Leserbrev, debatt, kronikk:

Regjeringen: Vil skape pasientenes helsetjeneste

Walter Keim, pensjonert høgskolelektor, tlf. 45435004
Almbergskleiva 64
6657 Rindal, 16.8.2015 (sendt om igjen 15.9.15 med krav om journalføring)


Åpent brev til HOD, JD (4.10), UD, SMK og BLD , som har ansvar for FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), SOM forebyggingsenhet mot tortur, Høyesterett

Kopi: Partigrupper i Stortinget, pasientorganisasjoner, presse

Er staten umenneskelig, grusom og legitimerer nedverdigende behandling?

Pressen har i mange år skrevet at Norge har den høyeste bruk av tvang i Europa (1).

Allikevel har antall tvangsvedtak økt med en tredjedel i tiden 2001 til 2015 (2).

Norge har klart å bli beryktet i hele 5 FN menneskerettskomiteer som kritiserte Norge pga. for mye tvang i psykiatrien. I tillegg refset Europarådet sin kommissær for menneskerettigheter Norge for for mye tvang i psykiatrien og krevde en drastisk redusering (3,4).

Menneskerettighetskomiteen som overvåker økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) uttaler 2013 bl. a. "at bruk av tvangsmidler og tvungen bruk av inngripende og irreversible former for behandling, som nevroleptika og elektrosjokkbehandling (ECT), forbys ved lov."

FNs komité mot tortur og umenneskelig behandling spør i 2015, som forberedelse av Norges rapport for 2016: Er beltelegging, tvangsmedisinering og elektrosjokk avskaffet med lov?

Domstolene følger regjeringsadvokatens påstander og setter menneskerettigheter til mennesker med nedsatt psykososial funksjonsnedsettelse til side (5). «Høyesterett har påpekt at et brudd på menneskerettighetene (EMK) uansett ikke kan antas å ha innvirkning på dommen når det gjelder reglene i tvl. kap. 36 med utgangspunkt i phvl. § 7-1. (Rt. 2004 s. 583, Premiss nr. 29 og Rt. 2011 s. 1666)»

Norges folkerettslige forpliktelser har blitt ignorert og satt til side i flere år. Det kan derfor spørres om den vel menende formynderstat er umenneskelig, grusom og legitimerer nedverdigende behandling mot mennesker med nedsatt psykososial funksjonsevne.

Ifølge Grunnloven § 92 skal «Statens myndigheter (...) respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.»

Da Stortinget diskuterte tvang siste gang 2010 (Inst. 175 Stortinget (2009-2010) ) kom det om nytten av tvangsbehandling et vedlegg til innstillingen med følgende innspill fra helsedirektoratet at «det ikke finnes vitenskapelige holdepunkter for at tvang kan begrunnes med at behandlingsresultatet blir bedre». Det var tverrpolitisk enighet om å redusere tvang.

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) som Norge ratifiserte som 130. stat markerer et paradigmeskifte og skal motvirke og hindre diskriminering på grunn av nedsatt psykososial funksjonsevne.

Helsedirektoratet har i juli 2015 pga. CRPD foreslått en revisjon av lovgivningen (side 22) som «bør omfatte både regler knyttet til etablering og gjennomføring av tvungent vern, og spesielt se nærmere på adgangen til tvungen medikamentell vedlikeholdsbehandling». Nå ligger ballen å gjennomføre tilpasningen av lovverket hos helseministeren. Dette er blitt unntatt offentlighet av HOD. Et medlem av rettighetsutvalget er blitt nektet innsyn av Kongen i statsråd.

Hvordan har helsevesenet anvendt sin makt "å hjelpe med tvang?":

TREKKING AV TENNER, malariainfisert blod, sterilisering, kastrering, narkose i ukevis, insulinsjokk, elektrosjokk og lobotomi er noe av det leger har forsøkt i behandlingen av psykisk syke i Norge. Hvor er psykiatriens oppgjør med egen grusom historie?

