Leserbrev, debatt, kronikk:

Walter Keim, E-Mail: wake@online.no
Almbergskleiva 64
NO-6657 Rindal, 12.11.2015

Til
Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Kopi: BLD, LDO, partigrupper Stortinget

Åpent brev: Likestillings- og diskrimineringsombudets rapport: Norge bryter funksjonshemmedes menneskerettigheter


LDOs rapport følger opp en tradisjon med treffende analyser og fremtidsrettete konstruktive forslag.

«Myndighetene våre ser fremdeles ut til å tro at det er folks funksjonsevne som er problemet. Det er det ikke. Feilen sitter i samfunnet, og de barrierene som diskriminerer og stenger folk ute, sier Ørstavik. Hun etterlyser en politikk som tar dette på alvor.

Det er videre svært positiv at 2 bruker/interesse/borgerrettsorganisasjoner var invitert for å si ifra hvor skoen trykker, også tilgjengelig på video publisert på Internett: http://bambuser.com/node/4714080 .

Helsedepartementet anbefales å følge Helsedirektoratets råd «å sette ned et lovutvalg for etablering og gjennomføring av tvungent vern, og spesielt se nærmere på adgangen til tvungen medikamentell vedlikeholdsbehandling.». HOD prøvde å unnta denne anbefalingen offentligheten.Jeg skal supplere noe når det gjelder FN komiteenes tilbakemeldinger til Norge, rettspraksis og inkorporering av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven. Er enig i det som skrives om skadevirkningene av tvang generelt, men ønsker å tilføye nyere forskningsresultater om skadevirkningene av langtidsmedisinering med antipsykotika.

Tilbakemeldingene fra FN

Både CRPD komiteen og ØSK komiteen er nevnt i rapporten. Det tilføyes Universal Periodic Review (UPR), sivile og politiske rettigheter (SP) og torturkomiteen.

Hva skjer etter at FN sine tilbakemeldinger blir arkivert i Utenriksdepartementet? Da jeg ikke kunne se at det ble tatt hensyn til tilbakemeldingene har jeg etter fattig evne forsøkt å gjøre dem kjent og sendt til flere departement. Det var delvis vanskelig å få brevet journalført. Helsedepartementet unntar det offentlighet som taushetsbelagte personlige data.

Ønsker å gjøre oppmerksom på torturkomiteens spørsmål CAT/C/NOR/QPR/8 til Norge om tvangsmedisinering er forbudt og hvordan informasjon til pasientene sikres

(a) “Whether the use of restraints and the enforced administration of intrusive and irreversible treatments such as neuroleptic drugs and electroconvulsive therapy has been abolished in law...

(b) Ensuring that every competent patient, whether voluntary or involuntary, is fully informed about the treatment to be prescribed and given the opportunity to refuse treatment or any other medical intervention... ”

Rettspraksis

Når det gjelder rettspraksis ble det fra Stop Diskriminering tatt opp mange eksempler. Dessverre blir CRPD hittil ignorert og det er nødvendig å inkorporere CPRD i menneskerettsloven.

Domstolene følger stort sett regjeringsadvokatens påstander og setter menneskerettigheter til mennesker med nedsatt psykososial funksjonsnedsettelse til side. I kontrollkommisjonen jeg deltok i skrev dommeren "sykehuset har ikke godgjort" når påstanden om alvorlig sinnlidelse ble underkjent. Dette har jeg tolket som ca. 90 % sannsynlighetsovervekt og bygget mine juridiske resonnementer på det. Er bare blitt rost av dommeren som medlem i kontrollkommisjonen. Har lest ca. 15 til 20 dommer om tvang etter psykisk helsevern lov. Både kontrollkommisjoner og retten gir medhold i ca. 10%, noe som dokumenterer veldig naiv tro på psykiatriens påstander. Prøvingen skal skje ut fra situasjonene på domstidspunktet, og retten er etter tvl § 11-4 ubundet av partenes anførsler og påstander. Hvis beviskravet og helsetilstand på domstidspunktet ville bli tatt alvorlig kunne 90% få medhold.

«Høyesterett har påpekt at et brudd på menneskerettighetene (EMK) uansett ikke kan antas å ha innvirkning på dommen når det gjelder reglene i tvl. kap. 36 med utgangspunkt i phvl. § 7-1. (Rt. 2004 s. 583, Premiss nr. 29 og Rt. 2011 s. 1666)». Her blir folk med nedsatt funksjonsevne fratatt EMK beskyttelse på tross av menneskerettighetsloven.

Tvangsmedisinering med antipsykotika

Council of Evidence-based Psychiatry (1) ble opprettet 2014 og publiserer forskningsbaserte resultater om psykiatri angående bruk av "antipsykotisk" psykofarmaka og konsekvensene for å tette hullet med manglende forskning på langtidsbehandling med bl. a. deltagere Robert Whitaker (2, 9) og Peter C. Gøtzsche (3, 4).

