Subject: FFOs svik av menneskerettigheter for personer med nedsatt psykososial funksjonsevne

From: Walter Keim <wake@online.no>

Date: 08.05.2015 21:04

To: rettighetssenteret@ffo.no

CC: "ldo.no tvang" <post@ldo.no>, We Shall Overcome <post@wso.no>, "Borgerrettsstiftelsen Stopp diskrimineringen" <post@stopdisk.no>, Mental Helse <post@mentalhelse.no>Til FFO skyggerapportering


FFO svikter menneskerettigheter for personer med nedsatt psykososial funksjonsevne


Den norske Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) støtter seg på FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og FNs menneskerettighetskomité som overvåker økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (3) og skriver 19.12.2013 "Norge bryter menneskerettighetene" "Tvangsbruken og tvangslovgivningen i Norge er uforenelig med menneskerettighetene til personer med psykiske lidelser... (FN) slo fast senest i høst at Norges praksis med 
tvangsmedisinering og beltelegging må opphøre." (1). Dette ble innrapportert til FFO skyggerapportering.

I tillegg har Europarådets menneskerettskommissær etter sitt besøk i Norge 19.1. til 23.1.2015 vært bekymret over for mye tvang i psykiatrien og skrevet: «reduce drastically the recourse to involuntary medical treatment & restraints, medical treatment should be based on free & fully informed consent».

Allikevel påstår Staten i utkastet til Norges første CRPD-rapport til FN "Norsk lovgivning er nå i samsvar med konvensjonene". Dermed blir behovet for lovtilpasninger benektet.

I FFOs høringssvaret "Høring - FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)" skrives bare " Vi savner en begrunnelse av hvordan staten vurderer sitt standpunkt opp mot General Comment no. 1 om art 12" (CRPD), dvs. lovtilpasninger blir ikke krevd.

Både LDO , Stopp diskriminering og WSO argumenterer overbevisende for at det trengs et paradigmeskifte med lovforandringer.

Departementet fremhever i vurderingen 22.4.2015 "Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon har fått oppdraget med levering av såkalt ”skyggerapport” på vegne av sivilt samfunn" FFO fikk kr. 300 000.- støtte for denne koordinering, men svikter menneskerettigheter for personer med nedsatt psykososial funksjonsevne, da hovedvekten er på praktisering og referering av lovverket, nødvendige tilpasninger av lovene ikke blir krevd.

Staten nevner 5 % nedgang i tvangsbruk 2013 men ikke oppgang med en tredjedel de siste 15 år (3). Fjerning av behandlingskriteriet som Mental helse og Psykologforening foreslo for 10 år siden ville redusere tvangen med ca. 75 %. Dette er mulig i andre land.

Det har vært tverrpolitisk enighet om reduksjon av tvang i mer enn 15 år og mange forsøk. At tvang er i et spenningsforhold til menneskerettigheter har vært kjent i like lang tid. Noen av dokumentene er:

Dessverre var ca. 34 % oppgang i bruken av tvang ovenfor pasienter med psykiske problemer i perioden 2001 til 2013. Antall tvangsinnleggelser viser en oppgang fra 5719 til 7003 i perioden 2001 til 2009 (2:2009) oppgangen fortsatte 2007 til 2010 (dvs. til 39 % siden 2001). Fra 2011 til 2013 er det en liten nedgang (fra 7953 til 7683) i antall tvangsinnleggelser (2:2013). Begrunnelsen for disse høye tallene er ofte påstanden at det er nødvendig pga. pasienten er til fare for seg selv eller andre, men faktum er at det gjelder mindre enn en fjerdedel av tvangen (3). Åpenbart manglet handlekraft å gjennomføre forandringer av lovhjemlene for tvang som ble foreslått av både Bernt-rapport(2009) og Paulsrud utvalget (2010).


Andre land sikrer selvbestemmelse bedre og begrenser legenes definisjonsmakt.

Jeg kommer fra et land som har virkliggjort forslagene "Selvbestemmelse og frihet på lik linje med andre" til mindretallet i NOU 2011: 9
Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet — Balansegangen mellom selvbestemmelsesrett og omsorgsansvar i psykisk helsevern:

Mindretallet i NOU 2011: 9 besto av et av 14 medlemmer og disse forslagene sammen med forslag å fjerne diskriminieringen av pasienter med psykiske lidelser ihht. CRPD ble møtt med å bli "marginalisert, nullet ut, latterliggjort og tiet i hjel".

Videre er det 10 år gamle forslaget av Mental helse og Psykoloforbundet å fjerne behandlingskriteriet realisert. Vedtak om tvang er der en  juridisk avgjørelse av en dommer, ikke en medisinsk vurdering av en psykiater.

Jeg er sjokkert over hvordan tvang utøves og at Lov om pyskisk helsevern legitimerer menneskerettsbrud tvangsmedisinering og beltelegging må opphøre ifølge FN.

Da forslaget å realisere selvbestemmelse og pasientautonomi falt på steingrunn, har jeg reservert meg mot sedering og tvang gjennom en forhåndserklæring mot psykiatrisk undersøkelse, diagnostikk og (tvangs-)behandling. Videre deltok jeg i høringen "Høring FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)" med bidraget "Helsedepartementets 9-årige kamp mot menneskerettigheter for personer med nedsatt psykososial funksjonsevne: Menneskerettsbrudd tvangsmedisinering, tvungen elektrosjokk og beltelegging må forbys med lov". Dessverre blir alle mine leserbrev om saken ikke publisert.

FFOs høringssvar er uverdig for et land som feirer seg selv som foregangsland når det gjelder menneskerettigheter. FFO oppfordres til å ta menneskerettigheter til personer med nedsatt psykososial funksjonsevne alvorlig.

Mvh

--
--
Walter Keim
Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/no
Pasientrettigheter er menneskerettigheter: http://wkeim.bplaced.net/pasienter.htm
FN: Menneskerettsbrudd tvangsmedisinering, tvungen elektrosjokk og beltelegging må forbys med lov:
http://wkeim.bplaced.net/files/150317hod.html
Reservasjon mot sedering og tvang: http://wkeim.bplaced.net/files/reservasjon_mot_tvang.html

Vedlegg/referanse:
  1. LDO 19. des 2013: Norge bryter menneskerettighetene:  http://www.ldo.no/no/ombudet/Aktuelt/Nyheter/Arkiv/Featured-news/Norge-bryter-menneskerettighetene/
  2. Norges forpliktelse ovenfor FN å redusere og fjerne tvang i psykiatrien: http://wkeim.bplaced.net/files/FN_tvang.html
  3. Reduksjon av tvang feilet i 15 år: http://wkeim.bplaced.net/files/reduksjon_av_tvang.html

[Pasientrettigheter er menneskerettigheter]