[Offentlighet i forvaltningen]  

"Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale." Grunnlov § 100
"Kvalitet er å bli hørt" HiSTs kvalitetssystem

 

Anmodning om innsyn i søkerlisten for dekanstilling AITeL/HiST, dekanmøtene og sammenslåing NTNU/HiST

For ca. 15 år siden, var det en forsamling av alle ansatte på instituttet som bestemte i allmøter (direkte demokrati). Så kom ordningen med valg av instituttstyrer/dekan og avdelingsstyre (representativ demokrati). Nå blir dekan ansatt av høgskolestyret og ansatte velger et avdelings-"styret" som er rådgivende. Er demokrati blitt gammeldags og avleggs i forhold til den nye effektive byråkratiske styremåten? Eller den nye effektive byråkratisk-sentralisktiske regel-styreformen med styrking av ledelsens makt bare en koloss/kjempe på leirføtter?

Vanligvis er en sak om innsyn veldig enkel: Først søkes det om innsyn, så kan et eventuelt avslag påklages til overordnet forvaltningsnivå.

Denne innsynsaken er atskillig mer komplisert og ble rutet til: Først ble det ikke opplyst om overordnet forvaltningsnivå. Så angir hovedadministrasjonen i HiST at Undervisnings- og forskningsdepartementet (UFD) er overordnet forvaltningsnivå. Men UFD sender det tilbake med opplysning om at HiST styre er overordnet forvaltningsnivå. Etter styrebehandling i HiST (der bare deler blir behandlet) angir HiST igjen at departementet er overordnet forvaltningsnivå. Men departementet bestrider det igjen.

Sivilombudsmannens uttaler "Forholdet gir grunn til kritikk". Tvil om HiST kjenner reglene.

Det gjennomgående problem er at enten angir ikke hovedadministrasjonen et overordnet forvaltningsnivå eller så blir det angitt feil overordnet forvaltningsnivå. Man er seg selv nok: Det nye effektive moderne byråkratiske styreform har langt igjen for å bli like god som den "gammeldags" utdaterte demokratiske.

Denne innsynssaken avslører, at klageinstans for høyskoleadministrasjonens vedtak er styret.

21.10.04: Anmodning om innsyn.
25.10.04: Svar: offentlig søkerliste
30.10.04: Klage til sivilombudsmannen
11.11.04: Klage til overordnet forvaltningsnivå.
09.12.04: Videresending til UFD
21.12.04: Departementet er ikke klageinstans
31.12.04: Vurdering av habiliteten av rektor/styreleder.
10.01.05: Høgskoleadministrasjonen avlyser den lovbestemte habilitetsvurdering (med to inhabile saksbehandlere).
21.01.05: Saksframlegg 007/2004 til Styret
31.01.05: E-post til HiST styremedlemmene angående habilitet.
04.02.05: HiSTs brev om behandling i styret
04.02.05: Oppfølging hos Sivilombudsmannen
08.02.05: Vil UFD innføre forvaltnings- og offentlighetsloven i HiST?
09.03.05: Sivilombudsmannen undersøker ikke habilitet av styrebehandling, noe som er tvilsomt: Ingen behandling i overordnet forvaltningsorgan av dekanmøtene og sammenslåing NTNU/HiST.
15.03.05: HiSTs antagelse at UFD er klageinstans er feil.
11.04.05: Sivilombudsmannen ser på saken ber HiST å uttale seg om saksbehandlingen.
26.04.05: Høgskoledirektøren har forespurt søkeren som trakk seg før realitetsbehandlingen av søknaden.
05.06.05: HiSTs regnskap er underkjent av riksrevisjonen. Mitt forslag å ta dette med i møteprotokollen førte dessverre ikke fram. Noe som synes å vise at hemmelighetskremmeriet fortsetter.
Høgskoleavisa: Vil ledelsen slutte å piske den døde hesten sammenslåing med NTNU?

Resultat:

 


[Offentlighetslov]  [Hva brukes økt makt til i HiST?]  [ADM2003]  [Kvalitetsutvalg]  [Regnskap underkjent]  [Sammenslåing HiST/NTNU] [Lærere fikk fri igjen fra å rette eksamen i julehøytiden:]  [Informasjon til ansatte]  [sak for HiST styre]  [Rettighetsbelagt materiale]  [Randsoneorganisasjoner]