Leserbrev, debatt, kronikk:Leserbrev, debatt, kronikk: Når skal den velmenende formynderstat slutte å legitimere tortur i psykiatrien?


Norge bør sørge for at politiet og relevant helsepersonell får opplæring i Torturkonvensjonen. FNs komité mot tortur 2012 CAT/C/NOR/CO/6-7: http://www.fn.no/Tema/Menneskerettigheter/Norge-og-menneskerettighetene/Tortur.

Walter Keim, pensjonert høgskolelektor, tlf. 45435004
Almbergskleiva 64
6657 Rindal, 14.6.2015


Åpent leserbrev til Helse- og omsorgsdepartementet (publisert i Menneskerettighetsbloggen)

FNs komité mot tortur spør: Er menneskerettsbrudd tvangsmedisinering avskaffet?

Det refereres til Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) brev datert 20.4.15 ref. 14/4257. HOD angir under overskrift «Vedr. kritikk av tvang i psykiatrien» å svare på brevene til Helseminister Høie (7.4.15) og Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (17.4.15) «lytt til FN: Menneskerettsbrudd tvangsmedisinering, tvungen elektrosjokk og beltelegging må forbys med lov». Men HOD stiller seg total døv, selv om man er klar over situasjonen i 9 år.

I det vesentlige henvises til Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) og brevet mai 2014 til Likestillings- og diskrimineringsombudet vedr. Norsk tvangslovgivning og ratifisering av CRPD, men menneskerettigheter blir tiet i hjel og ikke engang nevnt. Videre foreslås å gjøre et innspill til Helsedirektoratet, som ble gjort 21.4.15.

At tvang i psykiatrien er i et spenningsforhold til menneskerettighetene er kjent i mer enn 15 år. Like gammel er planene om reduksjon av tvang. Årsrapport om norsk innsats for menneskerettighetene (2000) ordlegger seg slik: «Målet er å redusere bruken av tvang (i psykiatrien i Norge)».

Ifølge Grunnloven § 92 skal «Statens myndigheter (...) respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.»

Siden 2011 er 5 FN komiteer involvert å kritisere tvang i psykiatrien: FNs menneskerettighetskomité , FNs komité mot tortur (6), FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og FNs komité for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (3). Norge er folkerettslig forpliktet å respektere FN konvensjonene.

I 2013 har Norge ratifisert "FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)".  Videre anbefalte Menneskerettighetskomiteen som overvåker økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) 2013 bl. a. "at bruk av tvangsmidler og tvungen bruk av inngripende og irreversible former for behandling, som nevroleptika og elektrosjokkbehandling (ECT), forbys ved lov." (2)

I tillegg refset Europarådet sin kommissær for menneskerettigheter Norge for for mye tvang i psykiatrien og krevde en drastisk redusering (5). I noen land kan man reservere seg mot tvang.
 
Denne nye utviklingen må ha følger for bl. a. lovgivningen, da Norge er folkerettslig bunnet.

Helse- og omsorgsdepartementet påstår problemstillingen har «høy prioritet» og «innebærer å ivareta rettssikkerhet for den enkelte samtidig med å sikre at samfunnet yter nødvendig omsorg i situasjoner hvor den enkelte ikke er i stand til å ta vare på seg selv».

At menneskerettsbrudd tvangsmedisinering, tvungen elektrosjokk og beltelegging som ifølge FN må forbys med lov betegnes som omsorg er skandaløs og krenker Norges folkerettslige forpliktelser.

Lov om psykisk helsevern tillater krenkelser av menneskerettighetene er i strid med menneskerettsloven som gir FN konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter forrang foran lovgivningen, dvs. rettssikkerheten er fraværende. Presidenten av Norsk psykologforening krever i artikkelen «Avklaring etterlyses: Bryter vi menneskerettighetene?» svar fra regjeringen.

I brevet mai 2014 til Likestillings- og diskrimineringsombudet vedr. Norsk tvangslovgivning og ratifisering av CRPD begrunner HOD sitt standpunkt med at Staten prøver å forandre FNs politikk på område. FNs General comment No. 1 CRPD (datert 19 mai 2014) viser at det mislyktes. LDO skrev 10.10.2014: Stopp diskrimineringen, Høie.

HODs gir et goddagmannøkseskaft svar på at Norge er folkerettslig bunnet av sine menneskerettsforpliktelser som er sikret av menneskerettighetene sikret i Grunnloven.

Det har vært en tverrpolitisk enighet i mer enn 15 år om reduksjon av tvang i psykiatrien. Dette har resultert i «Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang» i 2006 og at Bernt-rapport (2009) og Paulsrud utvalget (2010) foreslått å sette ned et lovutvalg. Utvalget ble enige om at særlovgivningen bør fjernes. Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) har f. eks. 2012 bare bidratt med 7 % reduksjon og ble underkjent av FN 2013. Men de data som foreligger viser dessverre ca. en tredjedel oppgang i bruken av tvang ovenfor pasienter med psykiske problemer i perioden 2001 til 2013 (4). Problemene har blitt trenert i mange år.

FNs komité mot tortur spør 2015, som forberedelse av Norges rapport 2016: Er beltelegging, tvangsmedisinering og elektrosjokk avskaffet?

(a) “Whether the use of restraints and the enforced administration of intrusive and irreversible treatments such as neuroleptic drugs and electroconvulsive therapy has been abolished in law...”

Europarådets kommissær for menneskerettigheter kritiserer Norge og Mental Disability Advocacy Center (MDAC) oppfordrer å skrive til statsministeren at dette er ikke akseptabel (5). HODs ignorering av menneskerettigheter er et land uverdig som feirer seg selv som foregangsland i menneskerettigheter.
Referanser:

  1. LDO 19. des 2013: Norge bryter menneskerettighetene http://www.ldo.no/no/ombudet/Aktuelt/Nyheter/Arkiv/Featured-news/Norge-bryter-menneskerettighetene/
  2. FN ber Norge om å slutte med tvangsinngrep (E/C.12/NOR/CO/5): http://wso.no/?s=1&id=103
  3. Norges forpliktelse ovenfor FN å redusere og fjerne tvang i psykiatrien: http://wkeim.bplaced.net/files/FN_tvang.html
  4. Reduksjon av tvang feilet i 15 år: http://wkeim.bplaced.net/files/reduksjon_av_tvang.html
  5. NORWAY MUST FULLY RESPECT RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES, SAYS the Council of Europe Commissioner for Human Rights, Nils Muižnieks: http://www.mdac.info/en/news/norway-must-fully-respect-rights-people-disabilities-says-muiznieks
  6. Minkowitz, Advocacy paper on forced interventions as torture: http://www.chrusp.org/media/AA/AG/chrusp-biz/downloads/29591/supplementary_paper_on_article_11.doc


[Pasientrettigheter er menneskerettigheter] [Alle leserbrev]