://wkeim.bplaced.net/files/betenkning-pasientjournaler.html
Urgent Appeal to Norway by UN Working Group on Arbitrary Detention: ‘Discontinue forced treatment/hospitalization’ 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=22955 

Vedlegg:

  1. Compulsory Mental Health Care in Norway: A Study of the Interface between the Law and Psychiatry. Rigmor Randi Diseth cand.jur. (2013) https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/35828/dravhandling-diseth.pdf

  2. Arnulf Kolstad, Haldis Hjort, Einar Kringlen. Letters to the Editor on Norwegian psychiatry. History of Psychiatry, SAGE Publications (UK and US), 2005, 16 (2), pp.247-256. <10.1177/0957154X05054860>. <hal-00570827> https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00570827

  3. Lov og Rett 05 / 2017 (Volum 56). Psykisk helsevern og tvangsmedisinering av Aage Thor Falkanger. Side: 257-258 DOI: 10.18261/issn.1504-3061-2017-05-01

  4. Ketil Lund. PSYKISK HELSE nr. 3 2017: Tvang: – Ny lovendring ikke nok: https://www.psykiskhelse.no/bladet/2017/tvang-ny-lovendring-ikke-nok

  5. 30.1.17: UN Working Group on Arbitrary Detention, Special Rapporteur on Rights of Persons with Disabilities, Special Rapporteur on Health issue Urgent Appeal to Norway on forced treatment/hospitalization (ref. UA Norway 1/201): https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=22955

  6. Norges svar til 3. UN Working Group on Arbitrary Detention, Special Rapporteur on Rights of Persons with Disabilities, Special Rapporteur on Health issue Urgent Appeal to Norway on forced treatment/hospitalization http://wkeim.bplaced.net/files/Norwegian_response_to_joint_urgent_appeal.pdf

  7. Hvordan går det med å forby tvangsmedisinering i psykiatrien? http://avskaff-tortur.tk/


Illustrasjon av resultatene av tvangsmedisineringstortur:

Harrow-recovery

Harrow-anxietyHarrow-symptomsbilder1


Wils-IN-remission-and-employed