Martin Harrows langtidsstudie (2, 5) viser at pasienter med diagnose schizofreni underlagt medikamentfrie behandling klarer seg bedre i det lange løp dvs. 50% ble vesentlig bedre (høyere «recovery rate») etter 15 år sammenlignet med 5% som er langtidsmedisinert (se intervju med Robert Whitaker i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 52, nummer 2, 2015, side 126-131). Wunderinks randomiserte studie bekreftet resultatene. «Open dialogue» terapi metode (Jaakko Seikkula) bruker minimal medisinering og har ca 80% bedring.

PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet gir en oversikt av problemene og hvordan de kan løses:

I KRONIKEN 5. AUG. 2015 oppsummerer i Politikken: Tvang i psykiatrien bør forbydes (3): « (S)amlet set er psykofarmaka den tredjehyppigste dødsårsag i vestlige lande, efter hjerte-kar-sygdomme og kræft».

I 'Dødelig psykiatri og organiseret benægtelse' (2015) (4) skriver P. Gøtzsche: "Jeg mener, vi kan reducere vort nuværende forbrug af psykofarmaka med 98 % og samtidig forbedre folks mentale sundhed og overlevelse."

Statens Legemiddelverk, Felleskatalogen, Pasientsikkerhetsprogrammet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og NPE ble informert om at nyere forskning viser at langtidsmedisinering med antipsykotika er skadelig. Svaret påstår at legemiddelverket er klar over det og henviser til retningslinjer for psykosebehandling. Derfor ble legemiddelverket oppfordret å slutte å legitimere helseskadelig langtidsmedisinering med antipsykotika.

Videre ble Helsedirektoratet oppfordret «å slutte å legitimere umenneskelig, grusom og nedverdigende behandling, som skader pasientene».

Utenriksminister Jagland hadde i år 2000 den fjerntliggende visjonære ideen å utvide tanken om menneskerettigheter til psykiatriske pasienter i Norge. Siden den gang har det vært mange taler om det i Stortinget og en tverrpolitisk enighet å redusere tvang. Men resultatet ble en økning med en tredjedel i de siste 15 år. Dette viser total mangel på handlingskraft.

Psykiatrien er tradisjons- makt- og autoritetsbasert og bryr seg ikke om pasientenes menneskerettigheter og helse, selv om det finnes alternativer (6). Derfor kan pasientene ikke overlates helsepersonells holdninger. Stortingets viser her sin avmakt med bare å prate om reduksjon av tvang.

Jeg håper å bidra å gi muligheter at staten kommer med bedre svar til FN komiteen mot tortur enn de siste 5 år.

Hvis det var lov å skrive det hadde jeg gjort følgende forslag til FN, men jeg er ikke kompetent å vurdere om det er lov.


Med vennlig hilsen

--
Walter Keim
Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/no
Pasientrettigheter er menneskerettigheter: http://wkeim.bplaced.net/pasienter.htm

[Pasientrettigheter er menneskerettigheter] [Alle leserbrev]

Dokumentasjon av skadene av antipsykotisk langtidsmedisinering:

1. Council of Evidence-based Psychiatry: http://cepuk.org/

2. Psykofarmaka på kort og lang sikt: Tidsskrift for Norsk
Psykologforening, Vol 52, nummer 2, 2015, side 126-131:
https://psykologtidsskriftet.no/intervju/2015/02/psykofarmaka-pa-kort-og-lang-sikt

3. PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet: KRONIKEN 5.
AUG. 2015 oppsummerer i Politikken: Tvang i psykiatrien bør forbydes:
http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2781368/tvang-i-psykiatrien-boer-forbydes/

4. PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet i Politikken:
'Dødelig psykiatri og organiseret benægtelse' (2015):
http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/sygdom/ECE2814922/uddrag-af-doedelig-psykiatri-og-organiseret-benaegtelse/

5. The public mental health system is creating a huge class of chronic
mental patients through forcing them to take ineffective, yet extremely
harmful drugs. http://psychrights.org/Research/Digest/NLPs/neuroleptics.htm

6. Effective Non-Neuroleptic Treatment
http://psychrights.org/research/Digest/Effective/effective.htm

7. Norges folkerettslige forpliktelser:
http://wkeim.bplaced.net/files/FN_tvang.html

8. 26.9.2015: Helsedirektoratet oppfordres å slutte å legitimere
umenneskelig, grusom og nedverdigende behandling, som skader pasientene:
http://wkeim.bplaced.net/files/150916helsedir.html

9. Psych-Drugs Harm - One: Robert Whitaker - A History - September 16, 2015 – CPH https://www.youtube.com/watch?v=Wd3_Iq8P3Fo

--
--
Walter Keim
Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/no
Pasientrettigheter er menneskerettigheter: http://wkeim.bplaced.net/pasienter.htm
Skyggerapport til FN: http://wkeim.bplaced.net/files/FN_rapport.html
NORWAY MUST FULLY RESPECT RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES:
https://www.causes.com/campaigns/93254-make-norway-respect-rights-of-persons-with-disabilities

Harrow-recovery.jpg

Harrow-recovery