Leserbrev, debatt, kronikk:

Walter Keim, pensjonert høgskolelektor, tlf. 45435004
Almbergskleiva 64
6657 Rindal, 26.1.2016

Takk til RPF sitt menneskerettsengasjement angående rutinemessig ransaking i psykiatrien

Det refereres til Rettspolitisk forening (RPF) sitt høringssvar "Høyring - forslag til endringar i psykisk helsevernloven – kontroll for å hindre innføring av legemiddel, rusmiddel, skadelege stoff, farlege gjenstandar og rømmingshjelpemiddel".

NPF argumenterer at det følger av menneskerettighetene at inngrep ovenfor en borger må være nødvendig i et demokratisk samfunn og forholdsmessig. Forlagene ansees som problematiske i forhold til EMK, SP og konvensjon om rettigheten til mennesker med nedsatt funsjonsevne (CRPD).

En svale gjør ingen sommer, derfor sendes en kopi til andre menneskerettslige aktører som har ikke uttalt seg.

Departementet referer «meldingar frå spesialisthelsetenesta om at tilsette i det psykiske helsevernet føler seg utrygge på arbeidsplassen. Det blir rapportert om branntilløp, sjølvdrap, voldelege og trugande episodar. Omsynet til medpasientane taler også for å rette merksemd mot tryggleiken i det psykiske helsevernet.» Men hendingene blir ikke tallfestet. Ikke en enste dødsfall dokumentertes.

I «Kvalitet og pasientsikkerhet 2014» Meld. St. 12 (2015-2016) blir estimatet om at pasientskader bidro til 4700 dødsfall underslått. Halvparten av dødsfallene estimeres å kunne blitt unngått. Det er skaldaløs at det ikke blir iverksatt tiltak. Objektiv sett er behandlingen mye farligere enn pasientene uten at det nevnes og gjøres noe med det.

Menneskerettsperspektivet har stor støtte internasjonalt og stadig sterkere nasjonalt støtte: 5 FN komiteer (3), Europarådet sin kommissær, diskrimineringsombudet (LDO), helsedirektoratet, FFOs skyggerapport og Erfaringkompetanse (Tiltak 2: toppmøte 2015) støttet redusering og fjerning av tvang og krevt handling. LDO uttaler med klart språk «Norge bryter menneskerettigheter(2013)», «Stopp diskriminering Høie (2014)» og «Rydd opp nå Høie (2015)».

Helsedirektoratet rådet juli 2015 pga. menneskeretighetene å sette ned et lovutvalg for etablering og gjennomføring av tvungent vern, og spesielt se nærmere på adgangen til tvungen medikamentell vedlikeholdsbehandling.». HOD prøvde å unnta denne anbefalingen offentligheten og har ikke fulgt opp anbefalingen.

Tilbakemeldingene fra FN inkludert torturkomiteen

Pressen har i mange år skrevet at Norge har den høyeste bruk av tvang i psykiatrien i Europa (1).

Allikevel har antall tvangsinnlagte økt med en tredjedel i tiden 2001 til 2015 (2).

Norge har klart å bli beryktet i hele 5 FN menneskerettskomiteer og torturkomiteen spør: Er menneskerettsbrudd tvangsmedisinering avskaffet? I tillegg refset Europarådet sin kommissær for menneskerettigheter Norge for for mye tvang i psykiatrien og krevde en drastisk redusering (3).

Både CRPD komiteen, ØSK komiteen, Universal Periodic Review (UPR), sivile og politiske rettigheter (SP) og torturkomiteen har kritisert tvang i psykiatrien (4).

Menneskerettighetskomiteen som overvåker økonomiske, sosiale og politiske rettigheter (ØSK) uttaler 2013 bl. a. "at bruk av tvangsmidler og tvungen bruk av inngripende og irreversible former for behandling, som nevroleptika og elektrosjokkbehandling (ECT), forbys ved lov."

FNs komité mot tortur spør i 2015 ( CAT/C/NOR/QPR/8) som forberedelse av Norges rapport for 2016: Er beltelegging, tvangsmedisinering og elektrosjokk avskaffet med lov? Hvordan sikres informasjon?

(a) “Whether the use of restraints and the enforced administration of intrusive and irreversible treatments such as neuroleptic drugs and electroconvulsive therapy has been abolished in law...

(b) Ensuring that every competent patient, whether voluntary or involuntary, is fully informed about the treatment to be prescribed and given the opportunity to refuse treatment or any other medical intervention... ”

PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet: KRONIKEN 5. AUG.
2015 oppsummerer i Politikken: Tvang i psykiatrien bør forbydes: «

(S)amlet set er psykofarmaka den tredjehyppigste dødsårsag i vestlige
lande, efter hjerte-kar-sygdomme og kræft».

I General Comment 1 premiss 42 har CRPD-komiteen uttalt om tvang i psykiatrien:

As has been stated by the Committee in several concluding observations, forced treatment by psychiatric and other health and medical professionals is a violation of the right to equal recognition before the law and an infringement of the rights to personal integrity (art. 17); freedom from torture (art. 15); and freedom from violence, exploitation and abuse (art. 16).”

Hvor lenge skal den velmenende formynderstat fortsette å legitimere umenneskelig behandling og tortur? (4)


Walter Keim

Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/no


Vedlegg:

  1. Norge har den høyeste bruk av tvang i Europa: http://wkeim.bplaced.net/files/Europatoppen_tvang.html

  2. Reduksjon av tvang feilet i 15 år: http://wkeim.bplaced.net/files/reduksjon_av_tvang.html

  3. Norges forpliktelse ovenfor FN å redusere og fjerne tvang i psykiatrien: http://wkeim.bplaced.net/files/FN_tvang.html , http://wkeim.bplaced.net/files/UN_coercion.html

  4. 03.12.2015: Bekymringsmelding: Legitimerer den velmenende formynderstat umenneskelig behandling og tortur? http://wkeim.bplaced.net/files/Aapent_brev_Solberg.html


[Pasientrettigheter er menneskerettigheter] [Alle leserbrev]