Psykiatriens vitenskapelige forankring er ikke overbevisende. Som Rosenhans eksperiment «On being sane in insane places» overbevisende dokumenterer kan klinisk praksis ikke skille mellom friske og sinnssyke pasienter. Diagnosene er ikke (reliable”) pålitelig.

Det er aldri blitt vitenskapelig vist at tvangsmedisinering og tvang i et lengre tidsperspektiv bedrer pasienters helse. Med evidens basert psykiatri (2014: Council of Evidence-based Psychiatry) blir det nå gjort et forsøk å stille psykiatri på et bedre vitenskapelig fundert grunnlag.

Det har vært kjent blant forskere i lang tid at den biokjemiske forklaring av sinnslidelse (psykose, schizofreni) er en myte. Videre viste Martin Harrows langtidsstudie 1975 til 1983 at schizofrene underlagt medikamentfrie behandling klarer seg bedre i det lange løp med 50% som kommer tilbake etter 15 år til jobb, sammenliknet med 5% under medikamentell behandling (se intervju med Robert Whitaker "Psykofarmaka på kort og lang sikt" i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 52, nummer 2, 2015, side 126-131). «(T)ilbakevending av symptomer etter seponering er en effekt av seponeringen, ikke en effekt av lidelsen... Og over tid hadde gruppen av pasienter som sluttet med medisiner, bedre resultater enn gruppen som fortsatte på antipsykotiske midler.» Wunderinks randomiserte studie replikerte resultatene. Her ble en gruppe medikamentfri etter 6 måneder som førte etter 7 år til en «recovery rate» av 40,4% sammenliknet med 17,6% for pasienter som ble medisinert hele tiden. «Open dialogue» terapi metode bruker minimal medisinering og har ca 80% «revovery» (bedring som tillater å komme tilbake til familie og jobb). Psykofarmaka kan på kort sikt virke symptomdempende men på lang sikt er negative virkninger dominerende. Når det gjelder "antipsykotisk" psykofarmaka så er kjent bivirkninger sløvhet, skjelving, overvekt og redusert levealder. Langvarig psykisk syke dør ca. 20 tidligere. Anerkjente kritikere som Professor Peter C. Gøtzsche, Robert Whitaker og Clare Parish («Antipsychotic deflates the brain»se også Andersen et al 2011) har gjort at forutsetningen om «generally acknowledged medical standards» ikke kan gjøres gjeldende for å rettferdiggjøre tvang. Reduksjonen av hjernevolum pga. langvarig bruk av "antipsykotisk" psykofarmaka reduserer kognitive evner (PLOS Medicine:Antipsychotic Maintenance Treatment: Time to Rethink? Joanna Moncrieff. Published: August 4, 2015).

Under ingen omstendigheter har psykiatrien legitimitet å sette menneskerettigheter til side. For å unngå at vel menende formyndere blir grusom og umenneskelige må tvangsmedisinering forbys med lovgivning. Ikke bare FN men også vitenskapsmenn selv krever at tvang forbys (Politikken: PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet: KRONIKEN 5. AUG. 2015 KL. 00.01. Tvang i psykiatrien bør forbydes): « (S)amlet set er psykofarmaka den tredjehyppigste dødsårsag i vestlige lande, efter hjerte-kar-sygdomme og kræft».

I 'Dødelig psykiatri og organiseret benægtelse' (2015) skriver P. Gøtzsche: Psykiatrien «nægter at se de skader, de forvolder, selv når beviserne er overvældende. Endvidere har de forenet sig omkring en række myter og misforståelser, som de hårdnakket forsvarer, men som er meget skadelige for patienterne. Nogle af de værste, som jeg skal aflive i denne bog, er:

Jeg mener, vi kan reducere vort nuværende forbrug af psykofarmaka med 98 % og samtidig forbedre folks mentale sundhed og overlevelse.»

