Leserbrev, debatt, kronikk:

Walter Keim, E-Mail: wake@online.no
Almbergskleiva 64
NO-6657 Rindal, 20.8.2015

Åpent brev

Høie stopp diskriminering av pasienter med nedsatt psykososial funksjonsevne, dvs. mennesker med psykiske problemer

Pressen har i mange år skrevet at Norge har den høyeste bruk av tvang i Europa (1).

Allikevel har antall tvangsvedtak økt med en tredjedel i tiden 2001 til 2015 (2).

Norge har klart å bli beryktet i hele 5 FN menneskerettskomiteer og torturkomiteen spør: Er menneskerettsbrudd tvangsmedisinering avskaffetI tillegg refset Europarådet sin kommissær for menneskerettigheter Norge for for mye tvang i psykiatrien og krevde en drastisk redusering (3,4).

Menneskerettighetskomiteen som overvåker økonomiske, sosiale og politiske rettigheter (ØSK) uttaler 2013 bl. a. "at bruk av tvangsmidler og tvungen bruk av inngripende og irreversible former for behandling, som nevroleptika og elektrosjokkbehandling (ECT), forbys ved lov."

FNs komité mot tortur spør i 2015, som forberedelse av Norges rapport for 2016: Er beltelegging, tvangsmedisinering og elektrosjokk avskaffet med lov?

MenneskerettskommissærenEuroparådet og Mental Disability Advocacy Center ble informert om at Norge krenker sine folkerettslige forpliktelser.

Da det er nytteløs å minne staten om sine folkerettslige forpliktelser, kan det spørres om den vel menende formynderstat er umenneskelig, grusom og legitimerer nedverdigende behandling mot mennesker med nedsatt psykososial funksjonsevne, dvs. mennesker med psykiske problemer.

Hittil har det blitt henvist til at resultatene av Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) skal avventes.

Nå foreligger resultatet «Bedre kvalitet – økt frivillighet. Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015)» (5)

Etter å ha beskrevet på 22 sider mange tiltak kommer på side 22 følgende:

"I 2013 ratifiserte Norge CRPD (FN konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne). I etterkant har ulike internasjonale og nasjonale menneskerettslige aktører, herunder CRPD komitéen, Europarådets menneskerettighetskommissær, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Norsk senter for menneskerettigheter, gitt uttalelser i retning av at de norske tvangsreglene bør gjennomgås og innskjerpes i lys av denne konvensjonen.

På denne bakgrunn, og i lys av at man så langt ikke ser en nedgang i bruk av tvang, anbefaler direktoratet at det parallelt iverksettes en revisjon av psykisk helsevernloven. Revisjonen bør omfatte både regler knyttet til etablering og gjennomføring av tvungent vern, og spesielt se nærmere på adgangen til tvungen medikamentell vedlikeholdsbehandling."

Dermed kan helsedepartementet ikke lengre unnskylde seg med å vente på resultatene, men må gjøre noe etter 15 års handlingslammelse.
 
Denne nye utviklingen må ha følger for lovgivningen, da Norge er folkerettslig bunnet, noe som Helsedirektoratet nå har fulgt opp med forslag.
Dermed ligger ballen hos helseministeren.

Det er aldri blitt vitenskapelig dokumentert at tvangsmedisinering og tvang i et lengre tidsperspektiv bedrer pasienters helse. Med evidens basert psykiatri (Evidence-based Psychiatry) blir det gjort et forsøk å stille psykiatri på et bedre vitenskapelig fundert grunnlag.

Det er nå kjent at den biokjemiske forklaring av sinnslidelse (psykose, schizofreni) er en myte. Videre viste Martin Harrows langtidsstudie 1975 til 1983 at schizofrene underlagt medikamentfrie behandling klarer seg bedre dvs. 50% sammenlignet med 5% som er medisinert i det lange løp (Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 52, nummer 2, 2015, side 126-131). Wunderinks randomiserte studie bekreftet resultatene. «Open dialogue» terapi metode bruker minimal medisinering og har ca 80% bedring. Psykofarmaka kan på kort sikt virke symptomdempende men på lang sikt er negative virkninger dominerende. Når det gjelder "antipsykotisk" psykofarmaka så er kjente bivirkninger sløvhet, skjelving, overvekt og redusert levealder. Langvarig psykisk syke dør ca. 20 tidligere. Anerkjente kritikere som Professor Peter C. Gøtzsche, Robert Whitaker og Clare Parish (2011 «Antipsychotic deflates the brain»se også Andersen et al 2011) har gjort at forutsetningen for langvarig tvangsmedisinering er nødvendig for å hjelpe faller bort. Reduksjonen av hjernevolum pga. langvarig bruk av "antipsykotisk" psykofarmaka reduserer kognitive evner (PLOS Medicine:Antipsychotic Maintenance Treatment: Time to Rethink? Joanna Moncrieff. Published: August 4, 2015).

Dessverre blir disse vitenskapelig underbyggende anbefalingene av evidens basert psykiatri (Evidence-based Psychiatry) satt til side av den kliniske praksis og skader dermed helsen til psykiatriske pasientene. Det eneste forsvarlige er derfor å følge FNs krav at tvangsmedisinering forbys.

Mvh

--
Walter Keim
Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/no
Utkast til skyggerapport til FN: http://wkeim.bplaced.net/files/FN_rapport.html
Pasientrettigheter er menneskerettigheter: http://wkeim.bplaced.net/pasienter.htm
FN: Menneskerettsbrudd tvangsmedisinering, tvungen elektrosjokk og beltelegging må forbys med lov:
http://wkeim.bplaced.net/files/150317hod.html
Reservasjon mot sedering og tvang: http://wkeim.bplaced.net/files/reservasjon_mot_tvang.html

Vedlegg:

  1. Norge har den høyeste bruk av tvang i Europa: http://wkeim.bplaced.net/files/Europatoppen_tvang.html

  2. Reduksjon av tvang feilet i 15 år: http://wkeim.bplaced.net/files/reduksjon_av_tvang.html

  3. Norges forpliktelse ovenfor FN å redusere og fjerne tvang i psykiatrien: http://wkeim.bplaced.net/files/FN_tvang.html

  4. 5 UN committees have criticized Norway and suggested to respect human rights of persons with psychososial disabilities: http://wkeim.bplaced.net/files/UN_coercion.html

  5. Helsedirektoratet juli 2015: Vurdering av videreføring av «Bedre kvalitet – økt frivillighet. Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015)» http://wkeim.bplaced.net/files/12-9562-61_Vedlegg_HOD-rapportering-juli-2015_12880570_8_1-1.pdf[Pasientrettigheter er menneskerettigheter] [Alle leserbrev]