Dessverre blir disse vitenskapelig underbyggende anbefalingene av evidens basert psykiatri ikke meddelt pasientene og satt til side av den kliniske praksis og skader dermed helsen til psykiatriske pasientene.

Blir pasientene informert om vitenskapelig dokumenterte bivirkningene? I praksis har pasienter 3 valg:

2010 har helsedepartement oppfordret helseforetakene å bygge opp medisinfrie behandlingstilbud. 14. oktober 2014 var situasjonen følgende: «Oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet har ikke vært fulgt opp om legemiddelfrie behandlingstilbud. Det er nedslående, sier helseminister Bent Høie til Erfaringskompetanse.»

Det er altså ikke nok at tvang er godt ment og derfor naturlig at FNs spesialrapportør i torturspørsmål er opptatt av psykiatriens metoder.

Det eneste forsvarlige er derfor å følge FNs krav at tvangsmedisinering forbys.

Mvh

--
--
Walter Keim
Netizen: http://walter.keim.googlepages.com
Is it possible to enforce access to information in Bavaria?
http://wkeim.bplaced.net/files/enforce_access_to_information.html
NORWAY MUST FULLY RESPECT RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES:
https://www.causes.com/campaigns/93254-make-norway-respect-rights-of-persons-with-disabilities

Bare Justisdepartementet svarte 14.10.2015 positiv:

Til Walter Keim,

Vi viser til dine henvendelser 4. og 6. oktober 2015. Som du er kjent med, ligger ansvaret for lov om psykisk helsevern i Helse- og omsorgsdepartementet. Vi tar med oss dine

innspill i vårt videre samarbeid med HOD og andre berørte departement når det gjelder gjennomføringen av CRPD i norsk rett.

Vennlig hilsen

lovrådgiver

Lovavdelingen

Justis- og beredskapsdepartementetSvar far Utenriksdepartement 23.9.2015:

Det vises til din e-post 15. september med krav om journalføring av tidligere brev med ovennevnte tittel.

Utenriksdepartementet kan ikke se å ha mottatt det opprinnelige brevet, men det er nå journalført som del av din e-post 15. september.

Vi benytter anledningen til å gjøre oppmerksom på at spørsmål om bruk av tvang i psykiatrien i Norge hører inn under Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområder.

Med vennlig hilsen

(...)

Seniorrådgiver

Seksjon for menneskerettigheter og demokrati

UtenriksdepartementetResultat:

Oppfølging:

Vedlegg:

  1. Norge har den høyeste bruk av tvang i Europa: http://wkeim.bplaced.net/files/Europatoppen_tvang.html

  2. Reduksjon av tvang feilet i 15 år: http://wkeim.bplaced.net/files/reduksjon_av_tvang.html

  3. Norges forpliktelse ovenfor FN å redusere og fjerne tvang i psykiatrien: http://wkeim.bplaced.net/files/FN_tvang.html

  4. 5 UN committees have criticized Norway and suggested to respect human rights of persons with psychososial disabilities: http://wkeim.bplaced.net/files/UN_coercion.html

  5. Domstolene setter menneskerettigheter til mennesker med nedsatt psykososial funksjonsnedsettelse til side: http://wkeim.bplaced.net/files/dommer_tvang.htmlSvar 4.9.15 fra HOD: Vedr.åpent brev om tvang i psykisk hesevern.    Departamentet viser til ditt brev mottat 28.august.  Vi tar dine synspunkter til etterretning. For øvrig viser vi til vårt brev til deg 30.april Departamentet har ikke kommendarer utover dette.  Med vennlig hilsen
Thor Rogan (e,f.) spesialrådgiver     
Sjur Øverbø Andersen  seniorrådgiver.  

16.9.15: Behandler Kongen i statsråd klagen mot offentliggjøring av Helsedirektoratets anbefaling?[Pasientrettigheter er menneskerettigheter] [Alle leserbrev]

Harrow-recovery.jpg

Harrow-recovery